Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání ve společnosti quick-mix k.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13252

Název zakázky: Zajištění vzdělávání ve společnosti quick-mix k.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: quick-mix k.s.

Sídlo zadavatele: Vinohradská 1112/82, 618 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Petr Koutník, jednatel
 • Telefon: +420515500817
 • E-mail: p.koutnik@quick-mix.cz

IČ zadavatele: 25522523

DIČ zadavatele: CZ25522523

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Vladimír Hovadík
 • Telefon: +420515500817
 • E-mail: v.hovadik@quick-mix.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 2. 2020 15:30

Místo pro podání nabídek:
Vinohradská 1112/82, 618 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV 80000000-4   Vzdělávání a školení

 

Jedná se o veřejnou zakázku na vzdělávací služby: předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění

komplexního vzdělávání pro zaměstnance zadavatele.

 

Z hlediska terminologie výzvy 97 OP Z jsou součástí veřejné zakázky kurzy z oblastí:

- Obecné IT

- Měkké a manažerské dovednosti

- Jazykové vzdělávání

- Účetní, ekonomické a právní kurzy

- Technické a jiné odborné vzdělávání

 

Zadavatel požaduje zajištění všech poptávaných kurzů, tj. nelze podat nabídku jen na některé kurzy nebo oblasti. Využití poddodavatelů zadavatel umožňuje a nevymezuje žádnou specifickou část zakázky, kterou by nebylo možné zajistit poddodavatelem.

Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit směřujících ke zvýšení kvalifikace a odbornosti zaměstnanců společnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 44 zaměstnanců žadatele.

Bližší informace o počtech osob na jednotlivých kurzech, názvy konkrétních kurzů, délka jejich trvání, informace o jejich formě (otevřené a uzavřené kurzy, počty skupin apod.) jsou uvedeny v příloze č. 4 Tabulka kurzů, kterou může uchazeč použít také pro kalkulaci nabídkové ceny.

Z důvodu aktuální situace v době realizace kurzů může dojít k mírným odchylkám v počtech účastníků z důvodu nepřítomnosti zapojených zaměstnanců (nemocenská, dovolená, pracovní cesta apod.).

Vzdělávání bude realizováno formou kurzů (uzavřených nebo otevřených) zajištěných vybraným dodavatelem vzdělávacích služeb. Součástí zajištění vzdělávání je organizační příprava, provedení kurzu kvalifikovaným lektorem, zabezpečení nezbytné související administrativy (prezenční listiny, dokumentace ke kurzům, certifikáty) a publicity podle pravidel OP Z (označení učeben, školicích materiálů apod.).

Zadavatel požaduje, aby výuka byla zaměřena s ohledem na potřeby účastníků, které vyplývají z oblasti činnosti společnosti quick-mix, která se zabývá zejména výrobou a prodejem stavebních hmot a materiálů.

Obsahy kurzů, výukové metody, modelová situace, případové studie apod. by měly odrážet reálné situace, s nimiž naši zaměstnanci přichází ve své praxi do styku. Pro jednotlivé kurzy pak bude potřeba zohlednit i pracovní zařazení a pokročilost účastníků. Uchazeč ve své nabídce navrhne efektivní způsoby, jak potřeby a pokročilost účastníků zjistí.

Níže uvedené formy, metody a techniky výuky jsou jen rámcové. Konkrétní průběh a metody výuky budou upřesněny po dohodě s vybraným účastníkem, popřípadě zvoleným lektorem daného kurzu. Uchazeč v nabídce popíše metody, které chce po vzdělávání použít.

 

Poptávané oblasti kurzů:

 

Obecné IT kurzy

Cílová skupina: střední a nižší management, backoffice, obchodníci

Forma výuky: prezentace lektora s tištěným výukovým materiálem, procvičením u počítačů, řešení dílčích příkladů z praxe účastníků, individuální a skupinová výuka, dotazy a konzultace.

 

Měkké a manažerské dovednosti

Cílová skupina: střední a nižší management, backoffice, obchodníci

Forma výuky: prezentace lektora s tištěným výukovým materiálem, řešení případových studií a modelových situací (hraní rolí), praktické příklady z firemního prostředí, diskuse, workshopy, týmové a individuální projekty.

