Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

„Kvalifikační kurzy pro projekt Od rodiny do práce“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13604

Název zakázky: „Kvalifikační kurzy pro projekt Od rodiny do práce“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 9. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Smysl života, z.s.

Sídlo zadavatele: Křišťanova 1789/17 130 00 Praha 3 – Žižkov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Gabriela Hořínková
  • Telefon: +420739571400
  • E-mail: horinkova@smysl-zivota.eu

IČ zadavatele: 22685006

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Gabriela Hořínková
  • Telefon: +420739571400
  • E-mail: horinkova@smysl-zivota.eu

Lhůta pro podání nabídek: 15. 9. 2020 13:00

Místo pro podání nabídek:
Smysl života, z.s. Křišťanova 1789/17 130 00 Praha 3 – Žižkov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je zajištění kvalifikačních profesních kurzů (dále jen rekvalifikace).  Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část zakázky z celkem 16 specifikovaných v ZD a zejména v Příloze č. 1 - Specifikace kurzů.

Objednávky na konkrétní kurzy a konkrétní počty účastníků budou realizovány na základě rámcových dohod v objemu dle skutečného zájmu cílové skupiny.

Zakázka je rozdělena do 16 částí. Dodavatelé mohou podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části zakázky. Pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do různých částí nebo může také podat nabídky do všech částí VZ.

Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v přiložené zadávací dokumentaci a jejích přílohách.  

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1744000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.10.2020 až 31.10.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Praha či Kolín (blíže viz. Příloha č.1. Specifikace kurzů

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena
  • Podrobné informace v Zadávací dokumentaci

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  • Podrobné informace v Zadávací dokumentaci

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Podrobné informace v Zadávací dokumentaci

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podrobné informace v Zadávací dokumentaci

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Podrobné informace v Zadávací dokumentaci

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Podrobné informace, viz. zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 9. 2020
 
Aktualizováno: 17. 9. 2020