Obsah:

 

Základní charakteristika

Odbor sociálních služeb MPSV je odpovědný za realizaci části opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí OP RLZ, na které je v letech 2004 – 2006 vyčleněna částka 766 590 tis. Kč.

Globální cíl opatření

Vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému uplatnění příslušníků skupin ohrožených sociálním vyloučením.

Typy projektů

Odbor sociálních služeb MPSV bude vyhlašovat dva typy výzev:

 • Výzvu vyhlášenou podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (tendry – zadání veřejné zakázky) na národní projekt a systémové projekty zaměřené na vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb.
 • Výzvu k předkládání žádostí do grantového schématu (podle pravidel Operačního manuálu OP RLZ). Na základě grantových schémat bude řešena oblast vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a oblast problematiky specifických cílových skupin. Grantová schémata budou realizována prostřednictvím vyhlášených výzev k podávání žádostí o finanční podporu z OP RLZ na konkrétní projekty.

Oblasti aktivit, které budou podpořeny v rámci grantových schémat

Grantové schéma: vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a integrace specifických cílových skupin

V rámci grantových schémat budou realizovány 2 programy podpory:

A. Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Vzdělávání zahrnuje aktivity, které si kladou za cíl podpořit vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Cílem je posílit jejich schopnosti a dovednosti poskytovat takové sociální služby, které vedou k návratu uživatelů do běžného života a na trh práce a jejich udržení se na trhu práce.

Vzdělávací programy budou zaměřeny např. na:

 • zajištění kvality sociálních služeb vedoucích k sociální integraci (na principu existujících standardů kvality);
 • zajištění odborného vzdělávání pracovníků, kteří podporují integraci osob z cílových skupin na trh práce.

B. Integrace specifických cílových skupin obyvatelstva

V této oblasti bude možno čerpat finanční prostředky na projekty zaměřené na obnovu a rozvoj klíčových znalostí a dovedností, které umožní osobám ohroženým sociálním vyloučením začlenit se do společnosti a zajistí jim přístup ke vzdělávání a na trh práce. Jedná se především o sociální poradenství, kontaktní práci, terénní sociální práci v romských komunitách, pomoc osobám bez přístřeší, atd.

Za specifické cílové skupiny jsou považovány především:

 • etnické menšiny a osoby z odlišného sociokulturního prostředí včetně imigrantů;
 • bezdomovci (osoby bez přístřeší);
 • osoby po výkonu trestu;
 • oběti trestné činnosti a domácího násilí, osoby komerčně zneužívané a oběti obchodu s lidmi.

Kdo může předkládat projekty

Žadatelé o finanční podporu mohou předkládat projekty samostatně nebo ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Partneři žadatele se podílejí na přípravě a realizaci projektu a náklady, které jim v této souvislosti vzniknou, jsou uznatelné stejně jako náklady příjemce dotace. Oprávnění partneři pro realizaci projektu musí splňovat stejná kritéria jako žadatel. Podmínky partnerství jsou dány vyhlášenou výzvou:

Žadatele i partneři musí být veřejnou nebo neziskovou právnickou osobou, sídlit v České republice a mít následující formu:

 • kraj, organizace zřizované krajem.
 • obec, organizace zřizované obcí.
 • svazek obcí.
 • nestátní nezisková organizace působící v sociální oblasti (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba); asociace, tj. zájmová sdružení právnických osob, kde těmito osobami jsou výše uvedené neziskové organizace.
 • organizační složka státu, příspěvková organizace státu, která poskytuje sociální služby.
 • vzdělávací instituce, např. škola, univerzita.

Způsoby výběru projektů

Projekty budou hodnoceny podle předem stanovených kritérií, včetně specifických kritérií. Žádost o finanční podporu musí být úplná, musí splňovat všechny formální náležitosti a obsahovat předepsané přílohy. Předkládaná žádost musí být vyplněna na formuláři v informačním systému MSSF Benefit. Tyto skutečnosti jsou hodnoceny při tzv. formálním hodnocení žádosti. Jako následný krok po formálním hodnocení žádosti je prováděno hodnocení přijatelnosti. Projekty, které projdou formálním hodnocením a hodnocením přijatelnosti budou v poslední fázi hodnoceny z věcného hlediska zejména externími hodnotiteli. Podrobné informace o hodnocení žádosti naleznete v Příručce pro žadatele o finanční podporu grantovým projektům z OP RLZ.

