Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zlepšování dovedností členů spolku Matka podnikatelka

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13646

Název zakázky: Zlepšování dovedností členů spolku Matka podnikatelka

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 9. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Matka Podnikatelka z.s.

Sídlo zadavatele: Trnková 223, 250 70 Postřižín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Milan Schagerer, advokát
 • Telefon: +420605839977
 • E-mail: schagerer@akschagerer.cz

IČ zadavatele: 06495150

DIČ zadavatele: CZ06495150

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Tereza Killarová,
 • Telefon: +420734207198
 • E-mail: killarova@akschagerer.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 10. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Zlepšovatelé s.r.o., Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů. Zakázka je vnitřně členěna do dvou (2) částí podle dílčích sekcí předmětu plnění v podobě oblastí školení, a to následovně:

 

·           část I. – Měkké a manažerské dovednosti

Jedná se o zajištění realizace celkem 49 vzdělávacích kurzů na následující témata:

1.     Typologie osobnosti a rozvoj profesionality

2.     Asertivní jednání I.

3.     Rétorika

4.     Vyjednávání a argumentace I.

5.     Vyjednávání a argumentace II.

6.     Prezentační dovednosti

7.     Stres a psychická pohoda

8.     Emoční inteligence a energy management I.

9.     Emoční inteligence a energy management II.

10.  Základní manažerské dovednosti

11.  Firemní kultura a systémy sdílených hodnot

12.  Koučing, týmová spolupráce

13.  Marketingový mix

14.  Efektivní komunikace

15.  Účinné obchodní jednání

16.  Strategický nákup

17.  Staň se úspěšným prodejcem

18.  Management změn

19.  Komunikace v rámci organizace

20.  Obchodní dovednosti pro pokročilé

21.  Asertivní jednání II.

22.  Time management I.

23.  Snižování nákladů

24.  Konfliktní situace

25.  Psychologie v obchodě

26.  Argumentace, zvládání námitek

27.  Mind set - jak rozvíjet otevřené myšlení

28.  Mindfulness - cesta ke snižování stresu v životě i na pracovišti

29.  Paměťové techniky

30.  Komunikační dovednosti

31.  Komunikační dovednosti*

32.  Týmová spolupráce*

33.  Time management a priority*

34.  Prezentační dovednosti*

35.  Leadership*

36.  Asertivní jednání I.*

37.  Vedení týmu/porad, rozvoj spolupráce a motivace*

38.  Přesvědčivá prezentace *

39.  Delegování a řízení*

40.  Interní vyjednávání a mezi týmová spolupráce *   

41.  Rozvoj manažerské komunikace

42.  Náročné komunikační situace manažera

43.  Přizpůsobování se manažera měnícím se podmínkám

44.  Týmová spolupráce

45.  Situační vedení

46.  Specifika manažerského myšlení

47.  Úkoly a priority I

48.  Úkoly a priority II

49.  Procesní řízení

Délka každého z kurzů bude 8 hodin (1 hodina = 60 minut)

Souhrnný počet osobohodin pro všechny kurzy v rámci části I.: 9.120 osobohodin.

·           část II. – Obecné IT

Jedná se o zajištění realizace celkem 3 vzdělávacích kurzů na následující témata:

1.     MS Helios Orange

2.     MS Excel

3.     MS Word

Délka každého z kurzů bude 8 hodin (1 hodina = 60 minut)

Souhrnný počet osobohodin pro všechny kurzy v rámci části II.: 480 osobohodin.

 

Podrobný rozpis částí I. a II. předmětu zakázky a vzdělávacích aktivit, včetně počtu osobohodin a předpokládaného obsahu jednotlivých kurzů, je uvedený v příloze č. 2 této výzvy.

 

Účastníci výběrového řízení mohou podat svoji nabídku jen do jedné z dílčích částí předmětu zakázky, nebo podat nabídku obou částí současně, za předpokladu splnění kvalifikace a požadavků stanovených ke konkrétní části zakázky.

 

Realizace kurzů bude probíhat ve školících prostorách dle určení zadavatele v rámci území České republiky, vyjma území hlavního města Prahy, formou kurzů připravených na míru. Náklady na zajištění školicích prostor jsou součástí nabídkové ceny.

 

Počet osob ve školicí skupině je min. 1 a max. 12 dle volby zadavatele, a to až do vyčerpání celkového počtu osobohodin na daný kurz, pokud není výslovně uveden u daného kurzu objednávaný počet osob na kurz.

