Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování Strategického plánu rozvoje města 2021 - 2027

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13007

Název zakázky: Zpracování Strategického plánu rozvoje města 2021 - 2027

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 10. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Most

Sídlo zadavatele: Radniční 1/2, 434 01 Most

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Jan Paparega
 • Telefon: +420476448281
 • E-mail: jan.paparega@mesto-most.cz

IČ zadavatele: 00266094

DIČ zadavatele: CZ00266094

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. František Jirásek
 • Telefon: +420476448233
 • E-mail: frantisek.jirasek@mesto-most.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 10. 2019 16:15

Místo pro podání nabídek:
Magistrát města Mostu, ul. Radniční 1/2, Most.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je příprava a zpracování nového strategického plánu rozvoje města Mostu pro období 2021 - 2027, deklarujícího dlouhodobé cíle rozvoje města Most, vymezujícího základní priority, jejich dosažení, synergii s dalšími rozvojovými dokumenty na místní, regionální, národní a evropské úrovni, vymezujícího systémovou a věcnou dimenzi a zakládajícího kontinuitu jeho rozvoje v čase a v rozsahu území města Mostu a navazujících územích celků.

 

Strategický plán rozvoje města pro období 2021 – 2027 bude zpracován v souladu s požadavky specifikovanými v příloze č. 3 – specifikace plnění veřejné zakázky.

V rámci plnění předmětu díla bude dodavatel postupovat v souladu s pravidly pro informování a komunikaci a vizuální identitou OPZ (viz příloha č. 4).

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1000000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 62 týdnů od uzavření smlouvy (nejpozději však do 28.2.2021)

Místo dodání / převzetí plnění:
Magistrát města Mostu, ul. Radniční 1/2, Most.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

V případě doložení kompletní nabídky (se všemi náležitostmi specifikovanými v Zadávacích podmínkách veřejné zakázky), bude základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě těchto dílčích kritérií:

Celková nabídková cena                                                 Váha: 70 bodů
Zkušenosti osob podílejících se na plnění zakázky           Váha: 30 bodů

Zadavatel stanovil způsob hodnocení nabídek v kritériích č. 1 a 2 následovně:

Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 – 100. Nejvhodnější nabídce bude přiděleno bodové hodnocení 100. Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost nabídky v rámci dílčího kritéria vzhledem k nejvhodnější nabídce. Nejvhodnější nabídkou v rámci hodnocení bude nabídka s nejvyšším počtem získaných bodů dle dílčích kritérií (maximální počet bodů za obě kritéria je 100).

Kritérium č. 1 – Celková nabídková cena (váha: 70 bodů)

Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH za kompletní realizaci předmětu veřejné zakázky, a to podle její absolutní výše. Jedná se o číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria. Zadavatel posoudí výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jako nejvhodnější bude v tomto dílčím kritériu vyhodnocena nabídka dodavatele, který v nabídce uvede nejnižší nabídkovou cenu. Bodově bude hodnocena dle vzorce:

 

Nejvýhodnější nabídka (nejnižší nabídková cena bez DPH)

______________________________________________     x 70  =  počet bodů

Nabídková cena hodnocené nabídky bez DPH

Kritérium č. 2 – Zkušenosti osob podílejících se na plnění zakázky (váha: 30 bodů)

Hodnoceny budou zkušenosti osob podílejících se na zpracování předmětu plnění veřejné zakázky s obdobnými zakázkami.

Pro účely hodnocení nabídek stanoví zadavatel pro toto kritérium následující pravidla:

 • U všech osob budou hodnoceny pouze zkušenosti s významnými zakázkami (referenční zakázky) dosažené v posledních 10 letech – v uvedené době musela být uváděná zakázka řádně ukončena a předána.
 • Pro účely hodnocení nabídek předloží účastník ve vztahu ke každé osobě, jejíž zkušenosti jsou navrhovány pro hodnocení, profesní životopis takové osoby, ze kterého bude vyplývat nejméně jméno a příjmení osoby, dosažené vzdělání, referenční zakázky splňující dále uvedené požadavky zadavatele takové referenční zakázky vč. kontaktních údajů pro možnost ověření a termín řádného ukončení a předání takové referenční zakázky. Je-li výstup z referenční zakázky veřejně přístupný na internetu, uvede zpracovatel příslušný odkaz k nalezení takového výstupu. Dále bude uveden detailně rozsah prací, na nichž se osoba podílela.
 • Za každou referenční zakázku splňující požadovaná kritéria bude příslušné osobě uděleno bodové ohodnocení dle níže uvedeného modelu. Následně budou všechny body sečteny. Každou referenci lze u konkrétní osoby v hodnocení zohlednit pouze jednou (s nejvyšší bodovou hodnotou).

