Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

„Pasportizace objektů v Aši“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12831

Název zakázky: „Pasportizace objektů v Aši“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Aš

Sídlo zadavatele: Kamenná 52, 352 01 Aš

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Dalibor Blažek
  • Telefon: +420354524258
  • E-mail: blazek.dalibor@muas.cz

IČ zadavatele: 00253901

DIČ zadavatele: CZ00253901

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Václav Wagner
  • Telefon: +420354524269
  • E-mail: wagner.vaclav@muas.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22. 7. 2019 12:30

Místo pro podání nabídek:
Recepce(podatelna) MěÚ Aš, Kamenná 52

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je vypracování stavebních pasportů objektů  :

Mateřská škola Nohova 2201, Aš, objekt na st.p.č. 2324

2.         Mateřská škola Geipelova 1106/15, Aš, objekt na st.p.č. 1420

3.         Objekt Resslova 1922/1, Aš, st.p.č. 239/2

4.         Základní škola Kamenná 152/2, Aš, objekty na st.p. 652

5.         Objekt Hlavní 257/49, Aš, st.p.č. 466

6.         Budova MěÚ Kamenná 473/52, st.p.č. 457

7.         Budova MěÚ Radnice č.p.1, Aš , objekt na st.p.č. 1

8.         Muzeum Poštovní nám. 635/1, Aš, objekt na st.p.č. 1207

9.         MěDDM Štefánikova č.p. 2515, Aš, objekty na st.p.č. 2704

10.       ZŠ Hlávkova 1472/26, objekty na st.p.č. 1612 a st.p.č. 4003

11.       MŠ Mokřiny č.p. 116, objekt na st.p.č.  124

12.       Laritma, Kostelní č.p. 42, Aš, objekty na st.p.č. 38 a st.p.č. 40

13.       Knihovna Hlavní 239/23, Aš, objekty na st.p.č. 480

14.       ZŠ Okružní č.p. 1580, Aš, objekty na st.p.č. 1718

15.       Muzeum Mikulášská 3/5, Aš, objekt na st.p.č. 810/1

16.       ZŠ a PŠ Studentská 1612/13, Aš, objekty na st.p.č. 1745

17.       MŠ Neumannova 2560/1, Aš, objekty st.p.č. 3548

 

  v rozsahu specifikovaném v příloze P5 Dokumentace pasportu, příloze P6 Struktura pasportu  a tímto zadáním.

  Dále je předmětem zakázky zaměření a zakreslení stávajících stavů včetně popisu a zakreslení technických a technologických vybavení. Součástí pasportů bude i popis identifikačních údajů, technických vlastností a technologií do tabulek ve formátu .xlsx, které jsou předdefinované v příloze P6 Struktura pasportu.

Součástí plnění zakázky je zaměření objektů v potřebném rozsahu, obstarání všech potřebných podkladů v papírové nebo elektronické podobě souvisejících s vypracováním zakázky.

Ke všem budovám má zadavatel  k dispozici  podklady v papírové podobě (digitálně zpracované na formáty PDF a JPEG). Tyto podklady jsou součástí zadávací dokumentace, nejsou vždy kompletní a aktuální a nejsou to všechny existující podklady.

 

            Výstupem pasportizace jednotlivých objektů bude :

-  1x výtisk v papírové podobě

-  Elektronicky na datovém nosiči  :

     -      Výkresy v DWG formátu

     -      Výkresy v PDF formátu

     -      Zprávy ve formátu docx.

     -      Vyplněné předdefinované tabulky ve formátu xlsx, včetně vložených odkazů.

Vše uloženo ve struktuře složek, dle vzorového uspořádání v příloze P6.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1000000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.10.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
MěÚ v Aši, Kamenná 52, 352 01 Aš

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel v souladu s § 53 odst. 4 Zákona 134/2016 Sb. použil při stanovení kvalifikace pravidla pro zadávací řízení pro nadlimitní režim. Tento postup zadavatele ale neznamená, že zadávací řízení je v nadlimitním režimu.

Účastník splní základní způsobilost dle § 74  předložením čestného prohlášení. Zadavatel připravil vzor čestného prohlášení, který je přílohou P7.
Účastník splní profesní kvalifikační předpoklady předložením :

-  Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

 -  Živnostenského listu s živnostenským oprávněním „Projektová činnost ve výstavbě“.

-  Dokladu o autorizaci osoby odpovědné za odborné vedení díla. Zadavatel požaduje vedení díla autorizovanou osobou -  architektem nebo inženýrem, technikem v oboru PS, TPS, S.

       -  Seznamu referenčních zakázek (Projektová dokumentace rekonstrukce budovy občanské, bytové nebo zdravotnické, jejíž součástí bylo  zaměření stávajícího stavu budovy,  nebo zaměření stávajícího stavu budovy občanské, bytové nebo zdravotnické  v rozsahu min. 200 m2 celkové plochy budovy v minimálně 2 podlažích). Účastník doloží minimálně 1 referenční zakázku, prováděnou v uplynulých 3 letech. Reference budou doloženy formou vyplněných referenčních listů (příloha P3 zadávací dokumentace).

