Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání – software GOM

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11687

Název zakázky: Zajištění vzdělávání – software GOM

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 10. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: MORAVSKÁ MODELÁRNA a.s.

Sídlo zadavatele: Wellnerova 1215/1, 779 00 Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Pavel Olšanský
 • Telefon: +420587803500
 • E-mail: pavel.olsansky@mmodel.cz

IČ zadavatele: 25551108

DIČ zadavatele: CZ25551108

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Michal Olšanský
 • Telefon: +420731508300
 • E-mail: michal.olsansky@mmodel.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 10. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
MORAVSKÁ MODELÁRNA a.s., Wellnerova 1215/1, 779 00 Olomouc

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o zajištění specifického vzdělávání pro zaměstnance společnosti MORAVSKÁ MODELÁRNA a.s. Půjde o školení speciálního softwaru společnosti GOM v celkové hodinové dotaci 96 hod. pro každého účastníka. Celkem se vzdělávání budou účastnit 4 osoby. Zaměření vzdělávání je rozvrženo do 3 okruhů zakončeno bude závěrečnou zkouškou.

1)Proces měření – postup (32 hod.)

2)Výstupy z digitalizace 3D skenerem a  zpracování dat (32 hod.)

3)Analýza dat (28 hod)

4)Závěrečná zkouška (4 hod)

Délka vyučovací hodiny je 60 min. V průběhu realizace bude výuka probíhat dle stanoveného harmonogramu vždy ve 4 hodinových blocích od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:30.

 

Navrhovaný vzdělávací kurz bude zaměřen především na zpracování dat ze 3D skeneru pomocí speciálního softwaru společnosti GOM. Pomocí 3D skeneru může pracovník rychle proměřit odlitky, designérské modely, formy, vstřikované díly, prototypy a mnoho dalších objektů. Výhody 3D skeneru pak jsou především celková přesnost měření a realizace složitějších úloh. Dalšími přínosy je prakticky neomezená velikost měřeného objektu, rychlost měření nebo možnost získání barevné textury měřeného povrchu. Specializovaný software pak umí se získanými daty z 3D skeneru pracovat a provádět jednak prostorové analýzy a modelování (např. detekce problémových míst model a forem), dále pak numerické výpočty (pevnostní analýzy) a rozličné kontrolní algoritmy a inspekce (např. parametrická inspekce), a v neposlední řadě je také schopen vizualizace a prezentace dat dle požadavků obsluhy, případně zákazníka.

Vybraní pracovníci 3D skener umí používat (úroveň: lehce pokročilý), avšak nevyužívají plně potenciál postprocessingu (následné zpracování dat) ve specializovaném softwaru. Záměrem školení je zvýšit úroveň znalostí a dovedností na expertní úroveň u zvolených zaměstnanců. Díky tomu se zvýší efektivita využití získaných dat a využijí se plně hlavní výhody technologie 3D skeneru oproti jiným skenovacím zařízením (flexibilita - jedním zařízením lze měřit objekty od několika milimetrů do několika metrů, vysoké rozlišení, mobilita, dále lze měřit lesklé a průhledné objekty a také lze měřit měkké materiály a horké formy).

Kurz bude rozdělen do několika oblastí:

Školení bude rozděleno do několika tematických okruhů, které budou postupně představeny kvalifikovaným lektorem v uvedeném softwarovému prostředku. Vzdělávací kurz bude zahrnovat zejména tyto základní okruhy:

   

Proces měření – postup (32 hod.)

3D skener a jeho specifika (rozlišení, hustota bodů na jeden záběr, apod.), manipulace se skenerem za účelem naskenování celého objektu (pohyb se skenerem i měřeným objektem);
ovládání řídícího softwaru skeneru – procedura výpočtu prostorových souřadnic jednotlivých bodů;
rychlé měření dílů s vysokou hustotou dat (velká rozlišitelnost detailů);
složení jednotlivých záběrů do jednoho celku pomocí referenčních značek (metoda best fit na skenovaný tvarů);
kombinace kontaktního měření sondou;
pokročilé užívání fotogrammetrie TRITOP.