Monitorování projektů

Cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci projektu. Žadatel (příjemce finanční podpory) je povinen v průběhu projektu sledovat naplňování indikátorů – ukazatelů výstupů a výsledků.

Seznam ukazatelů výstupů a výsledků pro vyplnění Žádosti o finanční podporu v informačním systému MSSF Benefit, včetně nápovědy je uveden v příloze výzvy. Z tohoto seznamu si žadatel zvolí ukazatele, které se vztahují k jeho projektu.

Při monitorování realizace projektu je bude průběžně sledovat v podrobnějším členění (muži a ženy, vymezené skupiny osob, typy kurzů apod.) – dle Dodatku k programu Operační program Rozvoj lidských zdrojů.

O jejich naplňování a o pokroku v realizaci projektu bude podávat monitorovací zprávy vyhlašovateli výzvy.

Finanční informace

Výše možné podpory na jeden projekt se pohybuje v rozmezí 600 000 až 15 000 000 Kč.

Projekty předkládané v rámci opatření budou podpořeny až do výše 100 % uznatelných nákladů projektu. Informace o tom, jaké náklady lze z ESF financovat, naleznete v informacích k vyhlášené výzvě a dále v Příručce pro žadatele. Financovat lze pouze uznatelné náklady vzniklé po podpisu „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.

Místo realizace projektů

Projekty nesmí primárně podporovat cílové skupiny z území hl. města Prahy. Projekty podávané v rámci Programu podpory B: „Integrace specifických cílových skupin“ musí být realizovány v národním měřítku, tj. musí přesahovat minimálně jeden region NUTS II.

Projekty realizované na území hl. města Prahy je možno podpořit z prostředků Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3.

Projekty regionálního charakteru jsou předkládány v rámci Společného regionálního operačního programu (v gesci Ministerstva pro místní rozvoj).

Doba realizace projektu

Doba realizace projektu nesmí překročit 24 měsíců.

Účast v dalších programech podpory

Na projekt, kterému byla přiznána finanční podpora z OP RLZ, nelze čerpat podporu z jiného programu Evropské unie nebo České republiky.

Odbor sociálních služeb k informování o čerpání prostředků z ESF, části opatření 2.1 zřídil emailovou adresu soc.integrace_esf@mpsv.cz.

Další informace

Odbor sociálních služeb k informování o čerpání prostředků z ESF, části opatření 2.1 zřídil emailovou adresu soc.integrace_esf@mpsv.cz.

Na základě předem domluveného termínu poskytujeme konzultace k projektovým záměrům. Bližší informace získáte na telefonním čísle 221 922 859.

Grantové schéma: zajištění jednotného přístupu při poskytování sociálních služeb osobám bez přístřeší

V rámci grantového schématu budou podporovány aktivity, které zajistí lepší přístup ke službám, společenskému a pracovnímu uplatnění osobám bez přístřeší. Podpora bude zaměřena na služby typu:

 • azylové domy pro osoby bez přístřeší – jednotlivce, poskytující služby nejméně 2 roky
 • nízkoprahová denní centra, poskytující služby nejméně 2 roky
 • terénní programy v návaznosti na některý typ z výše uvedených služeb

s cílem:

 1. Posílit a rozvíjet schopnosti nestátních neziskových organizací při poskytování sociálních služeb, které jsou zaměřeny na osoby bez přístřeší, s cílem zvyšovat úroveň kvality těchto služeb ve smyslu standardů kvality sociálních služeb.
 2. Podporovat spolupráci nestátního neziskového sektoru a místních samospráv (krajů, obcí) s cílem zajistit dostupnou síť kvalitních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší (ve vazbě na plány rozvoje sociálních služeb na území kraje či obce).
 3. Podpořit sociální začleňování osob bez přístřeší, jejich návrat a setrvání na trhu práce.

