Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce

Cílem prioritní osy 2 je zlepšení přístupu k zaměstnání, trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání a prevence nezaměstnanosti skupin ohrožených na trhu práce.

Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce je zaměřena na:

  • zlepšení přístupu k zaměstnání,
  • trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání,
  • prevenci nezaměstnanosti skupin ohrožených na trhu práce, včetně proaktivních opatření pro předcházení nebo mírnění vyloučení v důsledku zdravotních znevýhodnění,
  • zvýšení kvality informačních, poradenských, vzdělávacích, zprostředkovatelských a ostatních služeb poskytovaných institucemi na trhu práce,
  • tvorbu systémů pro předvídání změn na trhu práce.

Prioritní osa 2 je implementována prostřednictvím následujících dvou oblastí podpory:

LETÁK