Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Software pro sociální odbor

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14102

Název zakázky: Software pro sociální odbor

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 9. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Rožnov pod Radhoštěm

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jiří Pavlica
  • Telefon: +420571661102
  • E-mail: pavlica@roznov.cz

IČ zadavatele: 00304271

DIČ zadavatele: CZ00304271

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Lucie Černá
  • Telefon: +420739503685
  • E-mail: lucie.cerna@roznov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 9. 2022 09:00

Místo pro podání nabídek:
Adresou pro doručení/podání nabídek je: Město Rožnov pod Radhoštěm, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm (podatelna), Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodání a implementace komplexního informačního systému sociální agendy, který bude začleněn do IT infrastruktury prostředí městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. Součástí dodání je technická podpora během implementace, včetně proškolení 15-ti uživatelů (školení bude probíhat v prostorách zadavatele a vše potřebné pro realizaci školení, tj. místnost a techniku zajistí zadavatel) a technické podpory na 12 měsíců. Součástí řešení bude také dodávka potřebného softwarové vybavení v neomezené licenci pro neomezený počet uživatelů.

II. Popis a podmínky předmětu zakázky

Předmět zakázky je součástí projektu „Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm“, který je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Pro akceptaci podrobné specifikace předmětu díla je nutné splnit minimální požadavky uvedené viz. níže. Všechny požadavky je nutné prokázat v předložené nabídce.

Software musí vybraným pracovníkům umožnit obsluhovat následující činnosti:

1) Agenda sociálně-právní ochrana dětí

2) Agenda sociální práce

3) Agenda veřejného opatrovnictví

 

Ad 1) Agenda sociálně právní ochrany dětí:

-              agenda sociálně-právní ochrany dětí / OM, NOM, OM-O, OM-P, čísla jednací

-              rejstříky, šablony dokumentů (pozvánky, zprávy, výzvy, protokoly, návrhy soudu, záznamy z jednání, záznamy ze šetření, žádosti o zprávu apod. )

-              náhradní rodinná péče (rejstříky, poručnictví, peněžní deník, dohody)

 

Ad 2) Agenda sociální práce:

-              agenda sociální práce

-              parkovací průkaz (ZP, ZTP, ZTP/P)

-              zvláštní příjemce důchodu

-              přísně zúčtovatelné doklady (recepty)

-              smlouvy o poskytnutí sociální služby dle § 91 z. č. 108 Sb., o sociálních službách

 

Ad 3) Agenda veřejného opatrovnictví:

-              veřejný opatrovník

-              peněžní deník

Od softwaru zároveň požadujeme vazbu na Spisovou službu od firmy GEOVAP, a to s funkčností, kdy příchozí dokumenty do spisové služby můžeme založit k jednotlivým spisům OM, NOM, OM-O, OM-P = tzn. např. když přijde do spisové služby rozsudek soudu, tak jej přetáhneme ze spisové služby do sociální agendy ke konkrétnímu spisu OM, NOM. Zadavatel zajistí na svoje náklady spolupráci se stávajícím dodavatelem spisové služby, tzn. od firmy GEOVAP.

Pro akceptaci nabídky je nutné splnit také minimální požadavky uvedené viz. níže:

1) správy autentizace uživatelů bude probíhat skrz platformu Active Directory (AD), která je již zadavatelem využívána v celém síťovém prostředí zadavatele.

2) komunikace mezi databázovým a aplikačním serverem bude probíhat skrz TCP/IP protokol

3) komunikaci mezi aplikačním serverem a klientem bude probíhat skrz HTTP/HTTPS protokol

 

Software musí být schopen fungovat v současné IT infrastruktuře MěÚ V Rožnov pod Radhoštěm:

1) virtuální servery na platformě SW VMware

2) databázová část provozovaná na MS SQL 2012 a vyšší

3) aplikační část provozovaná na Windows Server 2012 a vyšších

4) klientská část provozovaná na Windows 10 Pro a Windows 11 Pro

Předmětem dodávky nebude migrace dat.

Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 632302,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dodavatel se zavazuje předat dílo nejpozději do 4 měsíců od účinnosti smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Rožnov pod Radhoštěm, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny:

Hodnotící kritérium: Celková nabídková cena bez DPH - váha 100 %

Zadavatel seřadí nabídkové ceny podle jejich výše. Nejúspěšnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou při splnění všech podmínek zadavatele.

V případě rovnosti nabídkových cen dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los. Losování se může účastnit jeden zástupce každého z účastníků, jejichž nabídky splnily podmínky pro losování (komise může po zástupci požadovat, aby se prokázal dokladem totožnosti a oprávněním zastupovat účastníka). Dotčení účastníci budou vyzváni k účasti na losování nejméně 2 pracovní dny před samotným losováním.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje po dodavatelích prokázání této kvalifikace:

