Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

ZPRACOVATEL METODIKY PARTICIPATIVNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTA HODONÍN A ZPRACOVATEL METODIKY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ MĚSTA HODONÍN

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12885

Název zakázky: ZPRACOVATEL METODIKY PARTICIPATIVNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTA HODONÍN A ZPRACOVATEL METODIKY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ MĚSTA HODONÍN

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 7. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Hodonín

Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: MgA. Petr Drábek
  • Telefon: +420518316338
  • E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz

IČ zadavatele: 02848981

DIČ zadavatele: CZ699001303

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Anna Kopečná, DiS.
  • Telefon: +420518316255
  • E-mail: kopecna.anna@muhodonin.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 8. 2019 15:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídka musí být zadavateli podána v elektronické podobě prostřednictvím systému PROebiz. Listinná forma nabídka se nepřijímá. Pro vstup a zadání Vaší nabídky tohoto elektronického výběrového řízení, si prostudujte jednotlivé části uvedené ve výzvě v sekci "NÁVOD", případně kontaktujte administrátora ve věci administrace a technického zabezpečení veřejné zakázky (telefonem, e-mailem) během pracovní doby Městského úřadu Hodonín. Odkaz pro přihlášení k účasti a vstup do e-Poptávky spolu s odkazem na tuto pozvánku vám bude zadavatelem zaslán prostřednictvím systému PROebiz.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka služeb - zpracovatel Metodiky participativního řízení města Hodonín a zpracovatel Metodiky strategického řízení města Hodonín. Jedná se o vytvoření dvou metodických příruček

obsahující metodické informace v konkrétních oblastech v podmínkách města Hodonín.

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:

Dílčí část č. 1: Zpracovatel Metodiky participativního řízení města Hodonín

Dílčí část č. 2: Zpracovatel Metodiky strategického řízení města Hodonín

Každý uchazeč o veřejnou zakázku se může přihlásit do jedné nebo všech částí veřejné zakázky, v nichž splní

požadavky zadavatele k podání nabídek.

Každé dílčí plnění bude hodnoceno zvlášť.

Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v Zadávací dokumentaci. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je přiložena jako příloha č. 1, která je zpracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci této veřejné zakázky malého rozsahu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 575000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín ukončení plnění: 31. 12. 2020.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání / převzetí plnění je město Hodonín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Posouzení a hodnocení nabídek provede hodnotící komise. Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Nabídka, která při posuzování nebude splňovat výše uvedená hlediska, může být posouzena jako nesplnění požadavků zadavatele, a z výběrového řízení vyloučena.

Nabídka může být podána dodavatelem na všechny nebo jen na některé části (dílčí plnění č. 1-2) veřejné zakázky. Každé dílčí plnění (dílčí plnění č. 1-2) bude hodnoceno zvlášť.

Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH za každou část zvlášť, za předmět plnění veřejné zakázky „ZPRACOVATEL METODIKY PARTICIPATIVNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTA HODONÍN“ a dále „ZPRACOVATEL METODIKY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ MĚSTA HODONÍN“.

 

Podrobné pravidla pro hodnocení nabídek jsou uvedena v čl. 18 Zadávací dokumentace (viz příloha č. 1).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Podrobné požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele jsou uvedeny v čl. 19 Zadávací dokumentace (viz příloha č. 1).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Podrobné podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v čl. 20 Zadávací dokumentace (viz příloha č. 1).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Podrobné požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v čl. 21 Zadávací dokumentace (viz příloha č. 1).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v elektronické podobě prostřednictvím systému PROebiz. Listinná forma nabídka se nepřijímá.Pro vstup a zadání Vaší nabídky tohoto elektronického výběrového řízení, si prostudujte jednotlivé části uvedené ve výzvě v sekci "NÁVOD", případně kontaktujte administrátora ve věci administrace a technického zabezpečení veřejné zakázky (telefonem, e-mailem) během pracovní doby Městského úřadu Hodonín. Odkaz pro přihlášení k účasti a vstup do e-Poptávky spolu s odkazem na tuto pozvánku vám bude zadavatelem zaslán prostřednictvím systému PROebiz.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany dodavatelů musí být doručeny písemně nebo e-mailem na adresu: Město Hodonín, Národní třída 25, 695 35 Hodonín nebo na emailovou adresu: drabek.petr@muhodonin.cz (telefonické dotazy nebudou akceptovány). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je povinen zaslat vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Podrobné další požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v čl. 26 Zadávací dokumentace (viz příloha č. 1).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze č.10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Obce v datech, s.r.o.Sídlo: Šaldova 219/1 / Praha – Karlín, PSČ 186 00IČO: 05755875

    Datum podpisu smlouvy: 21. 10. 2019

Datum ukončení: 21. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 7. 2019
 
Aktualizováno: 8. 3. 2021