Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování Strategického plánu města Jablonec nad Nisou 2021 – 2030 a Akčního plánu města Jablonec nad Nisou 2022 - 2024

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13491

Název zakázky: Zpracování Strategického plánu města Jablonec nad Nisou 2021 – 2030 a Akčního plánu města Jablonec nad Nisou 2022 - 2024

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Jablonec nad Nisou

Sídlo zadavatele: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: RNDr. Jiří Čeřovský
  • Telefon: +420483357184
  • E-mail: cerovsky@mestojablonec.cz

IČ zadavatele: 00262340

DIČ zadavatele: CZ00262340

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Soňa Černá
  • Telefon: +420483357122
  • E-mail: cerna@mestojablonec.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 8. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
podatelna Magistrátu nebo elektronicky přes NEN

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování strategického a prováděcího dokumentu:

Strategický plán města Jablonec nad Nisou pro období 2021 – 2030

Akční plán města Jablonec nad Nisou pro období 2022 – 2024

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 750000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
16 měsíců

Místo dodání / převzetí plnění:
Magistrát města Jablonec nad Nisou

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  • Další požadavky jsou uvedeny v textu Výzvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Požadavky jsou uvedeny v textu Výzvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Požadavky jsou uvedeny v textu Výzvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Dále mohou být nabídky podány v elektronické podobě prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Požadavky jsou uvedeny v textu Výzvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 7. 2020
 
Aktualizováno: 2. 7. 2020