Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

ZPRACOVATEL PASPORTU MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE, PASPORTU ZELENĚ A PASPORTU TURISTICKÉHO ZNAČENÍ VE MĚSTĚ HODONÍN

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13159

Název zakázky: ZPRACOVATEL PASPORTU MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE, PASPORTU ZELENĚ A PASPORTU TURISTICKÉHO ZNAČENÍ VE MĚSTĚ HODONÍN

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 12. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Hodonín

Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MgA. Petr Drábek
 • Telefon: +420518316338
 • E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz

IČ zadavatele: 02848981

DIČ zadavatele: CZ699001303

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Anna Kopečná, DiS.
 • Telefon: +420518316255
 • E-mail: kopecna.anna@muhodonin.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 1. 2020 13:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídka musí být zadavateli podána v elektronické podobě prostřednictvím systému PROebiz. Listinná forma nabídka se nepřijímá. Pro vstup a zadání Vaší nabídky tohoto elektronického výběrového řízení, si prostudujte jednotlivé části uvedené ve výzvě v sekci "NÁVOD", případně kontaktujte administrátora ve věci administrace a technického zabezpečení veřejné zakázky (telefonem, e-mailem) během pracovní doby Městského úřadu Hodonín. Odkaz pro přihlášení k účasti a vstup do e-Poptávky spolu s odkazem na tuto pozvánku vám bude zadavatelem zaslán prostřednictvím systému PROebiz.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka služeb na Pasport městského mobiliáře, pasport zeleně a pasport turistického značení ve městě Hodonín.

Veřejná zakázka je rozdělena na tři dílčí části dle předmětu plnění:

Dílčí část č. 1: Pasport městského mobiliáře v Hodoníně

Dílčí část č. 2: Pasport zeleně v Hodoníně

Dílčí část č. 3: Pasport turistického značení v Hodoníně

 

Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v Zadávací dokumentaci. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je přiložena jako příloha č. 1, která je zpracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci této veřejné zakázky malého rozsahu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1157125,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín ukončení plnění: 31. 12. 2020.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání / převzetí plnění je město Hodonín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Posouzení a hodnocení nabídek provede hodnotící komise. Hodnotící komise posoudí nabídky jednotlivých dílčích částí veřejné zakázky z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Nabídka dílčí části, která při posuzování nebude splňovat výše uvedená hlediska, může být posouzena jako nesplnění požadavků zadavatele, a z výběrového řízení vyloučena.

Nabídka může být podána dodavatelem na všechny nebo jen na některé dílčí části (dílčí část č. 1, dílčí část č. 2 a dílčí část č. 3) veřejné zakázky. Každá dílčí část (dílčí část č. 1, dílčí část č. 2 a dílčí část č. 3) bude hodnocena zvlášť.

Nabídky dílčích částí veřejné zakázky (dílčí část č. 1, dílčí část č. 2 a dílčí část č. 3), které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu se zadávací dokumentací, budou hodnoceny dle tohoto jediného kritéria:

Kritéria hodnocení

Nabídky účastníků budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti v jednotlivých dílčích částech zvlášť (dílčí část č. 1, dílčí část č. 2 a dílčí část č. 3) na základě nejnižší nabídkové ceny včetně DPH. Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována a hodnocena podle ceny včetně DPH uvedené ve sloupci jednotlivé dílčí části „Nabídka (CZK)“ v profilu e-Poptávkové síně v systému PROebiz.

V jednotlivých dílčích částech veřejné zakázky „ZPRACOVATEL PASPORTU MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE, PASPORTU ZELENĚ A PASPORTU TURISTICKÉHO ZNAČENÍ VE MĚSTĚ HODONÍN“ (dílčí část č. 1, dílčí část č. 2 a dílčí část č. 3), bude za nejvýhodnější považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH, (každá dílčí část bude hodnocena samostatně), uvedená ve sloupci jednotlivé dílčí části „Nabídka (CZK)“ v profilu e-Poptávkové síně v systému PROebiz.

Váha kritéria: Vzhledem ke zvolenému kritériu ekonomické výhodnosti nabídek v jednotlivých dílčích částech veřejné zakázky, je jeho váha pro dílčí část č. 1 100%, pro dílčí část č. 2 100%, a pro dílčí část č. 3 100%.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Podrobné požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele jsou uvedeny v čl. 19 Zadávací dokumentace (viz příloha č. 1).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Podrobné podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v čl. 20 Zadávací dokumentace (viz příloha č. 1).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Podrobné požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v čl. 22 Zadávací dokumentace (viz příloha č. 1).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky pro jednotlivé dílčí části veřejné zakázky (dílčí část č. 1, dílčí část č. 2 a dílčí část č. 3) musí být zadavateli podány pouze v elektronické podobě prostřednictvím systému PROebiz. Listinná forma nabídka se nepřijímá.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce (s ohledem na dílčí část č. 1, dílčí část č. 2 a dílčí část č. 3) uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může na jednu dílčí část veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídky pro plnění jednotlivých dílčích částí veřejné zakázky, resp. více nabídek jednoho dodavatele, nejsou přípustné. Pokud dodavatel podá více nabídek v jednotlivých dílčích částech veřejné zakázky samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci formou e-mailové žádosti doručené kontaktní osobě pro věcnou stránku veřejné zakázky anebo kontaktní osobě pro administraci veřejné zakázky (e-mailem, chatovou komunikací v e-Poptávkové síni systému PROebiz). Telefonické dotazy nebudou akceptovány. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je povinen zaslat vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Podrobné další požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v čl. 28 Zadávací dokumentace (viz příloha č. 1).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): dílčí část č. 1: Pasport městského mobiliáře v Hodoníně SAFE TREES, s.r.o. / Hlinky 162/92, Brno, PSČ 603 00 / IČO 26935287

  Datum podpisu smlouvy: 13. 2. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): dílčí část č. 2: Pasport zeleně v Hodoníně Martin Vokřál / Šebrov 215, Šebrov-Kateřina, PSČ 679 22 / IČO 76178773

  Datum podpisu smlouvy: 13. 2. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): dílčí část č. 3: Pasport turistického značení v Hodoníně ENVIPARTNER, s.r.o. / Vídeňská 546/55, Brno, PSČ 639 00 / IČO 28358589

  Datum podpisu smlouvy: 19. 2. 2020

Datum ukončení: 19. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 12. 2019
 
Aktualizováno: 25. 2. 2020