Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí

Číslo: 041

Platnost od: 19. 11. 2015 08:00

Platnost do: 10. 3. 2016 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 12. 2015 00:00

Alokace v Kč: 80 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:04:37

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Příjem žádostí do výzvy byl prodloužen do 10. března 2016 do 12.00 hodin. V době od 31. ledna 2016 od 12:01 hodin do 12. února 2016 do 4:00 hodin byl příjem žádostí přerušen.

Důvodem pro provedení této změny výzvy jsou následující skutečnosti: množství aktuálně předložených žádostí nebylo vzhledem k alokaci výzvy vysoké, současně byl zaznamenán zájem dalších oprávněných žadatelů žádosti ještě předložit. Tito zájemci argumentovali příliš krátkou dobou stanovenou pro příjem žádostí, během níž nebylo možné dostatečně projednat zájem o zapojení do projektu a aktuální potřeby členských organizací, neboť i tyto jsou cílovou skupinou výzvy.

Výzva je specifická ve svém zaměření na úzký okruh žadatelů, z tohoto důvodu by neprovedení změny výzvy mělo negativní dopad na potenciální žadatele, Řídící orgán OPZ i na veřejnost. Vyhlášení nové výzvy pro další zájemce by bylo značně neefektivní, proto byla zvolena varianta prodloužení příjmu žádostí o podporu do 10. března 2016 do 12:00 hodin. Prodloužení příjmu žádostí je v souladu s principy transparentnosti a nediskriminace, změna je přílohou č. 2 výzvy zdůvodněna vůči žadatelům a veřejnosti.

Řídící orgán OPZ si je vědom toho, že nově podané žádosti mohou hrát roli v celkovém výsledku hodnocení a podpoření/nepodpoření projektů, které se do výzvy přihlásily v původním termínu, ale alokace na výzvu je dostatečná na pokrytí všech kvalitních projektů, včetně těch předložených v prodlouženém termínu.

Žádosti, které jsou již v systému IS KP14+ zaregistrované, není třeba podávat znovu, do hodnotícího procesu budou zařazeny automaticky. Pokud však předkladatelé těchto žádostí budou chtít své žádosti předložené v původním termínu ještě upravovat a znovu předložit, mají možnost tak učinit. Žádosti, které v systému IS KP14+ zaregistrované nejsou, musí žadatel podat do 10. března 2016 do 12:00 hodin. S technickými dotazy se prosím obracejte na technickou podporu IS KP14+ (iskp@mpsv.cz).

Ačkoliv je příjem žádostí prodloužen do 10. března do 12:00 hodin, Řídící orgán OPZ maximálně zkrátí dobu hodnotícího procesu tak, aby žadatelé, kteří podali žádosti do 31. ledna, mohli začít realizaci svých projektů v původním termínu uvedeném v žádosti. Nejdříve možný termín pro zahájení realizace projektů je 1. září 2016, ŘO OPZ doporučuje zahájit realizaci později, např. od 1. října 2016.

Soubory ke stažení:

Semináře:


 
Uveřejněno: 19. 11. 2015
 
Aktualizováno: 13. 6. 2017