Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zvyšování odbornosti zaměstnanců poskytujících sociální služby

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13530

Název zakázky: Zvyšování odbornosti zaměstnanců poskytujících sociální služby

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Kraj Vysočina

Sídlo zadavatele: Žižkova 57/1882, Jihlava, PSČ 586 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MUDr. Jiří Běhounek

IČ zadavatele: 70890749

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Zuzana Melicharová
 • Telefon: +420734285412
 • E-mail: melicharova@pkvysocina.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 8. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava 586 01

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je realizace školení/kurzů pro zaměstnance čtyř poskytovatelů sociálních služeb Kraje Vysočina v rámci níže uvedeného projektu. Jedná se o kurzy zaměřené na zvyšování odbornosti zaměstnanců v oblasti individuální péče o klienty v sociálních službách. Celkem bude realizováno 34 kurzů a proškoleno minimálně 180 zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb, kteří ke své činnosti potřebují zvýšit kompetence v oblasti individuálního plánování zaměřeného na člověka, přičemž někteří mohou absolvovat více kurzů.

Podrobná specifikace předmětu zakázky a plnění je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1171900,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předmět plnění bude realizován v období 9/2020 – 5/2022 dle harmonogramu, který bude dodavatelem předložen do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění veřejné zakázky jsou místa poskytování sociálních služeb vybraných organizací v Kraji Vysočina, převážně sídla organizací, není-li dohodnuto jinak.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH. Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena stanovená v souladu s čl. 3.5 této výzvy. Pořadí nabídek bude určeno podle výše celkových nabídkových cen, nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je nabídkou vítěznou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • čestné prohlášení (v rozsahu dle přílohy č. 3 výzvy) o tom, že subjekt nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců. Kritérium kvalifikace lze splnit i uvedením URL adresy výpisu z obchodního rejstříku – viz krycí list.
 • rozhodnutí MPSV o akreditaci vzdělávacích programů dle ust. § 117a a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ke všem kurzům uvedeným v příloze č. 1 výzvy.

 • seznam významných zakázek poskytnutých dodavatelem včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele včetně kontaktní osoby objednatele (dle vzoru v příloze č. 3 této výzvy).

  Pro prokázání splnění kritéria kvalifikace dodavatele musí ze seznamu významných zakázek vyplývat, že dodavatel realizoval v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení minimálně 2 zakázky obdobného předmětu plnění, kterou se rozumí zakázka, jejíž součástí bylo vzdělávání týmů poskytovatelů sociálních služeb v oblasti na člověka zaměřené sociální práce. Minimální hodnota plnění každé takové služby činí 150 000,- Kč bez DPH.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Nabídky obsahující variantní řešení budou vyřazeny a dodavatel vyloučen z výběrového řízení této zakázky.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. V případě dokladů, jejichž originály jsou v jiném jazyce než českém, připojí dodavatel v nabídce jejich překlad do českého jazyka; u odborných názvů/terminologie zadavatel připouští použití jazyka anglického. V případě pochybností o správnosti překladu jednotlivých dokumentů je zadavatel oprávněn si od dodavatele vyžádat úřední překlad do českého jazyka.

Požadavky na náležitosti a členění nabídky

Nabídka bude členěna na následující po sobě jdoucí části:

Část A:            Krycí list dle přílohy č. 2 této výzvy a případně doklady prokazující oprávnění osoby podepisující nabídku zastupovat dodavatele.

Část B:            Doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 3.2 této výzvy.

Část C:            Seznam poddodavatelů, jejichž pomocí dodavatel v nabídce prokazuje část kvalifikace (je-li relevantní) s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů a popisu, kterou část předmětu plnění bude každý z poddodavatelů plnit.

Část D:            Elektronická kopie nabídky na záznamovém nosiči (CD, DVD, USB), položkový rozpočet ve formátu MS Excel, krycí list ve formátu MS Word (doporučující).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude dodavatelem uvedena v krycím listu dle přílohy č. 2 této výzvy, a to v korunách českých jako celková částka zahrnující celý předmět veřejné zakázky a všechny činnosti nezbytné k jeho splnění dle obchodních podmínek (příloha č. 4 výzvy). Cena uvedená dodavatelem zahrnuje veškeré náklady dodavatele nutné k řádné realizaci zakázky a je cenou nejvýše přípustnou a neměnnou. Cena nesmí překročit částku uvedenou v čl. 1 výzvy.

Nabídkovou cenou je cena vč. DPH (u neplátců DPH celková cena).

Dodavatel předloží nabídkovou cenu v této struktuře:

Cena celkem bez DPH

Sazba a výše DPH

Celková cena včetně DPH

V případě, že dodavatel není plátcem DPH, předloží nabídkovou cenu v této struktuře:

Celková cena, včetně poznámky o tom, že dodavatel není plátcem DPH.

V případě, že dodavatel, který není plátcem DPH, se do uzavření smlouvy nebo v průběhu doby plnění stane plátcem DPH, platí, že ceny uvedené ve smlouvě a v položkovém rozpočtu tvořícím její přílohu jsou cenami konečnými včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu - viz. Krycí list.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatelé mohou požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Dotazy k zadávacím podmínkám (žádost o vysvětlení) je možné zasílat písemnou formou listině nebo elektronicky (e-mailem) kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, žádost však musí být zadavateli (kontaktní osobě zadavatele uvedené v záhlaví výzvy) doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena zadavateli na adresu či kontaktní e-mail uvedený v záhlaví výzvy. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle tazateli vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele a www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Byla podána pouze jedna nabídka, která však nesplnila podmínky zadávací dokumentace.

Datum ukončení: 21. 8. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 7. 2020
 
Aktualizováno: 21. 8. 2020