Kritérium č. 2 je členěno na tři subkritéria:

 • Subkritérium č. 1      Zkušenosti vedoucího realizačního týmu – váha 12 bodů
 • Subkritérium č. 2      Zkušenosti členů realizačního týmu - specialistů pro oblast strategického plánování – váha 12 bodů
 • Subkritérium č. 3      Zkušenosti člena realizačního týmu - specialisty pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí – váha 6 bodů

Subkritérium č. 1 – Zkušenosti vedoucího realizačního týmu (váha 12 bodů)

V tomto subkritériu se budou hodnotit zkušenosti vedoucího realizačního týmu. Zadavatel bude hodnotit zkušenosti vedoucího realizačního týmu bodovací metodou dle následujících tabulek:

A. Počet referenčních zakázek, na nichž se vedoucí realizačního týmu v posledních 10 letech podílelPočet přidělených bodů
Podíl alespoň na 3 zakázkách (základní úroveň technické kvalifikace)1
Podíl na 4 zakázkách2
Podíl na 5 a více zakázkách3

 

 

 

 

 

 

B. Doba praxe v oblasti implementace strategického plánování vedoucího realizačního týmuPočet přidělených bodů
5 let (základní úroveň technické kvalifikace)1
6 let2
7 let a více3

 

 

 

 

 

C. Praktická zkušenost s řízením projektů v oblasti zpracování strategických dokumentů pro územně-správní celky (město, obec, kraj,…)Počet přidělených bodů
3 projekty (základní úroveň technické kvalifikace)1
4 projekty2
5 a více projektů3

 

 

 

 

 

 

D. Doba trvalé praxe v oblasti PR a komunikacePočet přidělených bodů

3 roky(základní úroveň technické kvalifikace)

1
4 roky2
5 let a více3

 

Způsob vyhodnocení subkritéria č. 1:

Dodavatel obdrží počet bodů dle řádku tabulky, který odpovídá prokázané kvalitě hodnoceného vedoucího realizačního týmu. Body uvedené v jednotlivých řádcích se sčítají (dodavatel tak může získat max 12 bodů).

-------------------------------------------------------------------------------------------

Subkritérium č. 2 – Zkušenosti členů realizačního týmu - specialistů pro oblast strategického plánování (váha 12 bodů)

V tomto subkritériu se budou hodnotit zkušenosti dalších členů realizačního týmu. Zadavatel bude hodnotit zkušenosti dalších členů realizačního týmu bodovací metodou dle následujících tabulek:

A. Odborné a praktické zkušenosti s procesem tvorby strategických dokumentů v oblasti zpracování strategických dokumentů pro územně-správní celky (město, obec, kraj,…)

Počet přidělených bodů

2 strategické dokumenty u 2 členů týmu (základní úroveň technické kvalifikace)

1

více než 2 strategické dokumenty u 1 člena týmu

2

více než 2 strategické dokumenty u 2 a více členů týmu

3

 

B. Trvalá praxe v oblasti implementace strategického plánování

Počet přidělených bodů

2 roky trvalé praxe u 2 členů týmu (základní úroveň technické kvalifikace)

1

3 a více let trvalé praxe u 1 člena týmu

2

3 a více let trvalé praxe u 2 a více členů týmu

3

 

C. Trvalá praxe v oblasti PR a komunikace

Počet přidělených bodů

2 roky trvalé praxe u 2 členů týmu (základní úroveň technické kvalifikace)

1

3 a více let trvalé praxe u 1 člena týmu

2

3 a více let trvalé praxe u 2 a více členů týmu

3

 

D. Referenční zakázky v posledních 10 letech v oblasti implementace strategického plánování či v oblasti PR a komunikace (lze předložit kumulativně); v uvedené době musela být uváděná referenční zakázka řádně ukončena a předána

Počet přidělených bodů

Minimálně 1 referenční zakázka u 2 členů týmu (základní úroveň technické kvalifikace)

1

2 a více referenčních zakázek u 1 člena týmu

2

2 a více referenčních zakázek u 2 a více členů týmu

3

 

Způsob vyhodnocení subkritéria č. 2:

Dodavatel obdrží počet bodů dle řádku tabulky, který odpovídá prokázané kvalitě hodnoceného člena týmu. Body uvedené v jednotlivých řádcích se sčítají (dodavatel tak může získat max 12 bodů).

