Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu

Číslo: 107

Platnost od: 7. 1. 2020 06:00

Platnost do: 10. 3. 2020 14:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 7. 1. 2020 06:00

Alokace v Kč: 293 496 409,36

Poslední aktualizace dat: 26. 10. 2020 09:14:38

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Dokumenty k realizaci projektů:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 7. 1. 2020
 
Aktualizováno: 16. 10. 2020
 
 
Intended for: Veřejnost, Žadatel