Zpět

Zabezpečení informační podpory pro nástroj Mapa DPV

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo zakázky: 10649

Název zakázky: Zabezpečení informační podpory pro nástroj Mapa DPV

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 8. 2015

Název/obchodní firma zadavatele: Fond dalšího vzdělávání

Sídlo zadavatele: Na Maninách 7, 170 00 Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: RNDr. Miroslav Procházka, CSc., ředitel

IČ zadavatele: 004 05 698

DIČ zadavatele: Zadavatel není plátc

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Jan Vodička
 • Telefon: +420 775 779 683
 • E-mail: jan.vodicka@fdv.mpsv.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 8. 2015 13:00

Místo pro podání nabídek:
Sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění informační podpory pro nástroj Mapa DPV (Mapa dalšího profesního vzdělávání).

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena v příloze č. 1 návrhu smlouvy – „Specifikace služby.“

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 245530,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaným termínem zahájení plnění veřejné zakázky je den podpisu smlouvy s vybraným uchazečem, přičemž předpokládané datum uzavření smlouvy je bez zbytečného odkladu po ukončení tohoto výběrového řízení. Předmět veřejné zakázky bude vykonáván na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem na dobu určitou, a to do 30. 6. 2020.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je Hlavní město Praha, sídlo zadavatele, dále sídlo vybraného uchazeče.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele v zadávacím řízení. Prokázáním kvalifikace se rozumí: - splnění základních kvalifikačních předpokladů, - splnění profesních kvalifikačních předpokladů, - splnění technických kvalifikačních předpokladů. Blíže viz výzva k podání nabídky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 2.0., na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Další podmínky:
Zadávací podmínky k této veřejné zakázky malého rozsahu jsou k dispozici na profilu zadavatele https://mpsv.ezak.cz/profile_display_12.html. Na profilu zadavatele budou k dispozici rovněž případné dodatečné informace k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky. Doporučujeme proto průběžně sledovat aktuální informace k této veřejné zakázce na uvedeném profilu zadavatele. Zadávací podmínky a případné dodatečné informace jsou k dispozici rovněž na stránkách www.esfcr.cz

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Pořadí hodnocených nabídek:

 • Vítězný dodavatel
  Název: Mathesio, s.r.o.
  IČ: 29321824
  DIČ: CZ29321824
  Sídlo: Soukenická 558/3, 602 00 Brno - Staré Brno
  Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Ing. et. Ing. Vojtěch Mates, jednatel
  Poznámka k dodavateli:

Datum ukončení: 17. 9. 2015


 
Uveřejněno: 6. 8. 2015
 
Aktualizováno: 6. 5. 2016