Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance Poličských strojíren a.s. - Optimalizace

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10828

Název zakázky: Zajištění vzdělávání pro zaměstnance Poličských strojíren a.s. - Optimalizace

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 9. 2016

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Poličské strojírny a.s.

Sídlo zadavatele: Bořiny 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bc. Pavel Svatoň, tel.: +420 733 673 802, e-mail: svaton@pos.cz

IČ zadavatele: 46504851

DIČ zadavatele: CZ46504851

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Pavel Svatoň
 • Telefon: +420 733 673 802
 • E-mail: svaton@pos.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 10. 2016 10:00

Místo pro podání nabídek:
Bořiny 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 0,00 bez DPH

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek: Identifikační údaje dodavatele: Grant Thornton Advisory s.r.o., se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 26513960, osoba oprávněná za dodavatele jednat: Ing. Jaroslav Kučera

Datum ukončení: 20. 10. 2016

Upozorňujeme, že došlo k prodloužení lhůty pro podávání nabídek do 3. 10. 2016 do 10:00.

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Zajištění vzdělávacích aktivit v oblasti optimalizace výkonových norem v podmínkách kusové a malosériové strojírenské výroby pro společnost Poličské strojírny a.s., a to včetně realizace závěrečného přezkoušení.

Jedná se celkem o 7 tematických okruhů školení cílených na optimalizace výkonových norem, nákupních procesů, rozvoj manažerského reportingu, rozvoj znalostí výrobních procesů provozů v podmínkách kusové a malosériové strojírenské výroby dle níže uvedené specifikace.

Zakázka je dělena na dílčí části s následujícím rozsahem:

 

A. Optimalizace výkonových norem v podmínkách kusové a malosériové strojírenské výroby, v prostředí společnosti Poličské strojírny a.s. - TPV                                                                                                       

1. Vymezení obsahové náplně jednotlivých položek výkonových norem ve strojírenské výrobě (přípravné časy, vícestrojová obsluha, strojní časy, mezioperační časy, čekání na práci atd..)                               

2. Metodika přípravy vzorových formulářů pro stanovení výkonových norem podle charakteru strojírenské výroby (obrobna, montáž, …)                                                                                                                                   

3. Metodika nastavení aktualizací normotvorné základny dle charakteru výroby (obrobna, montáž, …)              

4. Metodický postup, organizační a technické požadavky pro efektivní monitoring a verifikaci normotvorné základny, vymezení dopadů navržené metodiky na oblasti kmenových dat                                                   

5. Charakteristika rozdělení kompetencí při tvorbě, schvalování a aktualizacích normotvorné základny (vazba Technická příprava výroby versus výroba)                                                                                           

6. Návrh struktury výkonových norem v závislosti na systému plánování a jejich zadávání do IS v prostředí strojírenské výroby                                                                                                                         

Rozsah: Počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka  je 54 h. a počet hodin závěrečného ověření znalostí a dovedností jsou 2h. Celkem tedy 56 hodin, přičemž délka jedné hodiny je 60 min.

Počet účastníků a počet skupin: 10 zaměstnanců v jedné skupině.

 

B. Optimalizace nákupních procesů v podmínkách kusové a malosériové strojírenské výroby, v prostředí společnosti Poličské strojírny a.s.            - Nákup a zásobování                                                                               

1. Schvalovací workflow nákupních procedur specifických pro prostředí společnosti  

2. Specifické nároky na činnosti nákupu (strategický, operativní) s ohledem na specifický charakter nákupu základních surovin a služeb                                                                                                                                

3. Metodika vedení smluvních vztahů s klíčovými dodavateli specifických základních surovin a služeb

4. Možnosti využití podpůrných (softwarových) aplikací (ERP) pro efektivní monitoring a zobrazení nákupních procedur specifických pro strojírenský průmysl a specifické podmínky společnosti                             

5. Specifický model hodnocení dodavatelů definovaný pro výrobce subdodávek a materiálu                 

6. Metodika tvorby nákupní strategie plánu nákupu pro vybrané nákupní kategorie a položky v strojírenské výrobě                                                                                                                               

7. Principy a postupy vyhledávání nových příležitostí (potencionálních dodavatelů)                                

8. Specifické postupy realizace výběrových řízení s dodavateli strojírenských komponent                      

9. Metodika nastavení nákupního controllingu pro strojírenskou výrobu                     

Rozsah: Počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka  je 70 h. a počet hodin závěrečného ověření znalostí a dovedností jsou 2h. Celkem tedy 72 hodin, přičemž délka jedné hodiny je 60 min.

Počet účastníků a počet skupin: 4 zaměstnanci v jedné skupině.

