Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (méně rozvinuté regiony)

Číslo: 027

Platnost od: 1. 9. 2015 08:00

Platnost do: 31. 12. 2016 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10. 9. 2015 00:00

Alokace v Kč: 130 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:00:33

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, veřejné výzkumné instituce, kraje, obce, nestátní neziskové organizace a vysoké školy. 

Soubory ke stažení:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:

Prezentace ze seminářů:

Osobní konzultace:

Osobní konzultace jsou možné každou středu počínaje 4. listopadem 2015, doba trvání jedné konzultace je časově omezena na 30 minut.

Doporučujeme zaslat dotazy či alespoň témata konzultace předem, aby se projektoví manažeři mohli na schůzky připravit.

Na konzultace se registrujte prostřednictvím tabulky zde, případně se obraťte na Ing. Marka Prokopa (marek.prokop@mpsv.cz ) nebo Mgr. Lukáše Müllera (Lukas.Muller@mpsv.cz).


 
Uveřejněno: 1. 9. 2015
 
Aktualizováno: 8. 3. 2018