Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zvýšení znalostí a dovedností pracovníků v ovládání stroje Impala a SW LErgoCAD

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12463

Název zakázky: Zvýšení znalostí a dovedností pracovníků v ovládání stroje Impala a SW LErgoCAD

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 8. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Karel Kaňák s. r. o.

Sídlo zadavatele: Tovární 1237/35, 696 01 Rohatec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Karel Kaňák
 • Telefon: +420571399711
 • E-mail: karel.kanak@kanakcz.com

IČ zadavatele: 43441947

DIČ zadavatele: CZ43441947

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Radka Tesaříková
 • Telefon: +420778111688
 • E-mail: radka.tesarikova@kanakcz.com

Lhůta pro podání nabídek: 5. 9. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Karel Kaňák s. r. o., Tovární 1237/35, 696 01 Rohatec

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této zakázky je ucelené odborné vzdělávání zaměřené na zvládnutí ovládání stroje Impala a výuku návazného programu LErgoCAD, které pokrývá potřeby zaměstnanců oddělení ražby společnosti Karel Kaňák s. r. o. Vzdělávání bude zaměřeno na předem specifický obsah vzdělávání v uvedeném rozsahu, viz. Obsah vzdělávání, k plnému využití možností stroje Impala a jeho programovacího software LErgoCAD.

Cílem vzdělávací aktivity je rozšířit znalosti a dovednosti k plnému ovládání stroje Impala a návazného SW LErgoCAD pro zvýšení rychlosti konstrukce razících štočků, snížení nákladů, zkrácení dodacích termínů zakázek a dodávku nových technologií zákazníkům.

 

Cílovou skupinu tvoří 6 zaměstnanců oddělení ražby. Jedná se o zaměstnance, u kterých je náplní práce konstrukce a výroba razících štočků.

Vzdělávací aktivita musí proběhnout tak, aby nedošlo k narušení výroby na oddělení ražby, která má v současné době 8 zaměstnanců. Z předešlých situací na oddělení se osvědčilo, že provoz může být zajištěn přechodně 6 pracovníky z celého počtu. Z toho důvodu je kladen důraz na to, aby vzdělávací aktivita probíhala vždy po 2 osobách v daný termín, a k tomu bude přizpůsobený požadovaný počet termínů. Vzdělávací aktivita bude probíhat v prvních třech termínech v sídle vzdělavatele prezenční formou v pracovních dnech v rozsahu uvedeném v Obsahu vzdělávání. Poslední termín vzdělávací aktivity proběhne v sídle firmy na oddělení ražby pro praktický nácvik a uplatnění v podmínkách zadavatele. Jedna vyučovací hodina má délku 60 minut.

Forma výuky je prezenční, zahrnuje teoretický výklad, praktické ukázky práce v programu a se strojem, procvičení problematiky na počítači, řešení dotazů a specifických zakázek zaměstnanců firmy, ověření získaných dovedností závěrečným pohovorem.

Uchazeči mohou podat nabídku pouze na celý předmět veřejné zakázky. Podání nabídky pouze na část veřejné zakázky je vyloučeno.

Obsahová stránka vzdělávací aktivity musí být zaměřena s ohledem na cílovou skupinu a stanovena tak, aby obsahovala uvedené minimální oblasti vzdělávání na profesionální úrovni a vedla ke splnění stanovených cílů kurzu.

Součástí plnění je zaslání pozvánky k účasti na vzdělávací aktivitě do sídla zadavatele, zpracování dokumentace k průběhu vzdělávací aktivity, prezenčních listin a osvědčení o absolvování vzdělávací aktivity. Dodavatel je povinen zařídit prostory a dokumentaci aktivity tak, aby splňovaly povinnou publicitu projektu v souladu s pravidly projektu.

 

Obsah vzdělávání:

 

Ovládání stroje Impala (v rozsahu 40 hodin)

Základní spuštění stroje
Práce s nulovými body, nástroji, chlazením
Upínání materiálu na pracovní plochu stroje
Multipozice
Pouštění programu z ArtCAM na stoj Impala
Pouštění programu z LErgoCAM na stoj Impala  
Pouštění programu z LErgoCAM na stoje Datron (stávající stroje)
Údržba stroje

 

Programovací software LErgoCAD (v rozsahu 72 hodin)

Základní seznámení
Konstrukce
Čištění dat
Kreslení
Práce s hladinami
Pokročilé ovládání
Export DXF
Rozlišení souborů lg1. a lg3.
Zvolení strategie obrábění
Vytváření drah nástroje
Definování nástrojů
Simulace drah nástrojů
Práce s nástroji
Zvolení nejvhodnější dráhy nástroje
Vytvoření 2D motivu
Vytvoření 3D motivu
Nastavení vlastního rozhraní programu

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 500000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
9/2018 - 6/2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Provozovna dodavatele, provozovna zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě:

a) Nabídkové ceny (váha kritéria 50 %)

Dodavatel uvede celkovou výši nabídkové ceny v Kč bez DPH.