 

Výstupy z digitalizace 3D skenerem a  zpracování dat (32 hod.)

optimalizovaná polygonální síť (spojování STL dat), mrak bodů;
řezy (body), obrysové a kontrastní křivky (body);
barevná mapy odchylek od CAD modelu (obrázky);
délkové a úhlové kóty, tolerance tvaru a polohy (pokročilá inspekce GD&T), primitiva ( roviny, válce, koule...);
numerické analýzy a výstupy (výpočty pevnosti);
reporting – pokročilé způsoby tvorby reportů;
import dat, export dat.

 

Analýza dat (28 hod)

reverzní inženýrství (Reverse Engineering);
rychlá výroba prototypů (Rapid Prototyping);
virtuální realita (Virtual Reality);
přímé obrábění (Direct Milling);
simulace tažení plechu (Simulation of Sheet Metal Forming);
kontrola kvality (Quality Control);
CAD porovnávání (CAD Comparison);
parametrická inspekce (Parametric Inspection);
precizní měření (Precious Measurement);
3D inspekce (3D Inspection);

 

Ověření získaných znalostí bude provedeno závěrečnou praktickou zkouškou v softwaru GOM. (4 hod.)

Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát od vzdělávací instituce.

Dodavatel kurzu zadavateli bude dodávat v průběhu realizace zakázky dokumentaci k obsahu vzdělávacích kurzů, prezenční listiny a doklady o absolvování, dle vzorů zveřejněných pro projekty OPZ s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání na www.esfcr.cz.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 320000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
13.11.2017 - 29.11. 2017

Místo dodání / převzetí plnění:
MORAVSKÁ MODELÁRNA a.s. Brníčko 1032 783 91 Uničov - Brníčko

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Jako nejvhodnější bude zadavatelem hodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková cena.

 

Uchazeč uvede údaj, který je předmětem hodnocení do Krycího listu a do návrhu Kupní smlouvy. V rámci hodnocení nabídek budou použity informace a údaje uvedené v návrhu Kupní smlouvy uchazeče v jím podané nabídce ve lhůtě pro podání nabídek.

 

V případě, že bude nabídková cena uchazeče mimořádně nízká, bude zadavatel postupovat v souladu s ust. § 77 (zákona č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách). Mimořádně nízká nabídková cena bude posuzována ve vztahu k předmětu zakázky. Při posuzování nabídkové ceny (mimořádně nízké ceny) jednotlivých uchazečů vezme zadavatel pro posouzení a hodnocení nabídek jako podpůrný pomocný ukazatel reálnosti cen v úvahu rovněž průměrnou hodnotu všech nabídkových cen ostatních uchazečů a předpokládanou hodnotu zakázky. Dále bude považována za mimořádně nízkou cenu taková nabídková cena, která bude vzbuzovat oprávněné obavy, zda bude uchazeč schopen za nabídnutou cenu plnit předmět zakázky řádně, včas a v požadované kvalitě.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • 1. Základní kvalifikační předpoklady - zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů originálem čestného prohlášení dle Přílohy Výzvy č. 2

   

  2. Profesní kvalifikační předpoklady - uchazeč je povinen předložit:

  - výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů, nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky – prostá kopie
  - živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku, nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů - obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky – prostá kopie.
  - doklady o dosaženém vzdělání budoucího lektora či lektorů, doklady prokazující jejich odbornou způsobilost v dané oblasti, tj. certifikát či osvědčení, dle kterého může vést příslušný kurz

   

  3. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti - zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil četné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle Přílohy Výzvy č. 3.

   

  4. Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek - zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek dle Přílohy Výzvy č. 4.

   

  Důsledek nesplnění kvalifikace - nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může být vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka s veškerými požadovanými doklady v předepsané formě bude předložena v uzavřené obálce označené „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“, dále bude uveden název výběrového řízení „Zajištění vzdělávání – software GOM“, název zadavatele a uchazeče.

