Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování auditu provedené implementace GDPR

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13761

Název zakázky: Zpracování auditu provedené implementace GDPR

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 2. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Kladno

Sídlo zadavatele: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: JUSTITIA EXECUTIVE PARTNERS, s.r.o.
  • Telefon: +420778088818
  • E-mail: executive@justitia.cz

IČ zadavatele: 00234516

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Lukáš Křesálek
  • Telefon: +420778088818
  • E-mail: executive@justitia.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 2. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
JUSTITIA EXECUTIVE PARTNERS, s.r.o., Půtova 1219/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky jsou služby zpracování průběžného hodnocení úrovně současného zpracování osobních údajů v prostředí zadavatele, a to zejména ve vztahu k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů.

Podrobně jsou technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky dále vymezeny ve výzvě k podání nabídek a jejích přílohách.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 865000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
nejpozději do 30. 6. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

1. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

2. Ekonomická výhodnost se hodnotí podle nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kritéria kvality.

3. Zadavatel stanovuje tato dílčí kritéria hodnocení:

a) Nabídková cena s vahou 60 %

b) Kvalifikace a zkušenosti osob, které se budou přímo podílet na plnění veřejné zakázky s vahou 40 %

Pravidla pro hodnocení nabídek jsou podrobněji uvedena ve výzvě k podání nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje prokázání:

a) základní způsobilosti dodavatele,

b) profesní způsobilosti dodavatele, a

c) technické kvalifikace dodavatele.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele jsou podrobněji uvedena ve výzvě k podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

1. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to na celý předmět veřejné zakázky (zakázka není rozdělena na části).

2. Nabídka bude předložena písemně v listinné podobě.

3. Zadavatel variantní nabídku nepřipouští.

4. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou dále podrobněji vymezeny ve výzvě k podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel uvede nabídkovou cenu v Kč do návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 592000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): I3 Consultants s.r.o.K trninám 945/34, 163 00 Praha 6IČO 27921344

    Datum podpisu smlouvy: 22. 3. 2021

Datum ukončení: 22. 3. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 2. 2021
 
Aktualizováno: 23. 3. 2021