       -  Doklady lze předložit i formou prosté kopie dokladů. Zadavatel může v souladu s § 86 odst. 3 požadovat před uzavřením smlouvy od vybraného dodavatele předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o požadované kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Nepředložení požadovaných dokladů je bráno jako nedostatečná součinnost dodavatele se zadavatelem a tudíž bude zadavatel postupovat v souladu s § 122 odst. 7 a dodavatele vyloučí ze zadávacího řízení.

      - Zadavatel upozorňuje dodavatele, že se  v tomto řízení nemůže dovolávat pravidel pro obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení podle § 76 zákona.

      - Dodavatelé svou kvalifikaci prokázat také doklady v souladu s § 81, 82, 83, 86, a 87 zákona a § 228 nebo § 233 zákona.

Prokázání kvalifikace jinou osobou

  Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části profesní nebo technické kvalifikace s výjimkou kritéria podle § 77, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit  :

 Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou
Doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby
Doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
Písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle odst. 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odst. 1. písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se kritérium kvalifikace vztahuje.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů  :

-  Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou P1 této výzvy).

-  Prokázání kvalifikačních předpokladů

-  Podepsaný návrh smlouvy (bude použit vzor smlouvy – viz příloha P4 této výzvy)

-  Prokázání dalších informací o účastníkovi

-  Případné další přílohy a doplnění nabídky

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů rizik a finančních vlivů (např. inflace), po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě.

  Nabídková cena musí zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla dané povahy potřeba. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci zakázky, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na cestovné, předpokládaná rizika spojená s provozem objednatele, obecný vývoj cen apod.)

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky – „Pasportizace objektů v Aši“ a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu Město Aš, odbor správy majetku a investic, Kamenná 52, 352 01 Aš.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Společná účast dodavatelů

-  Předkládá-li nabídku více osob společně, bude v nabídce doložen originál smlouvy o sdružení za účelem splnění předmětu veřejné zakázky. Smlouva o sdružení musí stanovit, který subjekt (účastník sdružení) je oprávněn zastupovat sdružení ve věci podání nabídky a jednáních s tím souvisejících, a dále vymezit odpovědnost jednotlivých účastníků sdružení za plnění veřejné zakázky.

-  V případě společné účasti dodavatelů s kvalifikace prokazuje podle § 84 zákona.

-  V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle předchozích odstavců společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků, vyplývajících z veřejné zakázky. Smlouva bude předložena nejpozději s podáním společné nabídky. 

 

 Rozdělení zakázky na části

-  zadavatel požaduje rozdělení zakázky na 3 části v přibližně stejném objemu. Každá část bude představovat 1/3 z celkové zakázky. Způsob rozdělení bude dohodnut na 1. výrobním výboru s , který bude následovat v co nejkratším termínu po podpisu smlouvy.

Termíny pro plnění jednotlivých částí :

-  1. část do 30.11.2019

-  2. část do 31.5.2020

-  3. část do 31.10.2020

Uvedené termíny pro odevzdání dílčích částí nesmí být překročeny. V případě, že účastník v nabídce uvede konečný termín dodání zakázky před termínem 31.10.2020, termíny pro plnění jednotlivých částí se zkrátí v poměru k tomuto uvedenému termínu.

 

Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy.

- 20 % po odevzdání 1. části.

- 25 % po odevzdání 2. části a odstranění nedostatků 1. části.

- 25 % po odevzdání 3. části a odstranění nedostatků 2. části.

- 30 % 1 měsíc po odstranění nedostatků 3. části – řádném dokončení díla.

 

Další podmínky

-  Dodavatel se při  vstupech do objektů (zaměřování, sběr dat) bude řídit pokyny ředitelů  organizací, které mají v užívání dotčené objekty a s předstihem si u nich zajistí termín přístupu do objektů v nezbytném rozsahu. Zadavatel zajistí součinnost ředitelů organizací. Při  zajišťování přístupů do objektů je potřeba respektovat pracovní dobu,  prázdniny apod.

-  Zadavatel požaduje, v souladu s § 104, aby měl dodavatel uzavřenou platnou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu, způsobenou zadavateli v hodnotě minimálně ve výši nabídkové ceny před uzavřením smlouvy. Kopii uzavřené pojistné smlouvy předloží zadavateli dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, před jejím uzavřením. Nepředložení požadovaných dokladů je bráno jako nedostatečná součinnost dodavatele se zadavatelem a tudíž bude zadavatel postupovat v souladu s § 122 odst. 7  a dodavatele vyloučí ze zadávacího řízení.

 

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo :

-  soutěžní podmínky změnit v průběhu soutěže

-  soutěž na veřejnou zakázku zrušit v souladu s § 127

-  nevracet účastníkům podané nabídky

-  neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku - -  upravit rozsah předmětu plnění dle výše finančních prostředků, které má zadavatel k dispozici

- zadavatel si vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení účastníků ze zadávacího řízení uveřejní na                   profilu zadavatele a na portálu www.esfcr.cz.

-  zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uveřejní na profilu  zadavatele a na portálu www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 665000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ČOS EXIM s.r.o., Alešova 26, České BudějoviceIČ : 472 37 287

    Datum podpisu smlouvy: 2. 9. 2019

Datum ukončení: 2. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 6. 2019
 
Aktualizováno: 4. 9. 2019