Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování Strategického plánu města Jablonec nad Nisou 2021 – 2030 a Akčního plánu města Jablonec nad Nisou 2022 - 2024

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13491

Název zakázky: Zpracování Strategického plánu města Jablonec nad Nisou 2021 – 2030 a Akčního plánu města Jablonec nad Nisou 2022 - 2024

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Jablonec nad Nisou

Sídlo zadavatele: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: RNDr. Jiří Čeřovský
 • Telefon: +420483357184
 • E-mail: cerovsky@mestojablonec.cz

IČ zadavatele: 00262340

DIČ zadavatele: CZ00262340

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Soňa Černá
 • Telefon: +420483357122
 • E-mail: cerna@mestojablonec.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 8. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
podatelna Magistrátu nebo elektronicky přes NEN

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování strategického a prováděcího dokumentu:

Strategický plán města Jablonec nad Nisou pro období 2021 – 2030

Akční plán města Jablonec nad Nisou pro období 2022 – 2024

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 750000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
16 měsíců

Místo dodání / převzetí plnění:
Magistrát města Jablonec nad Nisou

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Další požadavky jsou uvedeny v textu Výzvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Požadavky jsou uvedeny v textu Výzvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Požadavky jsou uvedeny v textu Výzvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Dále mohou být nabídky podány v elektronické podobě prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Požadavky jsou uvedeny v textu Výzvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 343000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Konsorcium:Gatum Advisory s. r. o.Klimentská 1216/46Praha 1, Nové MěstoIČ: 04153499Opus consulting s.r.o.Lidická 700/19Brno-střed, VeveříIČ: 04647084

  Datum podpisu smlouvy: 19. 10. 2020

Datum ukončení: 19. 10. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 7. 2020
 
Aktualizováno: 21. 10. 2020