 

C. Rozvoj obchodní funkce společnosti v podmínkách kusové a malosériové strojírenské výroby, v prostředí společnosti Poličské strojírny a.s. - Obchod                                                                    

1. Faktory a podmínky determinující segmentaci zákazníků a využití jednotlivých distribučních kanálů/způsobů prodeje v odvětví strojírenské výroby                                                                                 

2. Požadavky a faktory ovlivňující optimální uspořádání prodejních jednotek společnosti podle typu (vlastní distribuční síť - dealer- distributor - partner) ve vztahu ke specifickým zákaznickým segmentům                           

3. Vedení klíčových zákazníků v odvětví strojírenské výroby se zaměřením na specifické bonitní segmenty trhu a následné vytvoření specializovaných obchodních týmů                                                   

4. Požadavky na specifickou funkcionalitu informačního systému pro podporu prodeje produktů        

5. Procesní optimalizace obchodní funkce v odvětví strojírenské výroby

Rozsah: Počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka  je 38 h. a počet hodin závěrečného ověření znalostí a dovedností jsou 2h. Celkem tedy 40 hodin, přičemž délka jedné hodiny je 60 min.

Počet účastníků a počet skupin: 10 zaměstnanců v jedné skupině.

 

D. Rozvoj kvalifikací v oblasti manažerského reportingu a metod průmyslového inženýrství v podmínkách kusové a malosériové strojírenské výroby, v prostředí společnosti Poličské strojírny a.s. - Management                                  

1. Definice optimální struktury reportingu zahrnující specifika strojírenské v podmínkách společnosti (analýza dat a datových struktur, propagace reportů pro ostatní uživatele, pokročilé úpravy a rozšíření reportů, úpravy analýz What-If (Co - Když)                                                                                                                    

2. Zajištění výstupů nově definované reportingové struktury specifické pro prostředí výrobce strojírenských produktů (zajištění základních nastavení, exportů a archivů, údržba uživatelských přístupů, nastavení a monitorování                                                                                                                  

3. Využívání manažerských reportů pro koncové a primární uživatele v prostředí výrobce strojírenských produktů (reportingová mapa, metadata, layout-reporty a přiřazení základních rozhodovacích úloh k reportům, používání analýz What-If)         

Rozsah: Počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka  je 78 h. a počet hodin závěrečného ověření znalostí a dovedností jsou 2h. Celkem tedy 80 hodin, přičemž délka jedné hodiny je 60 min.

Počet účastníků a počet skupin: 10 zaměstnanců v jedné skupině.

 

E. Rozvoj specifických kvalifikací v oblasti plánování výroby a prodeje v podmínkách kusové a malosériové strojírenské výroby, v prostředí společnosti Poličské strojírny a.s. - Plánování                               

1. Principy vyhodnocení výrobního plánu zohledňující specifika strojírenské výroby                                

2. Definování hlavních specifických komponent a pravidel (disponibilita, sezónnost, zásoby) ovlivňující tvorbu výrobního plánu v prostředí strojírenské výroby, v konkrétních podmínkách společnosti                        

3. Metodický postup a proces plánování v prostředí strojírenské výroby ve společnosti PS* zohledňující specifické podmínky vyplývající z ojedinělého technologického postupu výroby, způsobu nákupu základních surovin, odvětvových specifik prodeje a expedice            

Rozsah: Počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka  je 22 h. a počet hodin závěrečného ověření znalostí a dovedností jsou 2h. Celkem tedy 24 hodin, přičemž délka jedné hodiny je 60 min.

Počet účastníků a počet skupin: 3 zaměstnanci v jedné skupině.       

 

F. Optimalizace výrobních provozů v podmínkách kusové a malosériové strojírenské výroby, v prostředí společnosti Poličské strojírny a.s. - Výroba                                       

1. Organizace údržby v kontextu zajištění provozuschopnosti specifických výrobních zařízení                             

2. Organizace činností pracovníků Technologie v kontextu zajištění specifických činností v prostředí společnosti

3. Systémy sběru, sledování a vyhodnocování dat o výrobě v podmínkách výrobního procesu a informačních systémů výrobních zařízení specifických pro společnost                                                                                   

4. Metodiky efektivního sběru dat o nejakosti, způsobu jejich následného zpracování a interpretace ve specifických podmínkách zajištění kvality výroby                                                                                           

5. Pokročilé principy tvorby reportingu kvality ve smyslu sledování a vyhodnocování nákladů na nekvalitu a na řízení jakosti v podmínkách nákladové struktury společnosti                                                           

6. Moderní trendy v řízení reklamačních procesů v podmínkách prodeje                                                   

7. Systémy sledování a vyhodnocování dat o výkonech údržby v podmínkách údržby výrobních zařízení v podmínkách společnosti

Rozsah: Počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka  je 54 h. a počet hodin závěrečného ověření znalostí a dovedností jsou 2h. Celkem tedy 56 hodin, přičemž délka jedné hodiny je 60 min.

Počet účastníků a počet skupin: 12 zaměstnanců v jedné skupině.