 

Jazykové vzdělávání

Cílová skupina: střední a nižší management, backoffice, obchodníci

Forma výuky: prezentace lektora s tištěným výukovým materiálem, konverzace, praktický nácvik, řešení modelových situací, workshop, samostatná a skupinová práce se zpětnou vazbou

 

Účetní, ekonomické a právní kurzy

Cílová skupina: účetní, backoffice

Forma výuky: teoretický výklad s powerpointovou prezentací a tištěným výukovým materiálem,

řešení případových studií dle požadavků účastníků, praktické příklady z firemního

prostředí, týmové a individuální projekty.

 

Technické a jiné odborné vzdělávání

Cílová skupina: střední a nižší management, operátor výroby

Forma výuky: teoretický výklad s powerpointovou prezentací a tištěným výukovým materiálem,

s důrazem na praktický nácvik ve výrobě, v provozech, praktické příklady.

 

 

Kurzy musí být v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty

s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání:

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/3342815

 

Dodavatel zajistí realizaci všech školících aktivit. Zajištěním školících aktivit se rozumí:

− příprava a realizace kurzů za účasti kompetentního lektora, přičemž 1 školící hodina = 60

minut u všech kategorií kurzů uvedených výše.

- 1 školící den = 8 x školící hodiny + minimálně 30 minut přestávky na oběd

− odborné proškolení účastníků kurzů kompetentním lektorem,

− poskytnutí studijních materiálů účastníkům kurzů,

− dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky Operačního programu Zaměstnanost,

− tisk a distribuci materiálů pro účastníky (skripta, hand outy, tištěné prezentace apod.);

− zajištění prezenční listiny z každého kurzu na formulář požadovaný řídícím orgánem, která

bude podepsána všemi účastníky a lektorem,

− zajištění hodnotících dotazníků z kurzů, které budou sloužit pro evaluaci vzdělávání a zajistí

zpětnou vazbu o kvalitě pořádaného kurzu,

− zajištění osvědčení či certifikátu o absolvování z každého kurzu pro jednotlivé účastníky, podepsaných dle pravidel OP Z lektorem i zástupcem vzdělávacího subjektu

− veškeré náklady spojené se zajištěním lektora (cestovné, ubytování, stravné apod.) a další náklady související se zjištěním školení (náklady na realizační tým, tisky, telefony apod.)

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1421902,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení 02/2020 (do 15 dnů od podpisu smlouvy). Předpokládané ukončení: 30. 9. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění pro uzavřené kurzy bude Jihomoravský kraj (ideálně Brno) a pro otevřené kurzy školící prostory na území celé ČR, vyjma Prahy. Prostory pro výuku včetně potřebného vybavení a techniky zajišťuje a hradí dodavatel vzdělávání. Administrativní úkony související s projektem budou probíhat na adrese Vinohradská 1112/82, 618 00 Brno, dodavatel sem bude mj. směřovat veškerou tištěnou dokumentaci.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost

nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru

nabídkové ceny a kvality.

 

Zadavatel současně stanovil následující kritéria hodnocení:

Kritérium hodnocení                                                              Váha kritéria v %

Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH                                                    40 %

Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů                                                60 %

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ

a/ Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 40 %:

V rámci tohoto kritéria „nabídková cena“ bude hodnocena výše předložené celkové nabídkové ceny

v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky.

Nejvyšší počet bodů bude přidělen nabídce s nejnižší nabídkovou cenou.

 

b/ Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů s váhou 60 %:

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny nabídky z pohledu kvality realizace kurzů.

Účastník v rámci tohoto kritéria předloží nabídku obsahující dokument „navržený způsob realizace kurzů“, kde popíše kvalitu navrhovaného plnění ve třech dimenzích dle následujícího vymezení:

 

Struktura a osnova: účastník navrhne a popíše strukturu a osnovu jednotlivých školení ve shodě
s předmětem veřejné zakázky vymezeným v této zadávací dokumentaci a v Tabulce kurzů, která je přílohou č. 4 této výzvy, přičemž zadavatel bude hodnotit zejména kvalitu struktury, osnovy
a návrhu obsahu jednotlivých školení a míru relevance pro společnost quick-mix. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, ve které bude nejvyšší míra relevance struktury, osnovy a návrhu jednotlivých školení k působnosti zadavatele.

