Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování pasportů města Hustopeče-opakované vyhlášení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13155

Název zakázky: Zpracování pasportů města Hustopeče-opakované vyhlášení

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Hustopeče

Sídlo zadavatele: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: PaedDr. Hana Potměšilová, starostka
  • Telefon: +420519441038
  • E-mail: starostka@hustopece.cz

IČ zadavatele: 00283193

DIČ zadavatele: CZ00283193

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Ondřej Rafl
  • Telefon: +420519441092
  • E-mail: rafl@hustopece.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 12. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky je možné podávat pouze elektronicky na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283193 do lhůty určené zadavatelem. Listinná verze nabídky není přípustná.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zpracování pasportů na katastrálním území města Hustopeče v rozsahu a kvalitě stanovené v Příloze č.1a, 1b, 1c.

 

Jedná se o zpracování těchto pasportů majetku města Hustopeče:

Pasport veřejného osvětlení
Pasport městského mobiliáře a dětských hřišť
Pasport hřbitova
Pasport zeleně
Pasport sběrných míst
Pasport informačního systému
Návrh zimní údržby

 

Veřejná zakázka je rozdělena na 3 samostatné dílčí plnění:

Pasport veřejného osvětlení
Pasport zeleně
Pasport městského mobiliáře a dětských hřišť

Pasport hřbitova

Pasport sběrných míst

Pasport informačního systému

Návrh zimní údržby

 

Pro každé dílčí plnění podává uchazeč samostatnou nabídku. Každé dílčí plnění bude hodnoceno zvlášť.

 

Zadavatel požaduje, aby sběr dat probíhal zejména za pomocí laserového skenování, ze kterého vzejdou přesná 3D mračna bodů umístěných v souřadnicích (JTSK). Tato data budou doplněny o fotodokumentaci v rozlišení min. 5 Mpx, která bude také umístěna v souřadnicích a bude doplňovat informace získané z mračen bodů. Fotografie budou pořízeny min. ve 4 směrech. Zadavatel zajistí součinnost při zajištění vjezdu do míst, která jsou běžně vozidlům nepřístupná (sportovní areál atd.). Vozidlům nepřístupná místa budou naskenována pomocí ručních skenerů či skeneru umístěného na leteckém prostředku. Tato data budou předána objednavateli ve formátu *.LAZ (mračna bodů) a *.JPG (fotodokumentace). Z těchto dat bude zhotovitel vytvářet popsané pasporty, případně může použít i další metodu sběru dat (nenahrazuje laserové skenování, např. geodetické zaměření kabelů VO).

CPV kódy:

71300000-1 Technicko-inženýrské služby

72313000-2 Sběr dat

71354100-5 Digitální mapování

72318000-7 Přenos dat

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1235000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpoklad ukončení plnění do 31.8.2020 Zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín plnění veřejné zakázky.

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Hustopeče

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky pro jednotlivá dílčí plnění budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

 

Hodnocení bude probíhat tak, že nabídky budou seřazeny podle výhodnosti, a to od nejvýhodnější nabídky po nejméně výhodnou nabídku. Nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti nabídek bude rozhodnuto transparentním výběrem (losem). V případě losu se budou moci účastnit zástupci dodavatelů, o jejichž umístění se bude losovat.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace:

Základní způsobilosti předložením

a) Čestného prohlášení prokazujícího splnění základní způsobilosti v rozsahu dle přílohy č. 2 této výzvy. Čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení (dodavatele) a nesmí být přede dnem podání nabídky starší 3 měsíců.

Profesní způsobilosti předložením

a) Výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, ne starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky;
b) Dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci vztahující se k předmětu plněné této veřejné zakázky.

Prokázání technické kvalifikace dodavatele

a) Seznam významných služeb provedených (dokončených) dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení s uvedením ceny a doby jejich poskytnutí a identifikační údaje objednatele. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu, včetně uvedení kontaktu na Objednatele pro možnost případného potvrzení reference. Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud za poslední 3 roky provedl alespoň 1 zakázku obdobného charakteru. Za zakázku obdobného charakteru se považuje zakázka, jejímž předmětem bylo zpracování nového nebo aktualizace stávajícího pasportu, k jehož tvorbě byly sbírány data pomocí laserového skenování či geodetickým měřením s hodnotou min. 200 tis. Kč bez DPH/ jedna zakázka.

