Obsah:

  • (soubor typu .pdf)Dopad Globálních grantů - shrnutí
    První průběžná zpráva o vyhodnocení dopadu Globálních grantů na kapacity příjemců podpory z Evropského sociálního fondu (ESF).
    Soubor ke stažení: Dopad_GG_summary.pdf, velikost: 276.5 KB, poslední změna: 18.04.2007

 

Poradenská společnost Cheval zpracovala pro Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS) první průběžnou zprávu o vyhodnocení dopadu Globálních grantů na kapacity příjemců podpory (v tomto případě nestátních neziskových organizací) z Evropského sociálního fondu (ESF).

Předmětem hodnocení bylo 215 nevládních neziskových organizací podpořených v rámci zjednodušených grantových schémat (tzv. Globálních grantů), Opatření 2.3 Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II hl. města Prahy (JPD3) a Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), zaměřeného na posilování kapacity poskytovatelů sociálních služeb.

Cílem šetření bylo získat poznatky o struktuře, zaměření, fungování a základních oblastech činnosti podpořených organizací, a také o efektivitě projektů realizovaných v rámci Globálních grantů.

Nosnou činností projektů podpořených z obou Globálních grantů je vzdělávání a pořádání školení. Cílovou skupinou přitom byli především sami pracovníci a členové podpořených neziskových organizací. Předběžně lze konstatovat, že projekty posílily schopnost většiny organizací přizpůsobit nabídku služeb místním potřebám, sledovat potřeby klientů, analyzovat je a pružně na ně reagovat. Projekty také přispěly k rozšíření členství organizací v neformálních sítích a k připravenosti organizací aktivně působit v informačních systémech.

Sběr dat probíhal v období srpen – září 2006, zpráva byla dokončena v listopadu 2006, připomínkovací řízení se uskutečnilo v období prosinec 2006 – březen 2007. Na první průběžnou zprávu bude v rámci hodnocení Globálních grantů navazovat zpráva z kvalitativního šetření (červen 2007) a závěrečná hodnotící zpráva (květen 2008).

Šetření se zúčastnila naprostá většina organizací (92 %), které získaly finanční podporu z Globálního grantu jak v rámci OP RLZ, tak JPD3, což významně zvyšuje vypovídací hodnotu závěrů šetření.

Shrnutí první průběžné zprávy a více informací k hodnocení je k dispozici na www.cheval.cz.

Kontaktní osoba:
Šimon Krbec
Cheval s.r.o.
Tel.: 222 518 940
E-mail: simon.krbec@cheval.cz