Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

Číslo: 035

Platnost od: 11. 11. 2015 00:00

Platnost do: 8. 1. 2016 14:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 11. 2015 00:00

Alokace v Kč: 1 114 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:00:38

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

8. 1. 2016 ve 14:00 byl ukončen příjem žádostí z důvodu významného překročení alokace výzvy již přijatými žádostmi.

UPOZORNĚNÍ (6. 1. 2015):

  • Výsledek hodnocení již podaných žádostí můžete očekávat do 30 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
  • Semináře pro žadatele již nebudou pořádány, příjemci dotace budou pozváni na semináře pro příjemce plánované na únor a březen roku 2016.
  • Výdaje související s realizací projektu jsou uznatelné již od 11. 11. 2015, tzn. je-li realizace projektu naplánována např. od 1. 1. 2016, je možné projekt zahájit i bez vydání právního aktu ze strany MPSV. Doporučujeme však zahajovat realizaci až poté, co žádost úspěšně projde formálním hodnocením a hodnocením přijatelnosti a žadatel bude vyzván k poskytnutí údajů potřebných pro uzavření právního aktu. Datum skutečného zahájení a ukončení realizace se může od dat zadaných v žádosti lišit. K zadání skutečných dat realizace je žadatel vyzván po úspěšném absolvování formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti.

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 11. 11. 2015
 
Aktualizováno: 28. 1. 2020