Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zvýšení kvalifikace a profesionality pracovníků MěÚ Šlapanice – kurz “Finanční řízení a jeho vazba na strategické a projektové řízení”

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12181

Název zakázky: Zvýšení kvalifikace a profesionality pracovníků MěÚ Šlapanice – kurz “Finanční řízení a jeho vazba na strategické a projektové řízení”

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 3. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Město Šlapanice

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Michaela Trněná, starostka
  • Telefon: +420533304310
  • E-mail: trnena@slapanice.cz

IČ zadavatele: 00282651

DIČ zadavatele: CZ00282651

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Tamara Mazlová, Ph.D.
  • Telefon: +420533304223
  • E-mail: mazlova@slapanice.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 3. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Městský úřad Šlapanice, Pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Veřejná zakázka bude obsahovat tři typy kurzů pro dílčí cílové podskupiny zaměstnanců úřadu.

Všechny tři kurzy jsou zaměřeny na finanční řízení, projektové a strategické řízení z pohledu dané školené skupiny pracovníků. Detailní popis je uveden níže v obsahovém vymezení daného kurzu.

Dílčí kurz C1 – kurz pro vedoucí pracovníky v počtu 22 osob

Dílčí kurz C2 – kurz pro pracovnice finančního odboru 6 osob

Dílčí kurz C3 – kurz pro vybrané pracovníky úřadu v počtu 65 osob.

Dílčí kurz C3 proběhne až v po ukončení kurzů C1 a C2.

 

Rozsah kurzu C1:

Počet účastníků: celkem 22 účastníků ve dvou skupinách

Časový rozsah: 56 hodin (7 dnů po 8 hodinách, 1 hodina = 45 min.) pro každou skupinu, celkem 112 hodin (14 dnů po 8 hodinách, 1 hodina = 45 min.)

Obsahové vymezení kurzu a jeho indikativní rozdělení do jednotlivých školících dnů: viz dokument Výzva k podání nabídky

Výuka proběhne v prostorách poskytnutých zadavatelem – školící místnost s kapacitou 11 osob, případně zasedací místnost s kapacitou 60 osob. MěÚ Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno.

 

Rozsah kurzu C2:

Počet účastníků: celkem 6 účastníků v jedné skupině

Časový rozsah: 48 hodin (6 dnů po 8 hodinách, 1 hodina = 45 min.) pro skupinu.

Obsahové vymezení kurzu a jeho indikativní rozdělení do jednotlivých školících dnů: viz dokument Výzva k podání nabídky

Výuka proběhne v prostorách poskytnutých zadavatelem – zasedací místnost s kapacitou 20 osob, MěÚ Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice.

 

Rozsah kurzu C3:

Počet účastníků: celkem 65 účastníků ve třech skupinách

Časový rozsah: 16 hodin (2 dny po 8 hodinách, 1 hodina = 45 min.) pro každou skupinu, celkem 48 hodin (6 dnů po 8 hodinách, 1 hodina = 45 min.)

Výuka proběhne v prostorách poskytnutých zadavatelem – zasedací místnost s kapacitou 60 osob. MěÚ Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno.
Tento kurz C3 nebude zakončen testem a pracovníkům nebude udělen certifikát.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 482000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz dokument Výzva k podání nabídky

Místo dodání / převzetí plnění:
viz dokument Výzva k podání nabídky

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky je ekonomická výhodnost, konkrétně nejnižší nabídková cena.

Nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH za plnění veřejné zakázky. Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, ostatní nabídky budou seřazeny sestupně dle výše nabídkové ceny oproti nejvýhodnější nabídce.

V případě rovnosti nabídkových cen účastníků na prvních dvou místech, bude pořadí stanoveno náhodným výběrem losem. Za těchto podmínek, v rámci zachování transparentnosti VZ, budou přizváni zástupci účastníků výběrového řízení, jichž se losování týká.

Hodnoceny budou pouze nabídky, u kterých prokáže dodavatel kvalifikaci v plném rozsahu, a které splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

viz dokument Výzva k podání nabídky

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz dokument Výzva k podání nabídky

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz dokument Výzva k podání nabídky

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz dokument Výzva k podání nabídky

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz dokument Výzva k podání nabídky

Požadavek na jednu nabídku:
viz dokument Výzva k podání nabídky

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz dokument Výzva k podání nabídky

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz dokument Výzva k podání nabídky

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 231400.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): S-COMP Centre CZ s.r.o., Karolinská 661/4, Praha Karlín 186 00, IČO 261 70 621Bc. Dana Fárková

    Datum podpisu smlouvy: 18. 4. 2018

Datum ukončení: 18. 4. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 3. 2018
 
Aktualizováno: 25. 4. 2018