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení spojené se zajištěním předmětu plnění zakázky, včetně nákladů na školicí prostory pro realizaci kurzů, dále převážně odměna, cestovné, stravné a náklady na případné ubytování lektora, potřebné a vhodné školící pomůcky a materiály apod. V případě školení části II. je součástí nabídkové ceny veškerý hardware i software pro lektora i účastníky školení, nezbytný k realizaci kurzů v požadovaném rozsahu. Nabídková cena je konečná, zahrnuje veškeré náklady nutné, uznatelné a jinak nezbytné k řádnému, úplnému a bezvadnému poskytnutí plnění v rozsahu nabídky podané účastníkem řízení.

 

Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby.

 

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

·       Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.

·       Dodavatel zajistí vhodné školicí prostory dle určení zadavatele. Náklady na školicí prostory nese dodavatel – jsou součástí nabídkové ceny.

·       Vzhledem k tomu, že jednotlivé kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby dodavatel byl schopen realizovat konkrétní kurz vždy do sedmi (7) dnů od doručení požadavku zadavatele.

·       U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.

·       Součástí plnění je vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu v souladu s pravidly publicity OPZ.

·       Dodavatel je povinen participovat na přípravě Plánu aktivit na příští měsíc tak, že společně s objednatelem nejpozději do 10. dne v měsíci běžném potvrdí termíny školení (místo, čas, téma kurzu), které budou nahlášeny poskytovateli dotace.

·       Výukové hodiny zpravidla mají délku 60 min. u všech plánovaných kurzů, v odůvodněných případech (např. udělená akreditace) lze však akceptovat i odlišnou délku.

·       Školicí den zahrnuje 8 hodin školení, bez přestávek. Doba poskytnuté zákonné pauzy na oběd pro školené zaměstnance se do délky školení nezapočítává.

Plnění této zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které

·       kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a dodavatel je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.

·       Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po dobu 90 dnů od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

 

Součástí realizace každého kurzu vedle samotné realizace výuky jako takové dále jsou:

·       kompletní příprava kurzu, včetně konzultací se zadavatelem k zabezpečení kvalitní přípravy a průběhu školení,

·       zajištění veškerých potřebných školicích materiálů individuálně připravovaných pro každý vzdělávací kurz, materiály musí být zpracovány v souladu s pravidly publicity OPZ,

·       zajištění odpovídající didaktické techniky a didaktických pomůcek,

·       zajištění hardware i software pro lektora i účastníky školení, nezbytný k realizaci kurzů Obecné IT (část II.) v požadovaném rozsahu

·       zajištění evidence realizace kurzu na základě prezenčních listin v souladu s publicitou OPZ,

·       vyhodnocení kurzu, poskytnutí zpětné vazby,

·       příprava a předání osvědčení o absolvování okruhu každému účastníkovi zpracované v souladu s pravidly publicity OPZ.

Nabídka účastníka musí obsahovat všechna uvedená školení pro každou z dílčích částí předmětu zakázky, do níž směřuje, a to v celém svém rozsahu dle Přílohy č. 2; není přípustné nabídnout pouze některá školení.

 

Součástí plnění dodavatele budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro zhotovení díla a jeho funkci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1290320,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
V období do 31.5.2022 (v případě prodloužení realizace projektu, schválené ze stany poskytovatele dotace, může být tato doba plnění prodloužena). Termín zahájení plnění: do 7 dnů od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nejdříve však 20.10.2020, přičemž v měsíci říjnu 2020 budou realizovány minimálně následující kurzy: 23.10.2020 kurz Rozvoj manažerské komunikace s místem realizace Průhonice (Praha-západ) 30.10.2020 kurz Rozvoj manažerské komunikace s místem realizace Kroměříž Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
V prostorech dle určení zadavatele v rámci území České republiky, vyjma území hlavního města Prahy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena vč. DPH/nabídková cena (100 %) – číselné kritérium

 

Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu včetně DPH. Zadavatel není plátcem DPH, proto je v souladu s bodem 20.6. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, ve verzi 12, s datem účinnosti 1.5.2020, při hodnocení nabídkové ceny rozhodná u účastníka – plátce DPH výše nabídkové ceny včetně daně z přidané hodnoty a u účastníka – neplátce DPH celková nabídková cena.

 

Nabídková cena pro každou z částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2. této výzvy, do níž směřuje nabídka účastníka výběrového řízení, bude uvedena ve vyplněném návrhu smlouvy. Jednotlivé údaje o nabídkové ceně vč. DPH pro každou z částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2. této výzvy, do níž směřuje nabídka účastníka výběrového řízení, musí být totožná jako údaje o nabídkové ceně uvedené v příloze „Krycí list nabídky“.

