Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti HTS s.r.o. – Technologie CMS – Construzione Macchine Speciali s.r.l. – Opakované řízení

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10093

Název zakázky: Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti HTS s.r.o. – Technologie CMS – Construzione Macchine Speciali s.r.l. – Opakované řízení

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 9. 2014

Název/obchodní firma zadavatele: Heat Transfer Systems s.r.o.

Sídlo zadavatele: Novosedly 238, PSČ 691 82

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Dr. Franco Fonzari, jednatel

IČ zadavatele: 25726242

DIČ zadavatele: CZ25726242

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Pavel Doskočil
 • Telefon: + 420 724 321 203
 • E-mail: pavel.doskocil@luvegroup.com

Lhůta pro podání nabídek: 3. 10. 2014 10:00

Místo pro podání nabídek:
Heat Transfer Systems s.r.o., Novosedly 238, 691 82 Novosedly

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je poskytnutí vzdělávacích služeb, jejichž cílem je vytvoření interního systému specifického vzdělávání na výrobní stroje společnosti CMS - Construzione Macchine Speciali s.r.l., IT02040500247, Via dell’Industria 37/A, 36045 Alonte (Vicenza), Italy, jež byly zakoupeny zadavatelem z vlastních finančních prostředků. Vzdělávací služby budou spočívat zejména v realizaci speciálnících školení zaměstnanců zadavatele na pozicích „Operátor stroje“ a „Pracovník údržby“ v obsluze a údržbě zařízení Ohýbačky a řezačky vlásenek, Lisů na lamely a Expandérů (strojové technologie pro výrobu stěžejních komponent na výrobu lamelových tepelných výměníků) (dále také jako „stroje“ či „zařízení“). Zároveň dojde k vyškolení interních lektorů, kteří budou ovládat know-how o výrobních strojích, jejich vlastnostech, specifických nastaveních atd. Dílčím předmětem zakázky je participace na tvorbě výukových materiálů, jež budou sloužit jako efektivní a kvalitní podklad pro budoucí školení zaměstnanců zadavatele. Participace na tvorbě výukových materiálů bude spočívat v kooperaci externích lektorů se zaměstnanci zadavatele v průběhu školení a v průběžné tvorbě podkladů, které pak budou zpracovány zadavatelem ve výukové materiály.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 537844,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
10/2014 – 4/2015

Místo dodání / převzetí plnění:
Novosedly 238, PSČ 691 82

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Źádná

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
- základní kvalifikační předpoklady - profesní kvalifikační předpoklady - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku (bližší informace ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění)

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.10.

Další podmínky:
Specifikovány ve Výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

 • Vítězný dodavatel
  Název: CMS - Construzione Macchine Speciali s.r.l.
  IČ: IT02040500247  
  DIČ: IT02040500247  
  Sídlo: Via dell’Industria 37/A, 36045 Alonte (Vicenza), Italy
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Loris Sartori
  Poznámka k dodavateli:
  Dodavatel byl vybrán v jednacím řízení bez uveřejnění realizovaného dle ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Datum ukončení: 23. 10. 2014


 
Uveřejněno: 17. 9. 2014
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016