Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

Specifický cíl: Specifickým cílem výzvy č. 035 "Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu" je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Číslo: 035

Platnost od: 11. 11. 2015 12:00

Platnost do: 8. 1. 2016 14:00

Investiční priorita: 1.2 Rovnost žen a mužů

Prioritní osa: Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

 

8. 1. 2016 ve 14:00 byl ukončen příjem žádostí z důvodu významného překročení alokace výzvy již přijatými žádostmi.

UPOZORNĚNÍ (6. 1. 2015):

  • Výsledek hodnocení již podaných žádostí můžete očekávat do 30 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
  • Semináře pro žadatele již nebudou pořádány, příjemci dotace budou pozváni na semináře pro příjemce plánované na únor a březen roku 2016.
  • Výdaje související s realizací projektu jsou uznatelné již od 11. 11. 2015, tzn. je-li realizace projektu naplánována např. od 1. 1. 2016, je možné projekt zahájit i bez vydání právního aktu ze strany MPSV. Doporučujeme však zahajovat realizaci až poté, co žádost úspěšně projde formálním hodnocením a hodnocením přijatelnosti a žadatel bude vyzván k poskytnutí údajů potřebných pro uzavření právního aktu. Datum skutečného zahájení a ukončení realizace se může od dat zadaných v žádosti lišit. K zadání skutečných dat realizace je žadatel vyzván po úspěšném absolvování formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti.

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Osobní konzultace:

Osobní konzultace jsou možné každou středu počínaje 2. prosincem 2015, doba trvání jedné konzultace je omezena na 30 minut. Doporučujeme zaslat dotazy či alespoň témata konzultace předem, aby se projektoví manažeři mohli na schůzky připravit. Na konzultace se registrujte prostřednictvím tabulky zde, případně se obraťte na Ing. Annu Ficovou (anna.ficova@mpsv.cz) nebo Mgr. Ilonu Johnovou Koukalovou (ilona.johnova@mpsv.cz).


 
Uveřejněno: 10. 11. 2015
 
Aktualizováno: 14. 11. 2016