 

Každý z uchazečů může předložit pouze jednu nabídku.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky (poplatky, vedlejší náklady, náklady na dokumenty, pomůcky, apod.) a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

 

Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této zakázky při zpracování nabídkové ceny.

 

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to:

- Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH).
- DPH.

- Nabídková cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Případně může zadavatel umožnit elektronické předkládání (v tom případě jsou ovšem povinni použít elektronický nástroj, který zamezí zpřístupnění obsahu nabídky před termínem otevírání nabídek, a elektronické nabídky musí být opatřeny elektronickým podpisem.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Další požadavky zadavatele

 

            1. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.

            2. Uchazečům nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

3. Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny.

            4. Zadavatel stanoví zadávací lhůtu na 90 kalendářních dnů po termínu stanoveném pro předložení nabídek. Uchazeči, jejich nabídky nebyly odmítnuty v průběhu zadávacího řízení, jsou vázáni svou nabídkou po dobu zadávací lhůty. Zadávací lhůta začíná běžet          okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele výběrem nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavřen  smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

            5. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu a to až do doby podpisu smlouvy.

            6. Dodavatel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejich   případných dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k       realizaci zakázky. Dodavatel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Obchodní podmínky

  

   Návrh smlouvy

 

Součástí nabídky uchazeče bude návrh „Kupní smlouvy“ podepsané statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou. Originál zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Nepodepsaný text smlouvy nebude považován za předložení návrhu.

Smlouva musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v Příloze Výzvy č. 6, jež vychází z pravidel v rámci zadávání zakázek malé hodnoty na služby zadávané v otevřené výzvě uveřejněním výzvy k podávání nabídek na portálu www.esfcr.cz dle aktuálně platného metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 v Operačním programu zaměstnanost (OPZ).

 

Podmínky pro zrušení zadávacího řízení:  

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před uzavřením smlouvy bez udání důvodu zrušit.

 

Zadavatel je povinen zadávací řízení zrušit v případě, že

ve stanovené lhůtě nebyla podána žádná nabídka
všichni uchazeči byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
v důsledku podstatné změny okolností, které zadavatel nemohl předvídat a ani je nezpůsobil, pominuly důvody pro pokračování zadávacího řízení
vyhodnocení dodavatelé v pořadí 1-3 odmítnou uzavřít smlouvu nebo neuzavřou smlouvu v době, po kterou jsou svou nabídkou vázáni

 

Způsob, místo a lhůta pro podání nabídek

 

Kompletní a řádně označené nabídky zasílejte doporučeně na adresu: MORAVSKÁ MODELÁRNA a.s., Brníčko 1032, 783 91 Uničov - Brníčko.

 

nebo předejte osobně na adrese MORAVSKÁ MODELÁRNA a.s., Brníčko 1032, 783 91 Uničov – Brníčko, k rukám kontaktní osoby Ing. Michala Olšanského.

 

Termín pro podání nabídek - nejpozději 16.10.2017 do 10:00 hod.

 

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

 

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána a nabídka nebude otevřena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

 

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Krycí list nabídky, čestná prohlášení, návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

 

Místo a datum otevírání obálek

 

Jednotlivé, řádně doručené a označené obálky s nabídkami budou otevírány dne 16.10.2017 v 10.01 v provozovně společnosti MORAVSKÁ MODELÁRNA a.s., na adrese Brníčko 1032, 783 91 Uničov – Brníčko, za přítomnosti členů hodnotící komise. Půjde o neveřejné otevírání obálek. O vyhodnocení jednotlivých nabídek bude sepsán zápis a následně bude vyrozuměn každý uchazeč/dodavatel.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 316800.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): MCAE Systems, s.r.o.Knínická 1771/6 664 34 KuřimIČ: 60755431Ing. Aleš Juránek

  Datum podpisu smlouvy: 16. 10. 2017

Datum ukončení: 16. 10. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 10. 2017
 
Aktualizováno: 16. 10. 2017