Zpět

Dodávky kancelářských potřeb 2015

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10651

Název zakázky: Dodávky kancelářských potřeb 2015

Druh zakázky: Dodávky

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 8. 2015

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Fond dalšího vzdělávání

Sídlo zadavatele: Na Maninách 7, 170 00 Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: RNDr. Miroslav Procházka, CSc., ředitel

IČ zadavatele: 004 05 698

DIČ zadavatele: Zadavatel není plátc

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Jan Vodička
 • Telefon: +420 775 779 683
 • E-mail: jan.vodicka@fdv.mpsv.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 8. 2015 10:00

Místo pro podání nabídek:
Zadavatel požaduje podání nabídek pouze písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického tržiště GEMIN (elektronického tržiště GEMIN – viz www.gemin.cz, provozované provozovatelem SYNTAXIT, s.r.o., IČO: 24797715), dle podmínek uvedených provozním řádem tohoto tržiště.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na dodávky kancelářských potřeb.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 481084,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaným termínem zahájení plnění veřejné zakázky je den podpisu rámcové smlouvy s vybraným uchazečem, přičemž předpokládané datum uzavření rámcové smlouvy je bez zbytečného odkladu po ukončení tohoto výběrového řízení. Předmět veřejné zakázky bude vykonáván na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem na dobu určitou, a to na dobu do 30. 6. 2016, či na dobu, dokud úhrada odměn za plnění veřejné zakázky nedosáhne maximálně přípustné výše stanovené v návrhu smlouvy (předpokládaná hodnota veřejné zakázky) podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění veřejné zakázky, resp. místem dodání je hlavní město Praha, sídlo zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Základním kritériem hodnocení stanovil zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídkovou cenu.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele v zadávacím řízení. Prokázáním kvalifikace se rozumí: - splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona, - splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 54 zákona, - splnění technických kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 56 zákona

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána prostřednictvím elektronického tržiště Gemin – viz www.gemin.cz, provozovaného provozovatelem SYNTAXIT, s.r.o., IČO: 24797715 (dále jen „e-tržiště“). Listinné podání nabídky zadavatel nepřipouští.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 2.0.

Další podmínky:
Bližší požadavky jsou stanoveny v samotné zadávací dokumentaci, která je spolu se všemi přílohami zveřejněna na profilu zadavatele https://mpsv.ezak.cz/profile_display_12.html a na elektronickém tržišti zadavatele www.gemin.cz

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

 • Vítězný dodavatel
  Název:  Z + M Partner, spol. s. r. o. 
  IČ: 26843935
  DIČ: CZ26843935
  Sídlo: Valchařská 3261/17, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: David Chromec
  Poznámka k dodavateli:

 • 2. uchazeč
  Název: Mega Trans - výrobní družstvo invalidů
  IČ: 28998791
  DIČ: CZ28998791
  Sídlo: Kopaninská 207, 252 25  Ořech

Datum ukončení: 5. 10. 2015


 
Uveřejněno: 5. 8. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016