Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování Strategie rozvoje Mikroregionu Sokolov – východ, Strategie rozvoje obce Mírová a Strategie rozvoje městského úřadu Nové Sedlo

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11982

Název zakázky: Zpracování Strategie rozvoje Mikroregionu Sokolov – východ, Strategie rozvoje obce Mírová a Strategie rozvoje městského úřadu Nové Sedlo

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 12. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Mikroregion Sokolov - východ

Sídlo zadavatele: Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Patik Pizinger
 • Telefon: +420352352241
 • E-mail: starosta@mestochodov.cz

IČ zadavatele: 70948755

DIČ zadavatele: CZ70948755

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Daniel Tomín
 • Telefon: +420607580711
 • E-mail: tomin@sokolov-vychod.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 1. 2018 14:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele: Lázeňská 114, 35741 Královské Poříčí

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Konkrétním výstupem prací dle této zakázky je vypracování a projednání Strategie rozvoje

Mikroregionu Sokolov – východ, Strategie rozvoje obce Mírová a Strategie rozvoje

městského úřadu Nové Sedlo

Strategie budou vypracované přiměřeně dle doporučené metodiky, která je přílohou č.4 zadávací

dokumentace a osnovy pro strategii městského úřadu Nové Sedlo, která je přílohou č. 5 zadávací

dokumentace.

1. Strategie rozvoje Mikroregionu Sokolov – východ

Strategie bude zpracována pro období do r. 2025. Při zpracování strategie Mikroregionu budou zvážena a vypořádána ve veřejném projednání také následující rozvojová témata, která vznikla sběrem v minulých 2 letech:

 

1.1      Témata „Co drží Mikroregion pohromadě“

     

     a.   Hornictví, průmysl

          i.           Image regionu

             1.       Projekty na změnu image

             2.       Společná propagace regionu ve sdělovacích prostředcích

             3.       Nepřímá propagace regionu prezentací kulturních akcí např. využitím dědictví průmyslové kultury, Průmyslové kulturní září

             4.       J.W.Goethe jako básník, mineralog, botanik a milovník čokoládové polévky – svým pobytem spojil místa v ČR s Německem (zvláštnost: Karlovarská dvojčata).

          ii.          Revitalizace území po těžbě uhlí

             1.       Loketská výsypka jako jedinečný a jediný prostor pro rekreační a sportovní vyžití v blízkosti K. Varů a okolí. Společný projekt obcí a vlastníků (Loket, Jenišov, Hory, Mírová, Nové Sedlo, Chodov, SUas, SPÚ ..) na využití výsypky pro cyklodopravu, motokros, čtyřkolky, lukostřelbu, kulovou střelnici, ultralightové letiště, letecké modelářství, mushing, cvičiště pro psy, inline dráha, útulek a hotel pro psy, naučná stezka, rekreační lyžování a běhání.

         iii.          Zaměstnanost

             1.       Sociální podniky

             2.       Budování infrastruktury pro podnikání – „malé průmyslové zóny“ – vyhledání vhodných budov, lokalit

             3.       Využití brownfieldů

 

     b.   Řeka Ohře

          i.           Čistota, zkvalitnění ubytování, přístavy, revitalizace břehů v obcích – informační stánky zvoucí k návštěvě obcí – doky, místo na převlečení.

 

    c.    Společný lobbing

          i.           Katastrální úřad; LČR; odstraňování náletů; invazní rostliny; inkluze; nezaměstnanost; image regionu, stabilizace mladých lidí; údržba břehových porostů, pozemkový úřad.

          ii.          Vůči krajskému úřadu.

          iii.         Zastupování zájmů regionu v MAS Sokolovsko

          iv.         Rozšiřování MSV o další obce.

          v.          Omezení škod páchaných divokými prasaty a liškami v intravilánech obcí

 

    d.    Setkávání /starostů/, výměna informací

          i.           Prezentace úspěšných projektů – získávání zkušeností – spolupráce s jiným mikroregionem.

 

1.2      Společné projekty, společné aktivity

 

     a.   Udržovat již zavedené aktivity

          i.           Regionální značka Sokolovsko a soutěž výrobků

          ii.          Spolupráce infocenter regionu Sokolovska, a dalších aktérů z malých obcí, které se propagaci regionu věnují. Vzájemná propagace organizovaných akcí. Aktivity v rámci „Kam po Sokolovsku“.

         iii.          Ježkova naučná stezka v Lomnici

         iv.          Společný nákup komodit (el., plyn)

 

    b.    Meziobecní spolupráce (aktivity zařazené do Akčního plánu)

          i.           Školství

            1.        Rozšíření volnočasových aktivit – Kroužky pro děti a mládež: Rozšíření aktivit pro dětí s využitím obecních prostor, kam by dojížděli vedoucí kroužků z větších obcí nebo by byli zapojeni místní obyvatelé. Výběr vhodné zájmové činnosti s ohledem na možnosti a potřeby obce.