 

Účastníci výběrového řízení mohou podat svoji nabídku jen do jedné z dílčích částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2, nebo podat nabídku do obou částí současně, vždy však musí být poskytnuto veškeré plnění požadované pro každou z dílčích částí výběrového řízení.

Pro hodnocení budou využity následující metody:

 

Číselné kritérium nabídkové ceny vč. DPH bude hodnoceno:  

 

Za nejvhodnější nabídku pro účely hodnocení dle tohoto číselného kritéria bude považována nabídka s nejnižší hodnotou (nabídkovou cenou vč. DPH).

 

Pro každou z dílčích částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2. této výzvy bude jako nejvhodnější hodnocena právě nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH pro každou z částí.

 

hodnota nejvhodnější nabídky

100 x                    /                                         x  100 %(váha kritéria vyjádřena v %)     =    počet bodů

hodnota hodnocené nabídky

 

Vítěznou se pro každou z částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2 této výzvy stane ta nabídka, která obdrží nejvyšší počet bodů.

 

Hodnocení nabídek v rámci daného kritéria proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

  1) Základní způsobilost

 • 2) Profesní způsobilost

  3) Speciální způsobilost

 

Nabídka účastníka nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyloučena.

 

Ad 1) Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:

a)      nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

         Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat: tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

b)      nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c)       nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)      nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)      není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením dodavatele, ve kterém bude uvedeno, že dodavatel všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Dodavatel může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele.

 

Ad 2) Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje dodavatel:

a) který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b) který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, resp. předmětu podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a oboru činnosti dále uvedenému. Tuto profesní způsobilost konkrétně dodavatel prokáže předložením kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopií živnostenského listu či koncese, zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění v oboru činnosti: „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“.


 

Ad 3) Speciální způsobilost

Speciální způsobilost je dodavatel povinen prokázat pro každou z dílčích částí předmětu zakázky, do které dodavatel podává nabídku.

Speciální způsobilost splňuje dodavatel, který dodá čestné prohlášení, podepsané statutárním orgánem dodavatele nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele, o realizaci:

·           pro část I. – Měkké a manažerské dovednosti

-       minimálně tří (3) referenčních služeb zahrnujících školení kurzů v oblasti měkkých, případně manažerských dovedností, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech od data vyhlášení výběrového řízení v hodnotě minimálně 610.000,- Kč bez DPH pro každé z těchto plnění.

 

·           pro část II. – Obecné IT

minimálně tří (3) referenčních služeb zahrnujících školení kurzů v oblasti obecné IT poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech od data vyhlášení výběrového řízení v hodnotě minimálně 35.650,- Kč bez DPH pro každé z těchto plnění.

Společná ustanovení ke způsobilosti

 

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky dodavatele je splnění způsobilosti. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

 

Dodavatel prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

 

Splnění kvalifikačních předpokladů v rozsahu základní způsobilosti a profesní způsobilosti ve smyslu 1 a 2 této zadávací dokumentace lze nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného dle § 226 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce dodavatele u třetích osob, dodavatel je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti, starší 3 měsíců.

 

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat způsobilost, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit.

 

Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění způsobilosti v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli.

Poddodavatelé

 

Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů:

Realizace zakázky musí být zcela v souladu s podmínkami dle zadávací dokumentace. Vybraný účastník musí splnit veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Pokud není schopen některou aktivitu zajistit vlastními prostředky, je možno ji realizovat prostřednictvím poddodavatelů. Generální dodavatel – uchazeč – nese plnou odpovědnost za realizaci zakázky.

Prokázání splnění kvalifikace v rozsahu speciální způsobilosti dle písm. C) prostřednictvím poddodavatele:

 

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikace v případě speciální způsobilosti podle písm. C) požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění způsobilosti v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele.

 

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit rovněž:

·       doklady prokazující splnění základní způsobilosti podle písm. A) a profesní způsobilosti podle písm. B) této výzvy v případě konkrétního poddodavatele a

·       smlouvu uzavřenou se poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal splnění kvalifikace v rozsahu speciální způsobilosti dle písm. C) této výzvy.

 

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění základní a profesní způsobilosti podle písm. A) a B).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

 

Nabídka dodavatele musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, a to v rozsahu každé z částí předmětu zakázky, do níž směřuje, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo výseče plnění v rámci části či částí předmětu zakázky, do nichž nabídka směřuje.