 

Metodologie: účastník detailně popíše použití výukových metod, postupů a procesů, které využije

za účelem splnění předmětu a cíle zakázky. Předloží návrh použití školících pomůcek, popis aplikace poznatků v praxi, vazbu výkladu na praxi a míru flexibility výukového programu s ohledem na případné měnící se potřeby zadavatele. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která bude v nejvyšším rozsahu umožňovat interaktivní zapojení účastníků kurzů a podporu aplikace znalostí a dovedností z kurzu do praxe, tj. lépe bude hodnocena nabídka účastníka, který navrhne vhodnější interaktivní metody školení, tzn., v co nejširší míře umožní aktivní zapojení účastníků školení do výuky. Dále bude jako nejvhodnější hodnocena taková nabídka, v rámci které účastník zohlední v největší míře práci s modelovými příklady z praxe, jež jsou zároveň upraveny potřebám cílové skupiny a specifickému předmětu školení.

 

Přístup a komunikace: účastník popíše a vysvětlí způsob zjišťování požadavků cílové skupiny,

postup při zpracování těchto požadavků a zapracování do studijních podkladů, použité přístupy
k posluchačům, způsob komunikace s posluchači a zadavatelem při školení a mezi jednotlivými dny školení, způsob organizačního a technického zajištění školení. Účastník dále detailně popíše metodiku zjišťování a hodnocení zpětné vazby od účastníků školení, konkrétních výstupů ze školení a jejich zapracování do programu dalších kurzů a způsob předávání zpětné vazby účastníků školení zadavateli. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která nabídne nejvhodnější model přístupu a komunikace z hlediska výše uvedených aspektů.

 

Účastník má povinnost předložit navržený způsob realizace kurzů a zřetelně jej označit, aby nemohlo dojít k sporům o to, jaké části nabídky mají být předmětem hodnocení.

 

Zadavatel pro hodnocení subjektivního kritéria, resp. navrženého způsobu realizace kurzů klade

důraz na srozumitelnost a jasnost navrženého způsobu realizace. Nabídky budou posuzovány
a hodnoceny pouze na základě informací a podkladů uvedených v nabídce a v navrženém způsobu

realizace.

 

ZPŮSOB VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI NABÍDKY A JEHO POPIS

Pro hodnocení nabídek použije hodnoticí komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro kritéria, pro která má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Pro subjektivně vyjádřitelná kritéria se použije bodová stupnice 1 až 100 bodů. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním budou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Hodnotící komise do zápisu dostatečně zdůvodní své hodnocení tak, aby bylo přezkoumatelné. Podle této metody provede hodnotící komise hodnocení tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného kritéria.

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

 

a/ Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 40 %:

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu účastníka bodovací metodou. Nabídková cena

účastníka bude hodnocena podle její absolutní výše v Kč bez DPH. Bodové hodnocení bude

vypočteno podle tohoto vzorce:

 

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

------------------------------------------------------------ X 100 (bodů)

hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH

 

Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria a tak bude

vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

 

b/ Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů s váhou 60 %:

U tohoto kritéria nelze hodnotu číselně vyjádřit, proto bude hodnoceno tak, že při hodnocení budou nabídky seřazeny dle celkové kvality dle stanovených požadavků v pořadí od nejlépe posouzené
k nejhůře posouzené. Poté bude k nejlépe posouzené nabídce přiřazeno 100 bodů a každé další pak takové bodové hodnocení, které odpovídá míře splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejlépe posouzené nabídce. Následně budou takto získaná bodová ohodnocení vynásobena vahou subjektivního kritéria. Hodnotící komise bude rozhodovat jako celek, subjektivní body budou nabídkám přiřazovány za celou komisi, nikoli jednotlivě za každého člena.

Pro hodnocení tohoto subjektivního kritéria bude použit následující vzorec, kdy nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nevyšší Výslednou bodovou hodnotu (tj. nejvyšší Výsledek):

 

subjektivní bodová hodnota hodnocené nabídky

------------------------------------------------------------------- X 100 (bodů)

nejvyšší subjektivní bodová hodnota z nabídek

 

Takto stanovené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria a tak bude

vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

Hodnotící komise oboduje věcný obsah nabídek účastníků dle následujících bodovacích kategorií.