            2.        Materiálně technické zabezpečení pro kroužky.

          ii.          Odpady

            1.        Dobudování sítě sběrných dvorů a sběrných míst – sběrné dvory v Březové, Loket, Královském Poříčí: dobudovat sít sběrných dvorů a sběrných míst v území (cca 5), a dovybavit stávající sběrná místa a dvory technikou a prostředky. Dílčím cílem tohoto projektu je vytvořit vzorový sběrný dvůr pro inspiraci ostatním v regionu. Ohrady veřejné údržby – zázemí pro techniku a místní hospodářství.

         iii.          Sociální oblast

            1.        Vytvořit pravidelně aktualizovaný Katalog sociálních služeb pro celé území - Katalog sociálních služeb: Katalog v elektronické podobě by obsahoval souhrnné informace z oblasti sociálních služeb, konkrétně poskytovatelů SS a popis konkrétních služeb v území ORP.

         iv.          Zaměstnanost

            1.        Zvýšení jazykových kompetencí žáků základních škol - systém prohloubené výuky Nj a Rj: Vytvoření a zavedení regionálního systému podpory výuky Nj a Rj. Zlepšení jazykových kompetencí vyučujících, angažování rodilých mluvčích, využívání mezinárodní spolupráce a výměnných pobytů či sdílení odborníků mezi školami v regionu. Pro zavedení regionálního systému podpory výuky a dalších aktivit lze zapracovat jednu z variant: buď zřízení svazkové školy, anebo společné platformy pro organizování kolektivních aktivit, jako je rozšíření jazyků o angličtinu, výměnné pobyty pro mládež, učitele, využívání spolupráce s partnerskými městy, vytvoření databáze partnerů a aktivit.

           2.         Podpora sociálního podnikání.

 

    c.    Meziobecní spolupráce – aktivity mimo akční plán

          i.           Black list dodavatelů                                           

          ii.          Malé průmyslové zóny

          iii.         Společný koordinovaný přístup – tj. intervence do sociálně vyloučených lokalit.

          iv.         Právní poradenství při provádění VŘ.

          v.          Dotační poradenství.

 

    d.    Cyklostezky, bezpečná doprava do zaměstnání

          i.           Napojení páteřní cyklostezky v Tisové +

            1.        Propojka do Dasnic

            2.        Propojka na Chlumek

          ii.          Cyklostezky po Slavkovském lese

         iii.          Cyklostezka po rekultivovaných výsypkách Sokolov – Lomnice – Vintířov – Chodov

         iv.          Cyklostezka Loket – N. Sedlo – Chodov

         v.           Napojení Sokolov – Golf - Novina

         vi.          Cyklostezka Sokolov – St. Sedlo – páteřní cyklostezka

        vii.          Cyklostezka Sokolov – Oloví

        viii.          Hory – Jenišov (chybí cca 800 m), dále cyklotrasa Hory – Jenišov Pod Rohem.

         ix.          Rudolec - Březová

         x.           Královské Poříčí – Loket dát do asfaltu

         xi.          Logická napojení na již stávající trasy, páteřní stezky.¬¬

 

    e.    Ekologie

          i.           Čištění řeky Ohře

          ii.          Pasportizace černých skládek na území MSV

          iii.         Územní zeleň

          iv.         Úprava odvodňovacích příkopů od rybníků, drenážních potoků.

          v.          Podněcování zájmu mladé generace o ekologické zemědělství

         vi.          Zadržování vody v krajině; hospodaření s dešťovou vodou

         vii.         Nepořádek kolem cyklostezek

 

    f.     Společné plány, projekty

          i.           Územní studie – např. veřejných prostranství – přes ORP Sokolov včetně veřejné zeleně, dožilé stromy, studie přírodní vody, rybníčků.

          ii.          Územní studie – Využití Loketské výsypky

         iii.          Společná doprava MHD

         iv.          Využívání Ohře

 

    g.    Kultura

          i.           Hornické září

          ii.          Podpora tradičních řemesel – př. porcelán

          iii.         Podněcování veřejnosti pro kulturní činnost prostřednictvím spolků

         iv.          Přednášková činnost o historii regionu

         v.           Keltské ohně (březen) – vzplanutí ohňů na vyhlídkách v Mikroregionu

 

    h.    Společné vzdělávání

          i.           Vzdělávání úředníků úřadů, samosprávy, komisí a výborů – především na začátku volebního období. Anketa potřeb, best practices. Najmout kameramana, on natočí problém a zároveň natočí dobré výsledky v obci, nákup techniky.

          ii.          Př. obecní propagace obecních akcí.