---------------------------------------------------------------------------------------

Subkritérium č. 3 – Zkušenosti člena realizačního týmu - specialisty pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí (váha 6 bodů)

V tomto subkritériu se budou hodnotit zkušenosti dalších členů realizačního týmu. Zadavatel bude hodnotit zkušenosti dalších členů realizačního týmu bodovací metodou dle následující tabulky:

A. Doba praxe v oblasti modelování a vyhodnocování negativních vlivů projektů na životní prostředí

Počet přidělených bodů

3 roky (základní úroveň technické kvalifikace)

1

4 roky

2

5 a více let

3

 

B. Počet referenčních zakázek v posledních 10 letech v oblasti modelování a vyhodnocování negativních vlivů projektů na životní prostředí, na nichž se člen realizačního týmu podílel

Počet přidělených bodů

Podíl alespoň na 1 zakázce (základní úroveň technické kvalifikace)

1

Podíl na 2 zakázkách

2

Podíl na 3 a více zakázkách3 

Způsob vyhodnocení subkritéria č. 3:

Dodavatel obdrží počet bodů dle řádku tabulky, který odpovídá prokázané kvalitě hodnoceného člena týmu (dodavatel tak může získat max 6 bodů).

Metoda hodnocení nabídek celkově za všechna kritéria (subkritéria)

Na základě součtu výsledných bodových hodnot všech dílčích kritérií a subkritérií stanoví zadavatel pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako ekonomicky nejvýhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší bodové hodnoty. Hodnocení dle bodovací metody bude provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci dílčích kritérií budou sečteny. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude sestaveno konečné pořadí nabídek, přičemž jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším počtem bodů.

V případě rovnosti bodů nabídek bude jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

 

Pravidla pro hodnocení nabídek jsou uvedeny v Zadávacích podmínkách veřejné zakázky, kapitola 8. Hodnotící kritéria.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

 • Profesní způsobilost
 • Technická kvalifikace

 

Profesní způsobilost:

Dodavatel musí prokázat profesní způsobilost předložením:

 • Kopie výpisu ze živnostenského rejstříku, je-li do něj účastník zapsán v oblasti předmětu díla

(zadavatel požaduje živnostenské oprávnění v rozsahu poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků či v jiném příbuzném oboru činností promítajících se do strategického řízení a plánování pro obce, města a regiony)

 • Kopie výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením příslušného dokladu v prosté kopii origiálu.

 

Technická  kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením:

a) Seznamu významných služeb (z oblasti veřejné správy /obec, město, kraj/ v oblasti implementace strategického plánování, či zpracování a aktualizace strategických dokumentů, poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení;

b) Seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda je o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiné vztahu k dodavateli;

c) Osvědčení o vzdělávání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

K bodu a)

Kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží v rámci tohoto kvalifikačního předpokladu seznam významných služeb v rozsahu nejméně 3 referenčních zakázek obdobného charakteru – z toho min. 2 referenční zakázky z oblasti veřejné správy (obec / město / kraj) v oblasti implementace strategického plánování či zpracování a aktualizace strategických dokumentů, s finančním objemem:

 • U 1 služy min. 1.000.000,- Kč bez DPH,
 • U 2 služb min. 500.000,- Kč bez DPH za každou z nich.

Významnou službou pro účely této zakázky se rozumí analytické, metodické a návrhové služby v oblasti strategického plánování, resp. tvorby strategických dokumentů a odborné vzdělávání v rámci strategického plánování.

Zpracovatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud nejméně:

a) 1 služba vedla ke vzniku strategického dokumentu zadavatele (např. strategického plánu území/města nebo integrovaného plánu rozvoje území/města) a

b) 1 služba kombinovala vzdělávání a analytické práce v oblasti strategického plánování.

