Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání ve španělském jazyce pro Coramexport s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11373

Název zakázky: Zajištění vzdělávání ve španělském jazyce pro Coramexport s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Coramexport s.r.o.

Sídlo zadavatele: Josefská 385/29, 571 01, Moravská Třebová

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Radim Šnajdr
  • Telefon: +420777819754
  • E-mail: r.snajdr@coramexport.cz

IČ zadavatele: 25285271

DIČ zadavatele: CZ25285271

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Radim Šnajdr
  • Telefon: +420777819754
  • E-mail: r.snajdr@coramexport.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 7. 2017 09:00

Místo pro podání nabídek:
Coramexport s.r.o., Josefská 385/29, 571 01, Moravská Třebová

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o zajištění jazykového vzdělávání pro zaměstnance společnosti Coramexport s.r.o. Půjde o jazykový kurz španělského jazyka v celkové hodinové dotaci 160 hod. pro každého účastníka. Celkem se jazykového vzdělávání bude účastnit 6 osob, které budou tvořit jednu výukovou skupinu. Délka vyučovací hodiny je 45 min. V průběhu realizace bude výuka probíhat 1 x týdně v délce dvě vyučovací hodiny. Frekvence výuky se může změnit na základě požadavku zadavatele.

 

Dodavatel jazykového vzdělávání zadavateli bude dodávat v průběhu realizace zakázky dokumentaci k obsahu vzdělávacích kurzů, prezenční listiny a doklady o absolvování, dle vzorů zveřejněných pro projekty OPZ s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání na www.esfcr.cz.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 75000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
28.2.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Coramexport s.r.o., Josefská 385/29, 571 01, Moravská Třebová.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

 

U nabídek bude posuzována nejnižší nabídková cena bez DPH, jelikož zadavatel je plátcem DPH.

 

Zadavatel nebude o podaných nabídkách s uchazeči jednat (zakázka není zadávána v Jednacím řízení).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikační předpoklady

 

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v zadávacím řízení.

 

Splněním kvalifikace se rozumí:

 - Splnění základních kvalifikačních předpokladů, viz. Příloha ZD č. 2..

 - Splnění profesních kvalifikačních předpokladů.

 - Předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit zakázku, viz. Příloha ZD č. 3.

 - Předložení čestného prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek dle Přílohy ZD č. 4.

 - Předložení dokladu o dosaženém vzdělání budoucího lektora či lektorů, dokladu prokazující jejich odbornou způsobilost v dané oblasti – prostá kopie

 

Splnění kvalifikačních předpokladů se prokazuje formou předložení čestných prohlášení a dodáním relevantních dokumentů, ze kterých je zřejmé, že dodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem.

 

Základní kvalifikační předpoklady

 - Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů originálem čestného prohlášení, viz. Příloha ZD č. 2.

 

Profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeč je povinen předložit:

 - výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů, nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky – prostá kopie

 - živnostenský list nebo výpis z živnostenského rejstříku, nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů - obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky – prostá kopie.

 - doklady o dosaženém vzdělání budoucího lektora či lektorů, dokladu prokazující jejich odbornou způsobilost v dané oblasti – prostá kopie

 

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

 - Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil četné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, viz. Příloha ZD č. 3.

 

Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek

 - Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek dle Přílohy ZD č. 4.

 

Důsledek nesplnění kvalifikace - Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v požadovaném rozsahu, může být vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka s veškerými požadovanými doklady v předepsané formě bude předložena v uzavřené obálce označené „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“, dále bude uveden název výběrového řízení Zajištění vzdělávání ve španělském jazyce pro Coramexport s.r.o., název zadavatele a uchazeče.

 

Každý z uchazečů může předložit pouze jednu nabídku.

 

Způsob, místo a lhůta pro podání nabídek - Kompletní a řádně označené nabídky zasílejte doporučeně na adresu: Coramexport s.r.o., Josefská 385/29, 571 01, Moravská Třebová, nebo předejte osobně na adrese Coramexport s.r.o., Josefská 385/29, 571 01, Moravská Třebová. k rukám kontaktní osoby p. Šnajdra.

 

Termín pro podání nabídek - nejpozději 31.7.2017 do 9:00 hod.

 

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

 

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána a nabídka nebude otevřena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

 

Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Krycí list nabídky, čestná prohlášení, návrh smlouvy budou podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění zakázky. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění zakázky (poplatky, vedlejší náklady, náklady na dokumenty, pomůcky, apod.) a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

 

Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této zakázky při zpracování nabídkové ceny.

 

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to:

 - Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH).

 - DPH.

 - Nabídková cena včetně DPH.

 

Nabídková cena celkem bude uvedena na krycím listu nabídky, který je Přílohou ZD č. 1, a v návrhu smlouvy, která je Přílohou ZD č. 6.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 70000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AgroConsult Bohemia s.r.o., Husova tř. 1845/11, 370 01, České Budějovice, IČ 04656245

    Datum podpisu smlouvy: 4. 8. 2017

Datum ukončení: 4. 8. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 7. 2017
 
Aktualizováno: 4. 8. 2017