 

 

Nejlépe hodnocená nabídka (100 bodů) by pak měla splňovat tato kritéria nebo se jim

případně nejvíce přibližovat:

− plně vyhovující a vysoce profesionálně zpracovaný návrh realizace kurzů s porozuměním hlavní problematice zadání a aktivním proklientským přístupem;

− účastník zcela správně identifikoval veškeré nutné kroky, postupy a procesy, které bude

třeba nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, struktura a osnova jednotlivých školení zcela pokrývají potřeby zadavatele, a je zřejmé, že předmět zakázky bude plněn řádně a včas;

− účastník splňuje požadavky zadavatele, co do předmětu veřejné zakázky, struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace;

− účastník podává precizní výčet kroků, postupů, procesů a metod, a k tomu podává podrobný výklad v čem konkrétní krok, postup či proces spočívá, odůvodňuje jejich použití;

− jednotlivé navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky navazují a tvoří celek, navržený postup je jasný a přehledný;

− způsob nastavení komunikace se zadavatelem a posluchači je vysoce profesionální a zaručuje, že potřebné informace se vždy dostanou k relevantním osobám, je maximálně efektivní, plynulý
a flexibilní, bez zbytečných průtahů a přizpůsoben a otevřen konkrétním potřebám posluchačů
a zadavatele a používá moderní metody komunikace a různé styly komunikace za účelem maximálního zajištění potřeb zadavatele a posluchačů;

− propracovaný, adekvátní a proveditelný navrhovaný způsob získávání zpětné vazby,

nadstandardní výstupy ze školení;

− navržený způsob řešení je srozumitelný, hodnotící komise je schopna posoudit, že účastník bude plnit předmět zakázky v souladu s požadavky zadavatele, řádně a včas;

− navržený způsob řešení obsahuje drobné a/nebo nevýznamné nedostatky, popř. nesrovnalosti (např. v ohledu srozumitelnosti, nejasností atd.), které nemohou ovlivnit kvalitu plnění ani řádné
a včasné plnění předmětu veřejné zakázky.

 

Každá další nabídka pak obdrží takové bodové hodnocení, které odpovídá míře splnění tohoto

kritéria ve vztahu k nejlépe posouzené nabídce, přičemž vodítka pro hodnotící komisi pro přidělení

subjektivních bodů jsou následující:

 

Vyhovující a profesionálně zpracovaný návrh realizace kurzů s porozuměním hlavní

problematice zadání:

− navržený způsob řešení zcela splňuje veškeré požadavky zadavatele z pohledu předmětu veřejné zakázky i z pohledu požadavků zadavatele, co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu
a komunikace, avšak mírou zpracování jde o mírně rutinní nabídku a/nebo nabídku bez aktivního proklientského přístupu, která zcela splňuje požadavky zadavatele;

− navržený způsob řešení je srozumitelný, hodnoticí komise je v obecné rovině schopna posoudit, že předmět zakázky bude plněn řádně a včas;

− navržený způsob řešení obsahuje méně významné nedostatky, nesrovnalosti, které však

nemohou ovlivnit kvalitu plnění ani řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky.

 

Návrh realizace kurzů vyhovující avšak s výhradami:

− navržený způsob řešení obecně splňuje veškeré požadavky zadavatele z pohledu předmětu veřejné zakázky i z pohledu požadavků zadavatele, co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace;

− navržený způsob řešení je méně srozumitelný, ale lze z něj obecně dovodit, že bude předmět zakázky plněn řádně a včas;

− navržený způsob řešení obsahuje nedostatky, nesrovnalosti, popř. trpí určitou obecností

a schematičností.

