Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pasporty v Mikroregionu Odersko

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13375

Název zakázky: Pasporty v Mikroregionu Odersko

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 6. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Mikroregion Odersko

Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Libor Helis
 • Telefon: +420734256966
 • E-mail: helis@odry.cz

IČ zadavatele: 70953201

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Elen Vahalíková
 • Telefon: +420775859248
 • E-mail: vahalikova@odersko.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 6. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování pasportů pro vybrané obce Mikroregionu Odersko.

Veřejná zakázka je rozdělná na 5 částí. Dodavatel může podat nabídku na jednu či více částí veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky.

Část 1 - Pasporty - zeleň
Část 2 - Pasporty - veřejné osvětlení
Část 3 - Pasporty - kanalizace
Část 4 - Pasporty - studny
Část 5 - Pasporty - dopravní značení

 

Bližší rozsah je uveden v textové části zadávací dokumentace a jejích přílohách.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1830000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Název části: 1ZELEŇ: zahájení - Ihned po podpisu smlouvy, Ukončení 30.11.2020; 2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: - Zahájení Ihned po podpisu smlouvy, Ukončení 30.11.2020; 3 KANALIZACE: Zahájení 1.2.2021, Ukončení 31.5.2021; 4 STUDNY: Zahájení 1.2.2021, Ukončení 31.5.2021; 5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: Zahájení Ihned po podpisu smlouvy, Ukončení 30.11.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel bude hodnotit každou část veřejné zakázky samostatně.

 

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, a to nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH, uvedené ve smlouvě o dílo.

Hodnocení nabídek provede zadavatelem jmenovaná hodnotící komise. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka účastníka, který zadavateli nabídne nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

základní způsobilost
profesní způsobilost
technickou kvalifikaci

 

Blíže viz ZD.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Blíže viz ZD.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Blíže viz ZD.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Blíže viz ZD.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Blíže viz ZD.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku (do každé jednotlivé části).

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Blíže viz ZD.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Blíže viz ZD.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, v platném znění (verze 12). Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1024580.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 1 - pasporty - zeleň: MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČ 25588303

  Datum podpisu smlouvy: 3. 8. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 2 - pasporty - veřejné osvětlení: MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČ 25588303

  Datum podpisu smlouvy: 3. 8. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 3 - pasporty - kanalizace: MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČ 25588303

  Datum podpisu smlouvy: 3. 8. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 4 - pasporty - studny: MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČ 25588303

  Datum podpisu smlouvy: 3. 8. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 5 - pasporty - dopravní značení: ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 28358589

  Datum podpisu smlouvy: 3. 8. 2020

Datum ukončení: 3. 8. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 6. 2020
 
Aktualizováno: 5. 8. 2020