- Základní způsobilosti

- Profesní způsobilosti

- Technické kvalifikace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat:

krycí list nabídky, ve kterém budou uvedeny identifikační údaje dodavatele, kontaktní osoba dodavatele včetně kontaktní adresy a e-mailové adresy, nabídková cena celkem
ve členění - v Kč bez DPH, DPH v Kč, v Kč včetně DPH; dodavatel může využít krycí list, který je přílohou č. 1 výzvy; krycí list bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za dodavatele,
kupní smlouva, která je přílohou č. 2 výzvy; do smlouvy dodavatel doplní jen údaje v částech označených      , ostatní úpravy nejsou povoleny; smlouva bude podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; předložená kupní smlouva je závazná,
doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; dodavatel může využít přílohy výzvy č. 3, 4 a 5,
prohlášení o vázanosti nabídkou po dobu 90 kalendářních dnů, kdy počátek této lhůty je konec lhůty pro podání nabídek, podepsané uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jeho jménem, dodavatel může využít přílohu výzvy č. 6,
1x CD nebo flash disk, na kterém bude nahraná nabídka uchazeče (vyplněný návrh smlouvy bude nahrán na CD či flash disku rovněž ve formátu .doc nebo .docx).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou celkem se rozumí celková cena za celý předmět veřejné zakázky tak, jak je vymezena touto písemnou výzvou a jejími přílohami, zejména smlouvou. Nabídková cena celkem musí obsahovat veškeré náklady dodavatele k řádnému provedení předmětu veřejné zakázky včetně všech nákladů, vyplývajících z podmínek výběrového řízení.

 

Nabídková cena celkem (ve členění cena celkem v Kč bez DPH, DPH v Kč a cena celkem v Kč včetně DPH) bude dodavatelem doplněna do krycího listu (příloha č. 1 výzvy) a do kupní smlouvy (příloha č. 2 výzvy).

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Požadavky na formu zpracování nabídky:-každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku,-nabídka bude doručena/podána písemně v listinné podobě ve lhůtě pro podání nabídek,-nabídka bude zpracována v českém jazyce, v jednom vyhotovení – originál,-nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,-nabídka bude předložena v uzavřené, neporušené a řádně označené obálce, -zadavatel nepřipouští variantní řešení,-doklady, u kterých zadavatel vyžaduje podpis osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, budou podepsány: -osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat jménem uchazeče přesně v souladu se způsobem jednání, zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku uchazeč zapsán, nebo-zástupcem uchazeče, který je k podepisování dokladů za uchazeče zplnomocněn osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat jménem uchazeče, přesně v souladu se způsobem jednání, zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku uchazeč zapsán; v tomto případě musí být součástí nabídky originál plné moci nebo úředně ověřená kopie plné moci. -zadavatel doporučuje dodavatelům, aby listy nabídky byly řazeny v pořadí: -krycí list nabídky (podepsaný), -návrh kupní smlouvy (podepsaný), -doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (podepsané), -prohlášení o vázanosti nabídkou po dobu 90 kalendářních dnů (podepsané), -1x CD nebo flash disk,-nabídka bude zabezpečena proti manipulaci, tj. listy nabídky budou navzájem spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny proti jejich vyjmutí z nabídky,-listy nabídky, kde je vyžadován podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, budou podepsané, obálka s nabídkou bude řádně označena textem NEOTEVÍRAT – nabídka pro veřejnou zakázku s názvem „Software pro sociální odbor“-obálka s nabídkou bude dále označena názvem dodavatele, kontaktní adresou dodavatele a jeho identifikačním číslem.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce, konkrétně v krycím listu nabídky, uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně (prostřednictvím e-mailové zprávy kontaktní osobě zadavatele) vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Kontaktní osobou zadavatele pro vysvětlení zadávacích podmínek je: Ing. Lucie Černá, projektový manažer, e-mail: lucie.cerna@roznov.czPokud vysvětlení, změna nebo doplnění zadávacích podmínek vyžaduje přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek, zadavatel tak učiní. V případě takové změny podmínek výběrového řízení, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila alespoň minimální délku pro lhůtu pro podání nabídek platnou dle pravidel operačního programu Zaměstnanost pro danou kategorii zakázek.Veškeré vysvětlení (včetně přesného anonymizovaného znění dotazů/požadavků), změny, doplnění zadávacích podmínek anebo dodatečné informace budou zveřejněny stejným způsobem jako tato výzva, tedy na portálu www.esfcr.cz a na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304271.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Podáním nabídky dává uchazeč souhlas se zveřejněním svých identifikačních údajů a nabídkové ceny pro shora uvedenou veřejnou zakázku.

Náklady, spojené s vypracováním nabídky, nese uchazeč.

Zadavatel si vyhrazuje právo vycházet při postupech v řízení z rozhodovací praxe ÚOHS[1] a příslušných soudů.

Zadavatel si může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů sám; v případě nejasností je, zejména u kvalifikace, oprávněn požadovat předložení originálů či úředně ověřených kopií dokladů.

Důvody pro zrušení daného výběrového řízení jsou uvedeny v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, číslo vydání 15, datum účinnosti od  

29. 4. 2022, konkrétně v kapitole 20.10 Zrušení výběrového řízení.

Zadavatel neidentifikoval žádné aspekty odpovědného zadávání veřejných zakázek, jež by byly aplikovatelné ve vztahu k předmětu plnění této veřejné zakázky.

[1] Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, číslo vydání 15, datum účinnosti od 29. 4. 2022 a přiměřeně dle Vnitřního předpisu objednatele - směrnice č. SM/29 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 30. 03. 2022. Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 385000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): VERA, spol. s r.o., Lužná 2, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČO 62587978

    Datum podpisu smlouvy: 16. 11. 2022

Datum ukončení: 16. 11. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 9. 2022
 
Aktualizováno: 16. 11. 2022