V rámci grantového schématu budou podpořeny jen projekty poskytující takové sociální služby, jejichž smyslem je sociální začleňování těchto osob a návrat na trh práce. V rámci tohoto grantového schématu nebudou např. podporovány noclehárny pro osoby bez přístřeší, tedy služby, které nejsou primárně zaměřeny na sociální práci s touto cílovou skupinou s cílem návratu na trh práce.

Kdo může předkládat projekty

Žadatelé o finanční podporu předkládají projekty samostatně. V rámci tohoto grantového schématu nejsou přípustní partneři žadatele. Žadatelem musí být nestátní nezisková organizace, sídlící v České republice,která má následující formu:

 • občanské sdružení,
 • obecně prospěšná společnost
 • církevní právnická osoba

Způsoby výběru projektů

Projekty budou hodnoceny podle předem stanovených kritérií, včetně specifických kritérií, které jsou součástí výzvy a dokládají se specifickými přílohami. Žádost o finanční podporu musí být úplná, musí splňovat všechny formální náležitosti a obsahovat předepsané přílohy. Předkládaná žádost musí být vyplněna na formuláři v informačním systému MSSF Benefit. Tyto skutečnosti jsou hodnoceny při tzv. formálním hodnocení žádosti. Jako následný krok po formálním hodnocení žádosti je prováděno hodnocení přijatelnosti. Projekty, které projdou formálním hodnocením a hodnocením přijatelnosti budou v poslední fázi hodnoceny hodnotící komisí.

Monitorování projektů

Cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci projektu. Žadatel (příjemce finanční podpory) je povinen v průběhu projektu sledovat naplňování indikátorů – ukazatelů výstupů a výsledků. Seznam ukazatelů výstupů a výsledků pro vyplnění Žádosti o finanční podporu v informačním systému MSSF Benefit, včetně nápovědy je uveden v příloze výzvy. Z tohoto seznamu si žadatel zvolí ukazatele, které se vztahují k jeho projektu.

Při monitorování realizace projektu je bude průběžně sledovat v podrobnějším členění (muži a ženy, vymezené skupiny osob, typy kurzů apod.) – dle Dodatku k programu Operační program Rozvoj lidských zdrojů.

O jejich naplňování a o pokroku v realizaci projektu bude podávat monitorovací zprávy vyhlašovateli výzvy.

Finanční informace

Výše možné podpory na jeden projekt se pohybuje v rozmezí 650 000 až 75 000 000 Kč.

Projekty předkládané v rámci opatření budou podpořeny až do výše 100 % uznatelných nákladů projektu. Informace o tom, jaké náklady lze z ESF financovat, naleznete v Příručce pro žadatele.

Pro toto grantové schéma platí omezení uznatelných výdajů, tyto jsou uvedeny v příloze č.02 výzvy. Financovat lze pouze uznatelné náklady vzniklé po podpisu „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“.

Místo realizace projektů

Projekty nesmí primárně podporovat cílové skupiny z území hl. města Prahy. Podrobné informace o možné výjimce přesahu naleznete ve výzvě.

Doba realizace projektu

Doba realizace projektu nesmí překročit 24 měsíců.

Účast v dalších programech podpory

Na projekt, kterému byla přiznána finanční podpora z OP RLZ, nelze čerpat podporu z jiného programu Evropské unie nebo České republiky.

Informace o možnostech čerpání z dalších programů EU v oblasti sociální integrace

Informace o možnostech čerpání finanční podpory z nástrojů EU v oblasti sociální integrace získáte v přiloženém souboru Informace o možnostech čerpání z dalších programů EU v oblasti sociální integrace.

Další informace

Souhrnné informace o čerpání z ESF a ostatních opatřeních naleznete na oficiální internetové stránce www.esfcr.cz a stránce věnované všem strukturálním fondům www.strukturalni-fondy.cz.

Odbor sociálních služeb k informování o čerpání prostředků z ESF, části opatření 2.1 zřídil emailovou adresu soc.integrace_esf@mpsv.cz.

Na základě předem domluveného termínu poskytujeme konzultace k projektovým záměrům. Bližší informace získáte na telefonním čísle 221 922 367.