Údaje o programu

Podle čl. 42 obecného nařízení je povinností Řídicího orgánu elektronicky předávat Evropské komisi vybrané údaje o čerpání a věcném pokroku programu a tyto informace zveřejnit také na internetovém portálu. Údaje se předkládají 5x ročně ve formě tabulek, které jsou dostupné níže.

Struktura a obsah předávaných údajů Evropské Komisi jsou stanoveny v obecném nařízení a liší se podle data předkládání. Forma předávání údajů je elektronická, data se zpracovávají v MS2021+ a je povinností Řídicího orgánu je zveřejňovat na webu do 10 pracovních dnů od odeslání dat do EK.

Předávána jsou finanční data, údaje za indikátory (pouze 2x ročně), data o finančních nástrojích a údaje o prioritě 4 Materiální pomoc nejchudším osobám v OPZ+ (1x ročně). Předávání údajů nahrazuje výroční zprávy v předchozích programových obdobích.

Tabulka Finanční čerpání je členěna podle priorit, specifických cílů (SC) a kategorií regionů, obsahuje mj. alokace částí programu, způsobilé náklady vybraných operací (projekty s vydaným právním aktem) a způsobilé výdaje vykázané příjemci (projektů).

Tabulka Kategorie intervencí je rovněž členěna podle priorit, specifických cílů a kategorií regionů, ale dále detailněji podle dalších ukazatelů. Mechanismus rozpadu mezi kategorie regionů je označován jako tzv. pro rata mechanismus. Rozpad mezi kategorie regionů probíhá jednotným procentem stanoveným pro danou část OPZ+ (prioritu), tj. nedochází k vyhodnocování dopadů každého jednotlivého projektu, pro rata vzorec určuje poměry, ve kterých se data rozdělují mezi více kategorií regionu.

Tabulka finanční nástroje zobrazuje souhrnné výsledky za finanční nástroj OPZ+ (úvěry pro sociální podniky). Jsou uvedeny tyto údaje: Způsobilé výdaje v rozlišení podle finančních produktů, Výše uvolněných soukromých a veřejných zdrojů kromě příspěvku z fondů EU (tzv. zmobilizované zdroje mimo příspěvek EU), Výše poplatků za správu finančního nástroje vykázaných jako způsobilé výdaje (náklady na správu a poplatky za správu se vykazují zvlášť v případě přímého zadání – případ FN OPZ+ - a v případě soutěžního nabídkového řízení), Úroky a další výnosy vytvořené podporou finančních nástrojů poskytovanou z fondů EU uvedené v článku 60 obecného nařízení, Zdroje vrácené do FN OPZ+ (splátky úvěrů) vztahující se k podpoře z fondů EU podle článku 62 obecného nařízení.

Tabulka Výstupové indikátory se zaměřuje na reporting dosažených hodnot výstupových indikátorů. Každý indikátor má svůj název, měrnou jednotku a kód dle Národního číselníku indikátorů (NČI), indikátory dané nařízením Evropské komise mají přidělen ještě EK kód. Tam, kde je to relevantní, je dosažená hodnota indikátoru rozčleněna na muže a ženy.

Tabulka Výsledkové indikátory podává informaci o dosažených hodnotách výsledkových indikátorů. Zatímco výstupové indikátory udávají počet jednotek, které byly objektem intervence, indikátory výsledku reportují hodnotu dosaženou až na základě této intervence. V počátečním stadiu implementace jsou dosažené hodnoty obou typů indikátorů prozatím nulové.

Údaje o programu v tabulkách jsou pravidelně aktualizovány níže

  • Pozn. Údaje do konce roku 2023 jsou k dispozici ve složce Archiv. Do této doby byly jednotlivé tabulky předkládány zvlášť a rozděleny do složek Finanční údaje a Indikátory. Od roku 2024 (Předávání údajů k 31.12.2023) jsou údaje o programu předkládány v tiskové verzi pdf. 

Podrobněji jsou tabulky vysvětleny zde.

Dokumenty

Název souboru
Velikost
Stav
Počet stahování
Poslední změna
  • null Archiv do 31. 12. 2023
  • 2MB
    Uveřejněno
    82x
    17.7.2024 16:05