Předložené významné služby mohou splňovat i více kritérií uvedených v bodech a) a b).

V předloženém seznamu významných služeb dodavatel uvede ke každé významné poskytnuté službě níže uvedené údaje:

 • Název, IČ a sílo objednatele,
 • Kontaktní osoba objednatele s uvedení jejího telefonu nebo e-mailu,
 • Označení zda se jedná o veřejného zadavatele nebo jiného objednatele,
 • Detailní popis předmětu poskytnuté služby, specifikace,
 • Doba plnění a finanční objem plnění.

Přílohou tohoto seznamu musí být čestné prohlášení dodavatele, že všechny uvedené významné služby byly provedeny řádně a odborně.

K bodům b) a c)

Zadavatel požaduje, aby dodavatel doložil, že disponuje realizačním týmem, který se skládá z min. 5 osob, aby byla zajištěna dostatečná personální kapacita pro realizaci projektu, kde:

Vedoucí realizačního týmu (1 osoba) musí prokázat tuto základní úroveň technické kvalifikace:

 • Min. 5 let trvalé praxe v oblasti implementace strategického plánování;
 • Praktickou zkušnost s řízením alespoň 3 projektů v oblasti zpracování strategických dokumentů pro územně právní celky (město, obec, kraj);
 • Min. 3 roky trvalé praxe v oblasti PR a komunikace;
 • Min. 2 reference v posledních 10 letech v oblasti implementace strategického plánování či v oblasti PR a komunikace (lze předložit kumulativně; v uvedené době musela být uváděná referenční zakázka řádně ukončena a předána;
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalářké či magisterské studium).

Členové realizačního týmu – specialisté pro oblast strategického plánování (min. 2 osoby) musí prokázat tuto základní úroveň technické kvalifikace:

 • Min. 2 roky trvalé praxe v oblasti implementace strategického plánování;
 • Odborné a praktické zkušenosti s procesem tvorby alespoň 2 strategických dokumentů v oblasti zpracování strategických dokumentů pro územně právní celky (město, obec, kraj);
 • Min. 2 roky trvalé praxe v oblasti PR a komunikace;

 • Min. 1 reference v posledních 10 letech v oblasti implementace strategického plánování či v oblasti PR a komunikace (lze předložit kumulativně; v uvedené době musela být uváděná referenční zakázka řádně ukončena a předána;
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalářké či magisterské studium).

 

Člen realizačního týmu – specialista pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí (min. 1 osoba) musí prokázat tuto základní úroveň technické kvalifikace:

 • Min. 3 roky zkušenosti v oblasti modelování a vyhodnocování negativních vlivů projektů na životní prostředí (v souladu se zákonem č 101/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně něterých souvisejících zákonů/zákon o posuzování vlivů na životní prostředí/, ve znění pozdějších předpisů
 • Min. 1 reference v posledních 10 letech v oblasti modelování a vyhodnocování negativních vlivů projektů na životní prostředí; v uvedené době musela být uváděná referenční zakázka řádně ukončena a předána
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání přírodovědeckého nebo technického směru (bakalářké či magisterské studium).

 

Způsob prokázání:

Zpracovatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením profesních životopisů všech členů realizačního týmu, který bude obsahovat:

 • Výše požadované informace o dané osobě;
 • Informaci o dosaženém vzdělání vč. kopie dokladu o dosaženém vzdělání;
 • Přehled relevantní praxe včetně uvedení: časové informace subjektu, po který byla činnost vykonávána (zaměstnavatel) názvu pozice pracovní náplně;
 • Podpis příslušného člena týmu;
 • Čestné prohlášení o úplnosti a správnosti údajů uvedených v životopise;
 • Jmenný seznam osob realizačního týmu s uvedením, zda se jedná o interního člena (tj. zaměstnance dodavatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo staturní orgán dodavatele), anebo externího člena (tj. osobu nikoliv v pozici zaměstnance či statutárního orgánu dodavatele), avšak pokud daná osoba není zaměstnancem dodavatele, doloží dodavatel smlouvu s touto osobou, ve které bude uvedeno kromě jiného, že se bude podílet na plnění veřejné  zakázky po dobu realizace této veřejné zakázky;
 • Dále musí dodavatel předložit čestné prohlášení, že osoba, která vlastní doklad o odborné způsobilosti je zaměstnancem dodavatele, pokud zaměstnanec není, doloží dodavatel smlouvu s osobou odborně způsobilou, jejíž osvědčení o odborné způsobilosti dokládá;
 • Strukturované profesní životopisy všech členů realizačního týmu včetně jejich čestného prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů obsažených v životopise a podepsaných těmito členy realizačního týmu.

Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky. Trvalé změny na pozici člena realizačního týmu budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný dodavatel bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového člena týmu pouze osobu splňující veškeré shora uvedené požadavky zadavatele týkající se realizačního týmu.

Požadavky na prokázání kvalifikace  dodavatele jsou uvedeny v Zadávacích podmínkách, kapitola 7. Požadavky na zpracování nabídky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Součástí nabídky, se skladbou v předepsaném pořadí, bude:

 1. Vyplněný nabídkový list podepsaný oprávněným zástupcem účastníka (viz příloha č. 1),
 2. Kopie výpisu ze živnostenského rejstříku, je-li do něj účastník zapsán v oblasti předmětu díla  (zadavatel požaduje živnostenské oprávnění v rozsahu poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků či v jiném příbuzném oboru činností promítajících se do strategického řízení a plánování pro obce, města a regiony)
 3. Kopie výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 
 4. Technická kvalifikace

 Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace předložením:

 • Seznamu významných služeb (z oblasti veřejné správy /obec, město, kraj/ v oblasti implementace strategického plánování, či zpracování a aktualizace strategických dokumentů, poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení;
 • Seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda je o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiné vztahu k dodavateli;
 • Osvědčení o vzdělávání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Bližší informace k prokázání kvalifikace naleznete v Zadávacích podmínkách, kapitola 7. Požadavky na zpracování nabídky.

5. Čestné prohlášení účastníka, že nejpozději do uzavření smlouvy předložím zadavateli kopii dokladu o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu, kterou může svou činností i nečinností při plnění této veřejné zakázky dle předmětu díla způsobit zadavateli i jakékoliv třetí osobě, s minimálním limitem ročního pojistného plnění, který zadavatel stanovuje ve výši 1 mil. Kč.

6. Čestné prohlášení účastníka, že subjekt nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

7. Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou účastníka (viz příloha č. 2)

 

Všechny doklady budou předány v českém jazyce.

Nabídka bude sešita a zapečetěna, její obsah bude seřazen dle výše uvedeného pořadí jednotlivých dokumentů. Pokud nabídka nebude obsahovat jakýkoliv z výše uvedených dokladů, může být z dalšího průběhu veřejné zakázky vyřazena.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v Zadávacích podmínkách, kapitola 7. Požadavky na zpracování nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cenová nabídka bude členěna dle přílohy č. 1 – nabídkový list a dále na cenu bez DPH, DPH a vč. DPH.

Nabídková cena bude obsahovat veškeré práce nutné k provedení předmětu plnění a veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky včetně materiálového zabezpečení a provozních nákladů účastníka.

 

Nabídková cena celkem vč. DPH bude cenou nejvýše přípustnou.

 

Předložením nabídky účastník prohlašuje, že se seznámil se všemi detaily, které mohou mít vliv na stanovení konečné ceny.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zpracována v jazyce českém, předložena v listinné formě v jednom vyhotovení (originál), v uzavřené obálce označené kontaktní adresou účastníka s označením: NEOTEVÍRAT – veřejná zakázka malého rozsahu – „Zpracování strategického plánu rozvoje města 2021 - 2027“.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávacích podmínkách, kapitola 9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), toto zadávací řízení se vyhlašuje v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a Pravidly pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Most (ID_PRmM_027), formou otevřeného řízení (dle ID_PRmM_027) na služby „Zpracování strategického plánu rozvoje města 2021 - 2027“.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 458000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Sdružení dodavatelů Opus Consulting s.r.o., 602 00 Brno-Veveří, Lididcká 700/19, IČ: 04647084 (vedoucí účastník) a Gatum Advisory s.r.o., Klimentská 1213/46, 110 00 Praha, IČ: 04153499 (druhý účastník)

  Datum podpisu smlouvy: 2. 1. 2020

Datum ukončení: 2. 1. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 10. 2019
 
Aktualizováno: 3. 1. 2020