Úřady práce pověřené koordinací politiky zaměstnanosti v kraji (dále PÚP) budou v rámci tohoto opatření realizovat tzv. národní projekty. Tyto projekty (tendry) budou podléhat procesu veřejné soutěže pro jejich dodavatele, v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Obecná charakteristika

Projekt připraví, řídí a monitoruje PÚP. Po definování projektu bude jeho realizace zadána vítězům výběrových řízení. Očekává se, že pro každý projekt může být uzavřena smlouva s jedním, ale i s více dodavateli. Celé financování projektu bude získáno z fondů EU a ze zdrojů České republiky, zodpovědnost bude mít pověřený ÚP. Pověřený ÚP bude výlučným vlastníkem výsledků projektu. Proto vítěz tendru (dodavatel) nebude muset na projekt přispět žádnými finančními prostředky.

Jako zadavatel projektu PÚP přesně definuje předmět plnění u toho komponentu projektu, u nějž proběhne tendrové řízení. To v praxi znamená, že bude třeba nejdříve definovat přesně celý projekt (jeho cíle, vstupy, výstupy, výsledky, rozpočet). Bude muset rovněž jasně specifikovat hlavní aktivity, jež mají být nasmlouvány. Vítěz tendru (dodavatel) bude definovat, jakým způsobem zamýšlí tyto aktivity realizovat (dle jaké metodologie, přesně určí zdroje apod.). Dodavatel musí podávat zprávy (finanční a technické) o postupu projektu, dle jasného harmonogramu a hodnotících kritérií, jež se předem odsouhlasí s PÚP.

Pro opatření 2.1 byl připraven modelový program s názvem Příprava na práci, jež bude rozpracován na regionální úrovni pověřenými ÚP tak, aby odpovídal potřebám daného kraje.

Projekty budou zaměřeny na vytvoření komplexní nabídky aktivit a činností pro osoby ohrožené sociální exkluzí směřujících k jejich integraci.

Všeobecným cílem těchto projektů je vytvoření a zajištění komplexní nabídky kurzů a tréninků pro definovanou cílovou skupinu tak, aby účastníci kurzů byli dostatečně motivováni nabízenými aktivitami a byl u nich vzbuzen zájem o další typy programů směřujících k získání zaměstnání (např. programy realizované úřady práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti). Po stanovení (definování) bariér, které jsou jednou z příčin jejich současné situace, budou pro skupiny s podobným handicapem či jedince určeny aktivity vedoucí k překonání těchto bariér, k vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, což umožní jejich následnou aktivní účast na trhu práce.

Je nezbytné zajistit, aby dodavatelé pro národní projekty Příprava na práci měli zkušenosti s prací s dlouhodobě nezaměstnanými a společensky vyřazenými skupinami. Měli by mít zkušenosti se školení a poradenstvím, dále velmi dobré znalosti specifických problémů společensky vyčleněných skupin, bariér, které jim brání v přístupu k normálním cestám a způsobů, jak je možné tyto problémy překonat.