Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

ZZS Pardubického kraje – Zajištění výuky a výcviku pro zaměstnance k řízení sanitních vozidel vyžadujících řidičské oprávnění skupiny C

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14191

Název zakázky: ZZS Pardubického kraje – Zajištění výuky a výcviku pro zaměstnance k řízení sanitních vozidel vyžadujících řidičské oprávnění skupiny C

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 8. 2023

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Sídlo zadavatele: Průmyslová 450, 530 03 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MUDr. Igor Paar LL. M., MBA

IČ zadavatele: 69172196

DIČ zadavatele: CZ69172196

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jana Javůrková
 • Telefon: +420725600065
 • E-mail: javurkova@zzspak.cz

Lhůta pro podání nabídek: 28. 8. 2023 10:00

Místo pro podání nabídek:
ZZS PAK, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výuky a výcviku zaměstnanců zadavatele pro funkci řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě (sanitních vozidel) za účelem získání řidičského oprávnění pro skupinu C v souladu s ustanoveními zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění pozdějších předpisů (dále: „zákon č. 247/2000 Sb.“) a dále ve znění vyhlášky č. 167/2002 Sb., vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění pozdějších předpisů.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1400000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.10.2023

Místo dodání / převzetí plnění:
Pardubický kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena za kurz pro 1 žadatele výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění skupiny C (v Kč bez DPH) 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Čestné prohlášení, z něhož vyplývá prokázání splnění zadavatelem požadované základní způsobilosti dle písm. a) až e) tohoto ustanovení Zadávací dokumentace.

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (ve vztahu k České republice), pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, ve vztahu k písm. a) této kapitoly II.

Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (t.j. výpis z živnostenského rejstříku) či licenci, ve vztahu k písm. b) této kapitoly II.

Dokladu prokazujícím požadované osvědčení - Registraci k provozování autoškoly, a to minimálně v rozsahu oprávnění pro řidičské oprávnění skupiny C (vydané dle zákona 247/2000 Sb.), ve vztahu ke kapitole III.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídkou se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podá v listinné podobě (v písemné formě) zadavateli na základě zadávacích podmínek.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena za kurz pro 1 žadatele výuky a výcviku k získání řidičské oprávnění skupiny C (v Kč bez DPH)
Samostatně DPH
Nabídková cena za kurz pro 1 žadatele výuky a výcviku k získání řidičské oprávnění skupiny C (v Kč vč. DPH)

Zadavatel stanovuje a dodavatel (účastník) bere na vědomí, že v Nabídkové ceně za kurz pro 1 žadatele výuky a výcviku k získání řidičské oprávnění skupiny C je zahrnuta kalkulace teoretické i praktické výuky a výcviku v rozsahu hodin dle ustanovení čl. 4 odst. 4.1 této Zadávací dokumentace a dále také zajištění přípravy a konání závěrečné zkoušky. V nabídkové ceně není zahrnuto konání opravné závěrečné zkoušky (v případě prvního neúspěšného pokusu žadatele), kdy tato opravná závěrečnou zkouška bude hrazena nad rámec Nabídkové ceny za kurz pro 1 žadatele výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění skupiny C, a to za cenu obvyklou dle ceníku dodavatele. Nicméně dodavatel (účastník) je povinen garantovat a zajistit termín konání minimálně jedné opravné závěrečné zkoušky (v případě prvního neúspěšného pokusu žadatele) nejpozději do 31. 10. 2023.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do každé části zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.15), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 1Autoškola Pemlovi s.r.o.Sokolovské náměstí 13, 535 01 PřeloučIČ: 04520009

  Datum podpisu smlouvy: 28. 8. 2023

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 2Autoškola EURO s.r.o.Kunčí 32, 538 21 SlatiňanyIČ: 07363192

  Datum podpisu smlouvy: 28. 8. 2023

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 3Autoškola Pegas s.r.o.Nádražní 526, 570 01 LitomyšlIČ: 01799975

  Datum podpisu smlouvy: 29. 8. 2023

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 4Střední škola automobilní Ústí nad OrlicíDukelská 313, 562 01 Ústí nad OrlicíIČ: 00529842

  Datum podpisu smlouvy: 28. 8. 2023

Datum ukončení: 29. 8. 2023

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 8. 2023
 
Aktualizováno: 31. 8. 2023