 

Návrh realizace kurzů nevyhovující:

− účastník neporozuměl hlavní problematice zadání a neidentifikoval minimum nutných kroků, postupů a procesů, které bude třeba v rámci účastníka nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, struktura a osnova jednotlivých školení nepokrývají potřeby zadavatele, a je zřejmé, že předmět zakázky nebude plněn řádně a včas;

− účastník nepodává výčet kroků, postupů, procesů a metod, a k tomu nepodává podrobný výklad
v čem konkrétní krok, postup či proces spočívá, neodůvodňuje jejich použití, jednotlivé navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky nenavazují, netvoří celek, navržené postupy jsou nejasné, popř. nepřehledné;

− způsob nastavení komunikace se zadavatelem a účastníkem je zmatečný, nezaručuje, že potřebné informace se vždy dostanou k relevantním osobám, je neefektivní, neflexibilní, není přizpůsoben
a otevřen konkrétním potřebám posluchačů a zadavatele;

− navržený způsob řešení je jinak nesrozumitelný nebo neúplný a nesplňuje formální požadavky zadavatele, co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace, jak jsou vyžadovány výše, popř. je s nimi v rozporu a/nebo hodnotící komise není schopna dovodit, že účastník bude plnit předmět zakázky v souladu s požadavky zadavatele, řádně a včas.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč v nabídce předloží:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá splatné daňové nedoplatky, splatné nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy)
 • Kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

 

Čestné prohlášení o neexistenci splatných nedoplatků a výpis z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

 

 • kopie oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, přičemž zadavatel požaduje předložení dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění pro činnost Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, nebo jiné ekvivalentní oprávnění

 

 

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona

o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů

(obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

 

 • Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele;

- Významnou službou se rozumí služba, jejímž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů poskytnutých dodavatelem a                 řádně dokončených (uznat lze jen kurzy řádně dokončené, ne ty teprve plánované v rámci větších zakázek nebo rámcových smluv)          - ze seznamu musí vyplývat, že dodavatel úspěšně dodal:

 • minimálně 1 službu zahrnující školení na obecné IT o objemu v min. hodnotě 160.000,- Kč bez DPH; z toho min. 1 služba bude současně zahrnovat minimálně proškolených 300 osobohodin;
 • minimálně 2 služby zahrnující školení na měkké dovednosti o objemu v min. hodnotě 240.000,- Kč bez DPH za každou z nich a z toho min. 1 služba bude současně zahrnovat minimálně proškolených 400 osobohodin;
 • minimálně 1 službu zahrnující školení na právní a účetní kurzy o objemu v min. hodnotě 25.000,- Kč bez DPH; a z toho min. 1 služba bude současně zahrnovat minimálně proškolených 35 osobohodin;
 • minimálně 1 službu zahrnující školení na jazykové kurzy o objemu v min. hodnotě 150.000,- Kč bez DPH; a z toho min. 1 služba bude současně zahrnovat minimálně proškolených 700 osobohodin;
 • minimálně 1 službu zahrnující školení na technické a jiné odborné vzdělávání o objemu v min. hodnotě 100.000,- Kč bez DPH, služba bude současně zahrnovat minimálně proškolených 600 osobohodin.

 

Seznam významných služeb je dodavatel povinen předložit ve formě čestného prohlášení obsahující minimálně následující údaje:

 • název objednatele a kontaktní údaje na objednatele,
 • název významné služby,
 • bližší specifikaci - popis poskytovaných služeb,
 • celkový rozsah plnění (ve finančním vyjádření v Kč); u plnění zasahujících do budoucnosti
 • uvede dodavatel rozsah plnění ve finančním vyjádření v Kč vztahujícím se ke dni podání
 • nabídky, budoucí plnění nebudou uznána,
 • dobu realizace služeb.

 

 • Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům. Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud realizační tým dodavatele, bude splňovat níže uvedené kvalifikační požadavky:

- všichni lektoři budou mít minimálně středoškolské vzdělání a tříletou praxi v oboru, který mají vyučovat (uznává se odborná praxe = výkon dané činnosti i lektorská = výuka daných témat) a současně doloží alespoň 5 referenčních zakázek v dané oblasti:

