Obecné informace

Odbor poradenství a zprostředkování SSZ vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí v rámci grantového schématu (dle pravidel Operačního manuálu OP RLZ).

Nadregionální grantové schéma "Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí" je zaměřeno na dlouhodobou nezaměstnanost, která je determinována zejména změněnou pracovní schopností, nízkou úrovní kvalifikace a vyšší věkovou kategorií.

Klíčové znevýhodněné skupiny zahrnují absolventy škol a mladistvé, občany se zdravotním postižením, občany nad 50 let věku, občany bez kvalifikace nebo nízkou úrovní kvalifikace a občany s malými dětmi. Nejvíce ohroženy jsou skupiny osob, u kterých dochází ke kumulaci různých znevýhodění. Zvláštní pozornost zasluhují i marginalizující se skupiny, které nedosáhly sociálního začlenění v přirozeném prostředí jako předpokladu plnohodnotné sociální a pracovní integrace do společnosti. Mezi nejproblémovější skupiny na trhu práce patří i příslušníci romské komunity. Jejich situaci ovlivňují otevřené i skryté xenofobie a diskriminace na základě etnické příslušnosti ze strany příslušníků majoritní společnosti, ale zejména nízká nebo žádná kvalifikace a odlišné sociokulturní prostředí. Podpora se zaměří i na pomoc občanům se zdravotním postižením ohrožených rizikem narušení jejich psychosomatického potenciálu snižujícího jejich uplatnění na trhu práce. Cílem je dosáhnout integrovaného přístupu k řešení problémů těchto znevýhodněných skupin.

Aktivity podporované v rámci grantového schématu

 • vzdělávání
 • vytváření pracovních míst
 • podpůrné činnosti k odstranění bariér k přístupu ke vzdělání a zaměstnání
 • speciální poradenské služby

(podrobnější popis viz Dodatek OP RLZ)

Vymezení žadatelů o finanční podporu

Žadateli oprávněnými předkládat návrhy projektů v rámci OP RLZ mohou být jak fyzické, tak právnické osoby splňující následující podmínky:

 • mít sídlo v České republice (v případě, že žadatel má sídlo v regionu Praha, musí prokázat, že projekt je zaměřen na cílový region v rámci OP RLZ - tedy celá ČR kromě Prahy)
 • být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu
 • nesmí působit jako prostředník

Žadatel by zároveň měl prokázat schopnost zvládat rozsáhlejší činnosti, odpovídající velikosti projektu, na který je dotace požadována.

Žadatelé - podnikatelské subjekty musí disponovat stabilními a dostatečnými finančními zdroji, aby mohly zajistit plynulou realizaci projektu.

Okruh oprávněných žadatelů v rámci části opatření 2.1 - zaměstnanost

Na realizaci projektů se budou podílet zejména zaměstnavatelé, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, obce, kraje a organizace sociálních partnerů:

 • zaměstnavatelé (podnikatelé bez omezení velikosti)
 • vzdělávací instituce (soukromá vzdělávací zařízení, podniková vzdělávací zařízení, školy, univerzity)
 • kraje, organizace zřizované kraji
 • obce, organizace zřizované obcemi, svazky obcí
 • nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, zřízené dle zákona č.227/1997 Sb., pokud svým zaměřením naplňují záměry opatření 2.1)
 • organizace sociálních partnerů (organizace zastupující zaměstnavatele a zaměstnance, např. podnikatelské svazy, profesní asociace a společnosti, odborové svazy)

Partnerství a oprávněnost partnerů

Žadatelé mohou předkládat návrh projektu samostatně nebo ve spolupráci s partnerskými organizacemi.

Partneři žadatele se podílejí na přípravě a realizaci projektu a náklady, které jim v této souvislosti vzniknou jsou uznatelné stejně jako náklady příjemce dotace.

Oprávněnými partnery pro realizaci projektu jsou jen právnické nebo fyzické osoby se sídlem v České republice a splňující stejná kritéria jako žadatel.

Podrobnější informace naleznete v Příručce pro žadatele o finanční podporu grantovým projektům OP RLZ.

Způsob výběru projektů

Projekty konečných uživatelů předkládané v rámci grantového schématu jsou hodnoceny ve třech etapách:

 1. Posouzení formálních náležitostí (posouzení formálních náležitostí představuje kontrolu administrativního souladu, kontrolu formy žádosti a formálních náležitostí)
 2. Posouzení přijatelnosti (posouzení přijatelnosti představuje kontrolu přijatelnosti projektu a žadatele s ohledem na základní podmínky programu, finanční a legislativní předpoklady, principy strukturální politiky EU, apod.)
 3. Věcné hodnocení projektu (za účelem výběru nejkvalitnějších projektů je systém hodnocení založen na souboru šesti kritérií, kterými je hodnocen projekt na základě informací uvedených v žádosti. Všechna kritéria jsou dále členěna na subkritéria. Žádosti o financování bude hodnotit hodnotící komise nebo externí hodnotitelé.)

Podrobný popis k hodnocení a výběru žádostí naleznete v Příručce pro žadatele o finanční podporu grantovým projektům OP RLZ.

Finanční informace

Omezení výše podpory na jeden projekt:

 • Minimální výše podpory na 1 projekt: 930 000,- Kč
 • Maximální výše podpory na 1 projekt: maximální výše na projekt, který bude realizován ve více regionech, resp. na celém území Cíle 1, není stanovena a odvíjí se od stanovené výše finančních prostředků na projekt realizovaný v jednom regionu, tj. 6.200.000 Kč, a počtu regionů zapojených do projektu.

Míra podpory: Projekty budou podpořeny až do výše 100 % uznatelných nákladů projektu.

Výdaje na nákup služeb: Podíl nákladů projektu na nákup služeb nesmí převýšit 49 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Místo realizace projektu

Projekty podávané v rámci nadregionálního grantového schématu musí spadat do 1 a více regionů, resp. na celé území Cíle 1 (území ČR bez území hl.m. Prahy) - mohou být předkládány i projekty s dopadem na jeden region.

Projekty nesmí podporovat cílové skupiny z území hl. města Prahy. Fyzická realizace projektů může probíhat i na území hl. m. Prahy, rozhodující je vždy dopad na cílovou skupinu - tzn. skupinu, která bude mít z realizace projektu prospěch.

Doba trvání grantového projektu

Doba realizace grantového projektu nesmí překročit 24 měsíců.

Účast v dalších programech podpory

Na projekt, kterému byla přiznána finanční podpora z OP RLZ nelze čerpat podporu z jiného programu Evropské unie nebo České republiky.