 

Dodavatel je povinen tyto požadavky plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení.

 

Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“ a názvem části, do které se uchazeč hlásí, s uvedením kontaktní adresy účastníka. Pokud účastník výběrového řízení podává svou nabídku do více částí výběrového řízení současně podá nabídku na příslušnou část vč. souvisejících dokumentů v samostatně nadepsané obálce.

 

Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

 

Účastníkem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou) a budou poskytnuty ve dvou vyhotoveních včetně všech příslušných příloh.

 

Dodavatel je povinen předložit vyplněný návrh smlouvy dle přílohy „Návrh smlouvy“ a upravovat smí jen vyznačená pole.

Návrh smlouvy musí být podepsán ze strany dodavatele statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží dodavatel toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce.

 

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla předložena v následující struktuře:

·       krycí list nabídky dle Přílohy č. 1 této výzvy s identifikačními údaji dodavatele a uvedením nabídkové ceny za zakázku;

·       dokumenty prokazující splnění základní, profesní a speciální způsobilosti;

·       vyplněný návrh smlouvy zadavatele dle Přílohy č. 4 této výzvy. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele;

·       specifikaci předmětu zakázky v podobě vyplněné Přílohy č. 2 této výzvy.

·       ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení dodavatele).

 

S nabídkou bude dodavatelem předložen rovněž vyplněný návrh smlouvy zadavatele dle Přílohy č. 4 této výzvy, včetně všech požadovaných příloh. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Návrh smlouvy však nebude sešit s nabídkou a bude k nabídce přiložen zvlášť, avšak bude součástí stejné obálky.

 

Dále bude s nabídkou dodavatelem předložen rovněž datový nosič s veškerými dokumenty nabídky v elektronické podobě, pro každou z částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2, do níž nabídka směřuje.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci každé z částí zakázky ve smyslu Přílohy č. 2 této výzvy, do níž nabídka dodavatele směřuje, v souladu s výzvou k podání nabídek. Nabídková cena každé z částí zakázky ve smyslu Přílohy č. 2 této výzvy, do níž nabídka dodavatele směřuje, bude uvedena absolutní částkou/celkovou cenou v českých korunách včetně DPH.

 

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na školicí prostory, odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu, potřebné a vhodné školící pomůcky a materiály, v případě IT kurzů i hardware a software pro lektora i účastníky kurzů apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

 

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

 

Dodavatel je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy. Tato nabídková cena musí korespondovat s výslednou cenou v příloze Krycí list.

 

Pro zpracování nabídkové ceny použije dodavatel Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 výzvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“ a názvem části, do které se uchazeč hlásí, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.Dodavatelem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou), a to ve dvou vyhotoveních včetně jejich příloh.Zadavatel, jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o realizaci vzdělávání v rámci projektu, viz Příloha č. 4 Návrh smlouvy, která je pro dodavatele závazná. Dodavatel doplní do návrhu smlouvy o realizaci vzdělávání v rámci projektu identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem prostřednictvím barevného označení, přičemž dodavatel není oprávněn obsah smlouvy jakkoli jinak měnit, doplňovat či jakkoli jinak modifikovat. Jakákoliv případná modifikace oproti vzoru nebude pro smluvní strany závazná, vždy bude vycházeno ze vzoru návrhu smlouvy dle Přílohy č. 4.Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele oprávněným jednat za dodavatele dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud bude dodavatele zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložená plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, přičemž tato může směřovat jen do jedné z dílčích částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2, nebo do obou částí předmětu zakázky současně. Ty však budou podány v samostatných obálkách.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informacek zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

 

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo výseče dílčích částí předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2.

 

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

 

Vybraný dodavatel si musí být vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

 

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

 

Lhůta, pro kterou je zájemce svou nabídkou vázán, činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do lhůty 90 dní dle předchozí věty jsou nabídky podané dodavateli ve lhůtě pro podání nabídek neodvolatelnými ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku.

 

Předložení nabídky v tomto výběrovém řízení berou dodavateli bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z dodavatelů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí dodavatelů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

 

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese dodavatel.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1507200.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ICT Pro s.r.o., IČ: 46971441, sídlo: Sochorova 3209/38, Žabovřesky, 616 00 Brno

  Datum podpisu smlouvy: 19. 10. 2020

Zrušené části zakázky: NR

Datum ukončení: 19. 10. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 9. 2020
 
Aktualizováno: 20. 10. 2020