 • min. 2 lektoři budou disponovat prokazatelnou praxí v oblasti školení obecného IT v délce min. 3 let, odškolenými min. 80 osobohodinami v posledních 3 letech v oblasti školení obecného IT;
 • min. 2 lektoři budou disponovat prokazatelnou praxí v oblasti školení měkkých dovedností v délce min. 5 let, odškolenými min. 150 osobohodinami v posledních 3 letech v oblasti školení měkkých dovedností a vysokoškolským vzděláním min. bakalářského stupně v humanitních vědách, ekonomii nebo blízkých oborech;
 • min. 1 lektor bude disponovat prokazatelnou praxí v oblasti školení na právní a účetní kurzy v délce min. 3 let, odškolenými min. 50 osobohodinami v posledních 3 letech v oblasti školení na právní a účetní a finanční kurzy a vysokoškolským vzděláním právního nebo ekonomického směru min. bakalářského stupně;
 • min. 1 lektor bude disponovat prokazatelnou praxí v oblasti jazykového vzdělávání v délce min. 3 let, odškolenými min. 100 osobohodinami v posledních 3 letech v této oblasti
 • min. 1 lektor bude disponovat prokazatelnou praxí v oblasti technického a jiného odborného vzdělávání v délce min. 3 let, odškolenými min. 100 osobohodinami v posledních 3 letech v této oblasti.

 

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel za každého požadovaného člena

realizačního týmu následující dokumenty:

 • Osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci
 • Zpracovaný profesní životopis, který musí obsahovat u každé uváděné osoby:

       - jméno a příjmení,
       - nejvyšší dosažené vzdělání
       - přehled a dobu profesní praxe v požadované oblasti,
       - součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se člen/ka realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky.

 

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace a profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob a to analogicky a za podmínek stanovených v ust. § 83 zákona.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 

Nabídka musí být zpracována a podána v českém nebo slovenském jazyce. Uznávány jsou také vysokoškolské diplomy českých vysokých škol v latinském jazyce. Jakékoli další dokumenty v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být zároveň doplněny o český překlad.

 

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma, sídlo, místo

podnikání, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka, kontaktní adresa

pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem.

 

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za

účastníka, případně musí být přiložena plná moc osoby oprávněné nabídku podepsat v originále

nebo ověřené kopii. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

 

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně spojeny

či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

 

Nabídky budou řádně čitelné, bez škrtu a přepisů. Účastník předloží nabídku v originále a v jedné kopii v písemné podobě a dále v elektronické podobě na CD, a to ve formátu MS Office nebo

kompatibilním, případně ve formátu pdf.

 

Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce také

osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je cena za službu kalkulovaná na základě předmětu veřejné zakázky stanoveného ve Výzvě k podání nabídek a v příloze č. 4 - Tabulka kurzů.

 

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci služeb a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná, ledaže tato zadávací dokumentace stanoví jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

 

Celková nabídková cena bude uvedena v kalkulaci (ve struktuře podle přílohy č. 4) jako cena v Kč bez DPH za kurz (pro všechny položky) a navrhovaná cena celkem v Kč bez DPH. Dále bude celková nabídková cena v členění cena celkem bez DPH, DPH samostatně a celková cena vč. DPH uvedena na krycím listu nabídky (Příloha č. 1 této výzvy) a zejména pak v příslušném návrhu smlouvy (Příloha č. 3 této výzvy).

 

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení poskytování služeb dojde ke změnám sazeb DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Zajištění vzdělávání ve společnosti quick-mix k.s.“ a nápisem „NEOTEVÍRAT“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.Zadavatel nepřipouští variantní plnění ani dílčí plnění.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do2 pracovních dnů po doručení žádosti.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen v rámci nabídky předložit návrh smlouvy vypracovaný zadavatelem (Příloha č. 3 k této Výzvě). Návrh smlouvy je závazný, dodavatel pouze doplní požadované údaje, jinak není oprávněn cokoli měnit. V případě, že ve smlouvě nebo výzvě narazí na rozpor nebo chybu, nechť se obrátí formou žádosti o doplňující informace na zadavatele, nebo ať tuto výhradu uvede do nabídky a zřetelně ji označí.

Dodavatel je oprávněn předložit pouze jedinou nabídku v rámci veřejné zakázky.

 

Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky – nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena z výběrového řízení.

 

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

 

Dle ust. §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 1. 2020
 
Aktualizováno: 10. 2. 2020