Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zavedení strategického řízení MěÚ Kutná Hora

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11241

Název zakázky: Zavedení strategického řízení MěÚ Kutná Hora

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Kutná Hora

Sídlo zadavatele: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D.
 • Telefon: +420725781185
 • E-mail: blatak@zakazkyverejne.cz

IČ zadavatele: 00236195

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D.
 • Telefon: +420725781185
 • E-mail: blatak@zakazkyverejne.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 6. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Veřejné zakázky s.r.o., Revoluční 724/7, Praha 1 - Staré Město

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky malého rozsahu je poskytnutí odborných služeb v rozsahu stanoveném touto dokumentací a jejími přílohami. Předmětem projektu je vytvořit a zavést do praxe strategii rozvoje úřadu, jako účinný nástroj pro zefektivnění řízení organizace – MěÚ Kutná Hora. Hlavním cílem projektu je zajistit vhodné podmínky a předpoklady pro rozvoj, zkvalitnění a zefektivnění činností v rámci přenesené i samostatné působnosti městského úřadu, včetně snížení administrativní zátěže. Předmět plnění zakázky proběhne v českém jazyce.

Více viz. Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1000030,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
ETAPA 1: červenec 2017–prosinec 2017; ETAPA 2: leden 2018–duben 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele, tj: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH - 50%
 • Kvalita projektového týmu - 20%
 • Návrh postupu realizace zakázky - 30%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Seznam významných služeb
 • Projektový tým

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídky jsou dodavatelé povinni podat písemně v listinné podobě (1x originál, 1x kopie a 1x elektronicky kompletní nabídka na CD/DVD/USB). Nabídka dodavatele bude podána na adresu poradce – tj. Veřejné zakázky s.r.o., Revoluční 724/7, Praha 1 – Staré Město, v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené názvem veřejné zakázky a nápisem „NEOTVÍRAT!“.    

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Dodavatelé stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím emailové adresy blatak@zakazkyverejne.cz k rukám poradce zadavatele – společnosti Veřejné zakázky s.r.o. zadavatel odešle vysvětlení výběrových podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.Více viz. Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): M.C.TRITON, spol. s r. o., se sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČO: 49622005osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:Ing. Luděk Pfeifer, CSc.

  Datum podpisu smlouvy: 23. 1. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 6. 2017
 
Aktualizováno: 26. 1. 2018