Zpět

Pilotní realizace vzdělávacích a rozvojových aktivit a adaptačního a stabilizačního programu v ČTÚ

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10657

Název zakázky: Pilotní realizace vzdělávacích a rozvojových aktivit a adaptačního a stabilizačního programu v ČTÚ

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 8. 2015

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika - Český telekomunikační úřad

Sídlo zadavatele: Sokolovská 58/219, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Mgr. Jaromír Novák, předseda Rady ČTÚ 224 004 837 Novakj3@ctu.cz

IČ zadavatele: 70106975

DIČ zadavatele: CZ70106975

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Jan Kroj
  • Telefon: 224 004 711
  • E-mail: krojj@ctu.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 9. 2015 10:00

Místo pro podání nabídek:
Zakázka je zadávána prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET (www.tendermarket.cz). Není-li stanoveno jinak, probíhá komunikace mezi Zadavatelem a dodavateli elektronicky prostřednictvím tohoto elektronického tržiště.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Veřejná zakázka je na základě zrušení částí 1, 2, 3, 4, 5 a 8 opakovaného výběrového řízení (evidováno v rámci elektronického tržiště TENDERMARKET pod značkou T004/15V/00026397) z důvodu nepodání nabídek zadávána opakovaně a rozdělena na části (pozn.: jednotlivé části jsou označeny v souladu s původním značením v rámci původního výběrového řízení, v rámci systému elektronického tržiště TENDERMARKET je část 8 veřejné zakázky evidována z technických důvodů jako část 6 – systém automaticky označuje 6 částí s nemožností tyto přečíslovat v souladu s formálním rozdělením v rámci veřejné zakázky).

Předmětem veřejné zakázky je realizace specializovaných vzdělávacích aktivit, včetně zajištění přípravy, vlastní realizace těchto aktivit, vyhodnocení výsledků a návrhu optimalizace dalšího cyklu.

S ohledem na charakter a zaměření jednotlivých vzdělávacích aktivit se rozhodl Zadavatel rozdělit veřejnou zakázku na části.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky.

Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části:

  • Část 1         Školicí blok na téma: Technologie elektronických komunikací,
  • Část 2         Školicí blok na téma: Modelování nákladů a cen,
  • Část 3         Školicí blok na téma: Nové přístupy v regulatorním účetnictví,
  • Část 4          Školicí blok na téma: Ekonomické chování podniku v tržním prostředí,
  • Část 5          Školicí blok na téma: Soutěžní právo a jeho aplikace v analýze  relevantních trhů,
  • Část 8          Školicí blok na téma: Nové formy podnikání na trhu poštovních služeb a sledování kvality základních služeb,

Zadavatel očekává, že realizací jednotlivých částí veřejné zakázky dojde k proškolení vytipovaných zaměstnanců ČTÚ v oblasti analýz, regulace, nových trendů a technologií v elektronických komunikacích, apod., což zajistí vysokou kvalitu výkonu regulace elektronických komunikací a poštovních služeb.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 636000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo je září 2015. Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy o dílo. Plnění ze smluv o dílo bude dodavatelem splněno nejpozději do 20. listopadu 2015.

Místo dodání / převzetí plnění:
Český telekomunikační úřad Sokolovská 58/219 190 00 Praha 9 - Vysočany

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Ekonomická výhodnost nabídky

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Doklady k prokázání splnění kvalifikace dokládají dodavatelé v elektronické podobě prostřednictvím e-tržiště jako součást nabídky v prosté kopii. Prokázání kvalifikace v níže požadovaném rozsahu je v rámci nabídky možné ze strany dodavatele učinit formou čestného prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Dodavatel, se kterým bude uzavírána příslušná smlouva o dílo, bude před jejím uzavřením povinen předložit Zadavateli k prokázání splnění kvalifikace v souladu s čl. VI.6 Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy originály nebo úředně ověřené kopie níže uvedených požadovaných dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti bude považováno za neposkytnutí součinnosti dodavatele k uzavření smlouvy, přičemž důsledkem tohoto bude vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: a) splní základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 odst. 1 písm. a) až h), j) a k) ZVZ, b) splní profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 54 písm. a) a b) ZVZ, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku ve smyslu § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ a d) splní technické kvalifikační předpoklady ve smyslu § 56 odst. 2 písm. a) a e) ZVZ - viz bod 8.4 zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede tyto údaje: Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČO: DIČ: Osoba oprávněná jednat za dodavatele: Kontaktní osoba: Tel./fax: E-mail:

Požadovaný jazyk nabídky: Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Viz příslušná smlouva.

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Pravidly systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit ve znění usnesení vlády ČR ze dne 18. 12. 2013 č. 981 a Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 2.0 platné od 2. 3. 2015.

Další podmínky:
Dodavatel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Veškeré výstupy a jednání budou v českém jazyce. Případné náklady na překlady a tlumočníka hradí dodavatel a musí být součástí nabídkové ceny (tlumočení ze slovenštiny nepožadujeme). Dodavatel se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající ze skutečnosti, že tato veřejná zakázka je spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie. Zadavatel nepřipouští subdodavatelské řešení. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. Zadavatel požaduje, aby měl dodavatel po celou dobu trvání smlouvy uzavřenou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s pojistným plněním ve výši nejméně 200 000 Kč. Zadavatel si vyhrazuje právo: - před uplynutím lhůty pro podání nabídek dodatečně upravit, doplnit nebo změnit zadávací podmínky, - oznámit rozhodnutí o vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET, - oznámit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET, - ověřit si informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost, - nehradit náklady dodavatele vyplývající z účasti ve výběrovém řízení, - vyloučit dodavatele z účasti ve výběrovém řízení v případě překročení nejvýše přípustné nabídkové ceny, - zrušit výběrové řízení.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

 část 1 - zrušena

 

 část 2 - Vítězný dodavatel 

 Název: BDO Advisory s.r.o.

 IČO: 272 44 784

 DIČ: CZ27244784

 Sídlo: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8

 Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Radovan Hauk

 

 2. uchazeč v pořadí

 Název: PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

 IČO:610 63 029

 DIČ: CZ61063029

 Sídlo: Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle

 Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Jiří Moser

 

 3. uchazeč v pořadí

 Název: Univerzita Hradec Králové

 IČO:626 90 094

 DIČ: CZ62690094

 Sídlo: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

 Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.

 

část 3 - zrušena

 

část 4 - Vítězný dodavatel

 Název: 1.VOX a.s.

 IČO: 272 04 987

 DIČ: CZ27204987

 Sídlo: Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1

 Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Zděňka Vostrovská, CSc.

 Pozn.: Dodavatel odstoupil od uzavření smlouvy, realizace části 4 byla zurušena.

 

část 5 - Vítězný dodavatel 

 Název: PIERSTONE s.r.o., advokátní kancelář

 IČO: 271 36 710

 DIČ: CZ27136710

 Sídlo: Na Příkopě 392/9 a 393/11, 110 000 Praha 1

 Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Mgr. Jana Pattynová, LL.M.

 

2. uchazeč v pořadí

 Název: 1.VOX a.s.

 IČO: 272 04 987

 DIČ: CZ27204987

 Sídlo: Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1

 Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. Zděňka Vostrovská, CSc.

část 8 - zrušena

 

Datum ukončení: 6. 10. 2015


 
Uveřejněno: 20. 8. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016