 

G. Vzdělávání v oblasti controllingu pro podmínky strojírenské společnosti, v prostředí společnosti Poličské strojírny a.s. - Controlling

1. Strategie a role controllera

2. Ekonomické analýzy a ukazatele

3. Kalkulační systém a controlling

4. Investiční a projektový controlling

Rozsah: Počet hodin vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka  je 38 h. a počet hodin závěrečného ověření znalostí a dovedností jsou 2h. Celkem tedy 40 hodin, přičemž délka jedné hodiny je 60 min.

Počet účastníků a počet skupin: 2 zaměstnanci v jedné skupině.

 

Společné pro všechny části:

Stanovený rozsah školení nezahrnuje přestávky.

Výstupem školení bude Osvědčení o absolvování školení.

Výuka bude probíhat presenční formou u zadavatele

Poskytnutí komplexních služeb spočívá v zajištění realizace všech výše uvedených školení ve stanoveném rozsahu, včetně závěrečného přezkoušení. Součástí poskytovaných služeb je rovněž zajištění dopravy školitelů, dodání potřebných výukových studijních materiálů a vydání písemného osvědčení o absolvování školení zaměstnancům.

Cíl: Cílem výše uvedených vzdělávacích aktivit je zvýšení kvalifikace vybraných zaměstnanců v neakreditovaném vzdělávacím programu v oblasti optimalizace procesů, v oblasti řízení výkonnosti a rozvoje organizace, optimalizace výkonových norem v podmínkách kusové a malosériové strojírenské výroby a provozně-ekonomického řízení společnosti na všech řídících úrovních. Po prohloubení kvalifikace zaměstnanců je po úspěšném absolvování vzdělávací aktivity zaměstnanci cílem společnosti následný pozitivní dopad na zvýšení výkonu podniku, optimalizace procesů, zvýšení produktivity práce, zvýšení efektivity procesů v podniku spojených s plánováním a řízením výroby a provozně-ekonomického řízení na všech řídících úrovních společnosti .  

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

10/2016 – 5/2017 

Místo dodání / převzetí plnění

Bořiny 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička

Hodnotící kritéria

Nabídková cena bez DPH (60 %) – číselné kritérium

Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH.

Metodika organizace kurzů (40 %) – nečíselné kritérium

Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu maximálně 12 stran popíše postup uchazeče k plnění předmětu zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které uchazeč v metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

a) metodiky výuky,

b) efektivity výukových metod,

c) způsobu ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby.

Lépe bude hodnocen uchazeč, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů.

Hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií proběhne v souladu s pravidly uvedenými Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek. 

Hodnocení proběhne následujícím způsobem:

 1. Hodnocení nabídkové ceny, váha 60%

Počet bodů = 100 x hodnota nejvýhodnější nabídky/hodnota dané nabídky

 1. Hodnocení metodiky tréninky a vzdělávání, váha 40%

Při hodnocení se použije bodová stupnice 1 – 100, kdy nejlepší metodice bude přiřazena hodnota 100.

 

Sestavení celkového pořadí:

Jako nejvýhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty bodů.

V případě rovnosti celkových bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí v prvním dílčím kritériu – nabídková cena.

 

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Uchazeč je povinen  v nabídce v rámci prokázání kvalifikace předložit:

 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií. Doklady nesmějí být starší 90 dnů

Uchazeč dále doloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit zakázku. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

Zadavatel dále požaduje předložení seznamu školitelů a níže uvedených dokumentů dokládající jejich kvalifikaci:

·          Doložení kvalifikace školitele např.: praxe v oboru

Předložení těchto dokladů postačuje v prosté kopii

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel doporučuje pro vypracování nabídky následující strukturu:

 • Krycí list s identifikačními údaji uchazeče a uvedením nabídkové ceny za zakázku v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč.
 • Popis plnění zakázky – metodika organizace kurzů
 • Doklady k prokázání kvalifikace uchazeče
 • Případné přílohy

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude podána v 1 (jednom) originálu.

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

V souladu s podmínkami projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ není možné akceptovat poskytnutí služeb prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč proto není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele.

Zadavatel nepřijme částečnou nabídku, uchazeči jsou povinni podat nabídky na celý předmět plnění.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

 

Uchazeč zpracuje celkovou nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu v Kč za realizaci předmětu zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Dále uchazeč rozpracuje nabídkovou cenu na jednotlivé dílčí okruhy školení, k jednotlivým  školením také uvede cenu za 1 (jeden) den.

Tato cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“ a název zakázky, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Informace o poskytování dodatečných informací

Uchazeč  je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky

Platební a obchodní podmínky: např.:

Platba za poskytnuté služby bude probíhat na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností min. 14 dnů.

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, a to za podmínek stanovených Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Uchazeč je vázán svoji nabídkou po celou dobu plnění předmětu nabídky

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky. Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže dodavatel využije svá práva výše uvedená (např. zrušení zakázky).

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 4), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

 

 

 

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 9. 2016
 
Aktualizováno: 1. 11. 2016