Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

„Poradenské činnosti - Královehradecký kraj 2016 - 2019“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10669

Název zakázky: „Poradenské činnosti - Královehradecký kraj 2016 - 2019“

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 9. 2015

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika - Úřad práce České republiky

Sídlo zadavatele: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Martin Horák, ředitel krajské pobočky v Hradci Králové,tel.: +420 950 116 300, e-mail: martin.horak@hk.mpsv.cz

IČ zadavatele: 72496991

DIČ zadavatele: -

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Radek Bucek
  • Telefon: +420 950 116 589
  • E-mail: radek.bucek@hk.mpsv.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 10. 2015 09:30

Místo pro podání nabídek:
Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Hradci Králové, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové 2. Při osobním podání se místem podání nabídek rozumí podatelna Krajské pobočky ÚP ČR na téže adrese v přízemí vpravo za vstupními dveřmi hlavního vchodu.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

 

Předmětem veřejné zakázky je realizace poradenských činností v působnosti Úřadu práce ČR - Krajské pobočky v Hradci Králové (tj. v Královéhradeckém kraji) dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“) pro podporu uchazečů a zájemců o zaměstnání při jejich orientaci na trhu práce a získání dovedností nezbytných při vyhledávání vhodného zaměstnání.

Veřejná zakázka je v souladu s § 98 ZVZ vnitřně členěna do 13 částí.

 

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 50908000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení: 1. 1. 2016Dodavatel je povinen zahájit poradenskou činnost do 12 pracovních dnů od doručení Výzvy k realizaci poradenské činnosti.Předpokládané ukončení: 31. 12. 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Královéhradecký kraj - místo plnění pro jednotlivé části je specifikováno v Přílohách č. 1 a 2 ZD

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Základním hodnotícím kritériem pro zadání každé jednotlivé části veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ ekonomická výhodnost nabídky. Pro základní hodnotící kritérium ekonomické výhodnosti nabídky zadavatel stanovil následující dílčí kritéria:Nabídková cenaPostupy a metody poradenské činnostiOdbornost lektorů

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který1) splní základní kvalifikační předpoklady (podle § 53 ZVZ),2) splní profesní kvalifikační předpoklady (podle § 54 ZVZ),3) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,4) splní technické kvalifikační předpoklady (podle § 56 ZVZ).ad 1 - Základní kvalifikační předpoklady (§ 53 ZVZ) splňuje dodavatel,a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ splňuje uchazeč, který doloží výpis z evidence Rejstříku trestů.c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,e) který není v likvidaci,Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. c) až e) ZVZ splňuje uchazeč, který doloží čestné prohlášení (viz Příloha č. 4 Zadávací dokumentace).f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. f) ZVZ splňuje uchazeč, který doloží potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení (viz Příloha č. 4 Zadávací dokumentace).g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. g) ZVZ splňuje uchazeč, který doloží čestné prohlášení (viz Příloha č. 4 Zadávací dokumentace).h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. h) ZVZ splňuje uchazeč, který doloží potvrzení příslušného orgánu či instituce.i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění nelegální práce dle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. i) až k) ZVZ splňuje uchazeč, který doloží čestné prohlášení (viz Příloha č. 4 Zadávací dokumentace).ad 2 - Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 ZVZ) splňuje dodavatel, který předloží:a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. U části VZ č. 1 Bilanční diagnostiky se jedná zejména o doklad prokazující živnostenské oprávnění či licenci, tj. v tomto případě živnostenské oprávnění k živnosti vázané - „Psychologické poradenství a diagnostika" (příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) či jinak nazvané živnostenské oprávnění obsahově odpovídající této uvedené živnosti.Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle písmene b) prokáže dodavatel samostatně nebo prostřednictvím subdodavatele v souladu s § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.ad 3 - Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázkuKvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (viz Příloha č. 5 Zadávací dokumentace).ad 4 - Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 ZVZ) splňuje dodavatel, který předloží:osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob odpovědných za poskytování příslušných služebVzhledem k tomu, že na prokázání těchto technických kvalifikačních předpokladů jsou u jednotlivých částí veřejné zakázky kladeny specifické požadavky, uvádí je zadavatel pro každou část veřejné zakázky samostatně v Příloze č. 2 - Specifikace a technické podmínky jednotlivých poradenských činností.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: Čestina

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 2.0

Další podmínky:
Informace o této veřejné zakázce lze získat na: Věstníku veřejných zakázek -http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/616771 Profilu zadavatele - https://mpsv.ezak.cz/profile_display_14.html

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 9. 2015
 
Aktualizováno: 19. 5. 2016