 

1.3      Společné podnikání

    a.    Sociální podnik

    b.    Kamenolom, pískovna, dřevo, vodárenství, doprava, odpady

    c.    Kulová střelnice, cvičiště pro psy atd. na Loketské výsypce

 

1.4      Administrativa, personální obsazení

    a.    Stálé obsazení – manažer, lektor, právník.

    b.    Ad hoc rozšiřování týmu v rámci projektů do výše získané dotace

    c.    Přihlášení se do aktivity SMO – obecní spolupráce, administrativní podpora malých obcí.

 

1.5      Financování

    a.    Provozu

          i.           Ve stávající výši ročních příspěvků - vs. - navýšení pro zajištění udržitelnosti záměrů

          ii.          Příspěvek od kraje na činnost manažera

 

    b.    Projektů (MMR, MZe, EU)

          i.           Spolufinancování – rozpočítává se na zapojené obce podle výše jejich angažmá na projektu. Spoluúčast bude navyšována o 5% až 10% pro krytí režijních potřeb MSV.

          ii.          Předfinancování

              1.      Varianta 1 – bezúročné půjčky od obcí (projekty řešící konkrétní potřeby konkrétně zapojených obcí)

              2.      Varianta 2 - úvěr

 

Dokončená strategie bude projednána v radě Mikroregionu Sokolov – východ.

2. Strategie rozvoje obce Mírová (okres Karlovy Vary)

Rozvojová strategie pro obec Mírová bude zpracována na období do roku 2025, v souladu s Metodikou tvorby programu rozvoje obcí, která je přílohou č. 4 Výzvy.

 

3. Strategie rozvoje městského úřadu Nové Sedlo (okres Sokolov)

Rozvojová strategie pro městský úřad Nové Sedlo bude zpracována v návaznosti na zaváděnou metodu řízení CAF dle osnovy, která je přílohou č.5 Výzvy.

 

4. Parametry

Každá ze 3 uvedených strategií bude odevzdána v elektronické nezakódované formě na CD a min. 2x v plnobarevném tisku a 2x v černobílém tisku, ve formátu A4 v kroužkové vazbě.

Minimální rozsah dokumentů je tento:

Strategie rozvoje Mikroregionu Sokolov – východ - 120 normostran

Strategie rozvoje obce Mírová – 60 normostran

Strategie rozvoje městského úřadu Nové Sedlo – 60 normostran

 

 

5. Položky, kvantifikace a termíny dodávky

(Jedná se o předpokládané termíny, které budou aktualizovány dle provedené kontroly smlouvy před podpisem):

 

Předpokládaná doba plnění zakázky se stanovuje na období 2/2018 – 9/2018.

Termíny dodávky:

 1.       Analytická část dokumentů

            Předpokládaný termín dodání: 5/2018 

2.        Předání kompletních dokumentů

            Předpokládaný termín dodání: 8/2018

3.        Projednání v radě Mikroregionu

            Předpokládaný termín dodání: 9/2018

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30. 9. 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele: Lázeňská 114. 357 41 Královské Poříčí

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude podána v listinné formě formou vyplněného a podepsaného Formuláře pro podání nabídky - Krycí list nabídky (příloha č. 1 Výzvy) a na žlutých místech vyplněného a podepsaného návrhu smlouvy (příloha č. 2 Výzvy), která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Smlouva musí být podepsána dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu. Plná moc bude přiložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. Součástí nabídky je rovněž doklad o oprávnění k podnikání.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Způsob zpracování nabídky je daný Formulářem pro podání nabídky -  krycího listu, viz příloha č. 1 této výzvy, který dodavatel vyplní a přiloží k vyplněnému návrhu smlouvy. Cena se zde uvádí za všechny 3 položky samostatně a to bez DPH. Ve smlouvě pak bude u každé položky uvedené ještě DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč za položku.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

- Veškeré písemné výstupy budou na titulní straně označené logem dle vzoru v záhlaví tohoto dokumentu. Žádné další případně použité logo nesmí být větší, než toto integrované logo EU.

- Variantní nabídky se nepřipouštějí

- Podrobné požadavky a podmínky jsou uvedeny v přiloženém návrhu smlouvy

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 690000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ABRI, s.r.o., Ondříčkova 537, 35601 Sokolov, IČ 61679763, Linda Zemanová

  Datum podpisu smlouvy: 8. 2. 2018

Datum ukončení: 8. 2. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 12. 2017
 
Aktualizováno: 9. 1. 2019