 

V případě, že uchazeč bude plnit část veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele, doloží subdodavatel v nabídce základní a profesní způsobilost.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zpracována v elektronické podobě, podepsaná elektronickým podpisem a ve všech částech v českém nebo slovenském jazyce.
Z důvodu přehlednosti doporučuje zadavatel, aby nabídka byla členěna do samostatných oddílů, řazených v nabídce za sebou a označených shodně s následujícími pokyny:

1. Krycí list nabídky

2. Prokázání kvalifikačních předpokladů

3. Návrh smlouvy – vyplněný účastníkem zadávacího řízení (dle vzoru, který je přílohou č. 4 Výzvy ve formátu .doc),

4. Harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky

5. Seznam poddodavatelů – (dle vzoru, který je přílohou výzvy)

6. Další nedílné součásti nabídky

Zde účastník zadávacího řízení doloží další součásti nabídky jako např. plnou moc v originálu nebo v úředně ověřené kopii v případě, že je nabídka podepsána zplnomocněným zástupcem apod.

Elektronické podání nabídky musí být podepsáno elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. V případě podání nabídky jinou osobou musí být v nabídce doložena kopie jejího zmocnění.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatelé, v souladu s touto Výzvou k podání nabídek, stanoví celkovou nabídkovou cenu za celé jedno dílčí plnění zakázky, kterého se chtějí účastnit, a to v Kč.

Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v Kč bez DPH, výše DPH a celkovou cenou vč. DPH u plátců DPH, konečnou cenou u neplátců DPH. Zaokrouhleno na celé koruny.

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu za kompletní splnění předmětu plnění včetně všech souvisejících činností a nákladů nezbytných pro splnění předmětu veřejné zakázky.

Účastník odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do nabídkové ceny.

Počty uváděné v příloze č.1a,1b a 1c jsou kvalifikované se změnou v rozmezí do 10% (počet stromů, mobiliáře, km kabelů …) a případné vyšší nebo nižší skutečné hodnoty nebudou mít vliv na cenu.

Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky (příloha č. 3) a v návrhu smlouvy (příloha č. 4).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky je možné podávat pouze elektronicky na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283193 do lhůty určené zadavatelem. Nabídka musí být opatřena elektronickým podpisem.Pro každé dílčí plnění bude předložena samostatná nabídka s označením tohoto dílčího plnění. Listinná verze nabídky není přípustná.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu, a to na krycím listu nabídky, který je přílohou č. 3

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku pro každé dílčí plnění.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Elektronická žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek přes profil zadavatele. Zadavatel zveřejní na profilu zadavatele vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti účastníka. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz u příslušné zakázky a dále na profilu zadavatele.Zadavatel rovněž může zadávací dokumentaci vysvětlit i bez předchozí žádosti dodavatele o vysvětlení. Toto vysvětlení bude rovněž zveřejněno na portálu www.esfcr.cz u příslušné zakázky a dále na profilu zadavatele.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel stanovil veškeré obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 4 (dále jen „návrh smlouvy“). Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení obchodní podmínky obligatorně v plném rozsahu akceptovali a po doplnění je použili jako návrh smlouvy, který předloží jako součást své nabídky. Návrh smlouvy nesmí obsahovat další ustanovení odlišná od obchodních podmínek uvedených v návrhu. Účastník zadávacího řízení doplní do návrhu smlouvy identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem
Součástí návrhu smlouvy bude v případě realizace zakázky prostřednictvím poddodavatelů i seznam poddodavatelů
Zadavatel po dodavateli (účastníkovi zadávacího řízení) požaduje, aby ve své nabídce podrobně určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi výběrového řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. U každého poddodavatele musí být uvedeny jeho identifikační údaje. Pro tyto účely může být použita příloha č. 5 Seznam poddodavatelů
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky výzvy v době lhůty pro podání nabídek. Takto provedenou změnu musí zadavatel zaslat k uveřejnění i na portál www.esfcr.cz a na profil zadavatele.
Zadavatel zruší výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:

a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky;

b) byly ve stanovené lhůtě podány pouze neúplné nabídky nebo nabídky, které jsou v rozporu s požadavky podle bodu kap. 20.2 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ;

c) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě/zadávací dokumentaci;

d) smlouvu se zadavatelem odmítli uzavřít všichni dodavatelé, s nimiž bylo možné smlouvu uzavřít, příp. neposkytli potřebnou součinnost k uzavření smlouvy;

e) došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě není možné.

Zadavatel může zrušit výběrové řízení bez zbytečného odkladu, pokud:

a) v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval;

b) dodavatel vyzvaný k uzavření smlouvy odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost;

c) zadavateli byla podána pouze jedna úplná nabídka.

 

Dodavatel (účastník zadávacího řízení) je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Dodavatel (účastník) je povinen umožnit přístup osobám pověřeným poskytovatelem dotace OPZ i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu stanovenou minimálně dle pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 12. 2019
 
Aktualizováno: 26. 2. 2020