Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Mezinárodní sítě a platformy pro obce a kraje na výměnu zkušeností v oblasti integrace Romů

EURoma 

Více informací viz.

EURoma+

Více informací viz.

Výbor regionů (The Committe of the Regions)

Výbor regionů je hlavní orgán EU sdružující regiony a obce (353 členů, z toho 23 z ČR) s hlasem konzultačním ve věci kohezní politiky EU (zaměstnanost, ekonomická a sociální soudržnost, sociální politika, vzdělání apod.). Výbor je v přímém kontaktu se zástupci regionální a lokální úrovně skrze politické reprezentace jednotlivých členských států. Jako takový představuje významný nástroj vzájemné podpory a lobbování.

Platforma pro monitorování Evropy 2020 (The Europe 2020 Monitoring Platform 

Tato platforma je skupinou více jak 170 měst a regionů z 28 členských států EU pro monitorování způsobu naplňování Evropy 2020 (tj. Evropské strategie růstu) a výměny příkladů dobré praxe. Za ČR jsou v síti zastoupeny Liberecký, Olomoucký a Moravskoslezský kraj a město Zlín. Je řízena Výborem regionů.

The European Alliance of Cities and Regions for Roma Inclusion

Cílem Aliance sdružující více jak 120 měst a regionů z 27 zemí je podpora výměny příkladů dobré praxe prostřednictvím národních i mezinárodních konferencí a vytvoření platformy pro obhajobu a prosazování otázek týkajících se romské integrace na lokální a regionální úrovni. Specifickým nástrojem je projekt ROMACT, iniciativa Rady Evropy a Evropské komise. ROMACT je především určen k budování kapacit samospráv pro tvorbu a realizaci plánů a projektů napomáhajících romské integraci.

Making the most of EU Funds for Roma 

Tento program Open Society Fundation podporuje vlády na evropské, národní i lokální úrovni v realizaci cílů stanovených Dekádou romské inkluze 2005-2015.

Podporované aktivity: zejména asistence při přípravě projektů, budování finančních a lidských kapacit a advokacie.

Nástroje podpory: tzv. Project Generating Facility (podpora při přípravě projektů, školení, advokacie), Mentoring Intervention (podpora participace Romů v  lokálních partnerstvích), Non-Eligible Costs/Supplementary Funds (poskytnutí dodatečných finančních prostředků, které nelze získat prostřednictvím EU fondů), které jsou otevřeny všem členským státům EU účastnících se Dekády romské inkluze (tj. i ČR).   

MERI (The Mayors Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion Network)

Jedná se o celoevropskou síť obcí pro výměnu zkušeností a hledání možností spolupráce a společných programů na podporu z EU.

Cíl: podpora romské integrace skrze sdílení osvědčených postupů, přinést do popředí úspěchy místní úrovně, budování kapacit samospráv, přilákat více finančních prostředků z EU na místní úroveň atd.  

Mezi podpořené země se řadí i Česká republika. Síť je otevřená všem evropským obcím, jejichž cílem je podpora romské integrace.

Eurocities

Eurocities je síť sdružující členy samospráv více než 130 velkých evropských měst napříč 35 zeměmi (dosud bez zapojení ČR).

Cíl: spoluutvářet názory zainteresovaných stran v Bruselu a posunout těžiště evropské legislativy takovým způsobem, který umožní samosprávám řešit strategické výzvy na místní úrovni. 

Relevantní pracovní skupina:

The Roma Inclusion Task Force

 – hlavní cílem tohoto uskupení je potírání diskriminace a vykořisťování Romů, stejně jako podpora romské integrace prostřednictvím zajištění finančních prostředků na pomoc městům zlepšit své politiky v oblasti začleňování Romů, zvyšování povědomí o perspektivě měst na mobilitu v EU a romskou integraci apod.

The URBACT Roma-Net project

Cílem tohoto projektu bylo vypracovat lokální akční plány v 9 členských státech, respektive měst (za ČR Karviná), které by vedly ke zkvalitnění služeb prostřednictvím lepšího přístupu a důrazu na integrovaný přístup. Aktivity projektu byly dále zaměřeny zejména na aktivizaci komunit, prosazování integrovaného přístupu k řešení segregace a budování přechodného trhu práce. Projekt byl ukončen k 19. 1. 2013.

Interaktivní mapa více jak 600 regionů, měst a obcí, které se proaktivně zabývají podporou romské integrace je k dispozici zde: http://www.roma-alliance.org/en/page/56-ec-launched-map-for-roma-inclusion-project-at-local-level.html.

V součastnosti je připravována Generálním ředitelstvím pro spravedlnost (the Directorate-General for Justicewebová stránka, která by umožňovala vyhledávat projekty na podporu romské integrace spolufinancované z ESF/ERDF ve všech členských státech.