 

b) Kvality obsahu a průběhu vzdělávací nabídky (váha kritéria 50%)

Dodavatel v rámci nabídky uvede v samostatném oddíle:

Osnovu vzdělávací aktivity, kde zadavatel bude hodnotit míru relevance k předmětu zakázky a potřebám cílové skupiny. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, ve které bude nejvyšší míra relevance k obsahu vzdělávací aktivity a potřebám cílové skupiny.
Harmonogram vzdělávací aktivity
Metodologii, kde dodavatel popíše formu použitých výukových metod a průběh vzdělávací aktivity ke splnění cíle zakázky. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která bude v nejvyšším rozsahu umožňovat interaktivní zapojení účastníků vzdělávací aktivity, a dále nabídne v co největší míře práci s modelovými příklady z praxe účastníků vzdělávací aktivity.

 

 

ad a)

Komise vyhodnotí celkovou výši nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovenou v souladu s podmínkami výzvy. U nabídkové ceny je nejvýhodnější minimální hodnota. Každá hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která bude určena na základě níže uvedeného vzorce:

 

                                Nejnižší dosažená nabídková cena v Kč bez DPH

Počet bodů = 100 x   -----------------------------------------------------------------       x      0,5

                                cena posuzované nabídky v Kč bez DPH

 

ad b)

Pro hodnocení nečíselného kritéria se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Následně bude takto získané bodové ohodnocení vynásobeno vahou subjektivního kritéria. Hodnotící komise bude rozhodovat jako celek, subjektivní body budou nabídkám přiřazovány za celou komisi, nikoli jednotlivě za každého člena.

 

 počet bodů, které v daném kritériu získala hodnocená nabídka x váha kritéria vyjádřená v % (50%)

 

Takto získané vážené body z dílčích hodnotících kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Dodavatel předloží:

  Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Čestné prohlášení je přílohou č. 2 této Výzvy.

  Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti následujícími doklady:

  a/        předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

   

  b/        předložením kopie oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, přičemž zadavatel požaduje předložení dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění pro činnost Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, nebo jiné ekvivalentní oprávnění.

   

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

  Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií, nestanoví-li zadavatel ve výzvě k podání nabídek jinak.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka (nevztahuje se na certifikáty lektorů vystavené v anglickém/německém jazyce).

 

Dodavatel je povinen předložit návrh smlouvy.

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně)
Cenu bez DPH a informaci, zda dodavatel je či není plátcem DPH
Platební podmínky
Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
Místo dodání/převzetí zboží nebo výstupu plnění (není-li výslovně sjednáno, rozumí se jím sídlo zadavatele)
Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu
Zapracování údajů z nabídky, které byly předmětem posouzení/hodnocení kvalifikace (tj. v

 

okamžiku uzavření smlouvy i během realizace zakázky musí obsah smluvního vztahu odpovídat alespoň těm parametrům nabídky, které zadavatel posuzoval nebo hodnotil).

 

Dodavatel v rámci nabídky dále doloží:

osnovu vzdělávací aktivity
harmonogram

metodologii vzdělávací aktivity

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na krycím listu nabídky a na samostatném listu nabídky. Uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění: cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Dodavatel také uvede cenu jednotlivých kurzů.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, není umožněno dílčí plnění.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen v rámci nabídky předložit návrh smlouvy (Příloha č. 3 k této Výzvě). V návrhu smlouvy dodavatel doplní požadované údaje.

Dodavatel je oprávněn předložit pouze jedinou nabídku v rámci veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky – nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena z výběrového řízení.

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Dle ust. §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 490100.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Lang GMBH & Co. KG, Dillstrasse 4, D35625 Hüttenberg, Německo, IČ HRA 3331 Amtsgericht Wetzlar

  Datum podpisu smlouvy: 5. 9. 2018

Datum ukončení: 5. 9. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 8. 2018
 
Aktualizováno: 6. 9. 2018