Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

„Projekt „SMART vzdělávání Městské části Praha 5“ – zajištění vzdělávacích aktivit v rámci KA 6 – Školení „Smart City““

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12722

Název zakázky: „Projekt „SMART vzdělávání Městské části Praha 5“ – zajištění vzdělávacích aktivit v rámci KA 6 – Školení „Smart City““

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 4. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Městská část Praha 5

Sídlo zadavatele: nám. 14. října 1381/4, 150 22, Praha 5

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., starosta
 • Telefon: +420257000590
 • E-mail: daniel.mazur@praha5.cz

IČ zadavatele: 00063631

DIČ zadavatele: CZ00063631

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Petr Topič
 • Telefon: +420257000841
 • E-mail: petr.topic@praha5.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 4. 2019 15:00

Místo pro podání nabídek:
nám. 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 (podatelna)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zajištění vzdělávání 4 skupin pracovníků Městské části Praha 5 v oblasti chytrých měst („Smart City“) dle podmínek schválené žádosti o dotaci ze 117. výzvy Operačního programu Zaměstnanost. Výběrové řízení se rovněž řídí Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze 9).

Cílem tohoto školení je představit koncept „Smart City“ s jeho charakteristickými rysy. Školení budou realizovány v souladu s činnostmi zaměstnanců MČ Praha 5 a členěny na jednotlivé moduly:

MODUL: Filosoficko-sociodemografický koncept „Smart City“;
MODUL: Urbanistická koncepce;
MODUL: Životní prostředí;
MODUL: ICT + telekomunikace;
MODUL: Doprava;
MODUL: Smart Buildings;
MODUL: Energetika;
MODUL: E-Health;
MODUL: Legislativa / Government;
MODUL: Bezpečnost.

Celé školení je stanoveno v rozsahu 480 hodin výuky. Součástí zajištění školení je také zajištění prostor pro výuku a veškeré výukové materiály.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v přílohách č. 1 a 5 zadávacídokumentace:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu;

Příloha č. 5: Návrh smlouvy o poskytování služeb.

 

DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE JSOU UVEDENY V PŘÍLOHÁCH!

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1243388,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o poskytování služeb

Místo dodání / převzetí plnění:
Dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o poskytování služeb

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Hodnocení nabídek bude provedeno ekonomickou výhodnosti nabídky, a to na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Zadavatel stanovil pro hodnocení nabídek následující hodnotící kritéria:

  1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH (70 %)

  2. Složení realizačního týmu (30 %)

  Dílčí hodnotící kritérium č. 1 - Celková nabídková cena v Kč bez DPH:

  V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria účastník předloží celkovou nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky. Jako nejvýhodnější bude v rámci tohoto kritéria hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou měsíční splátkou.

  Dílčí hodnotící kritérium č. 5 – Složení produkčního týmu:

  V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria účastník předloží seznam, ze kterého bude patrné složení realizačního týmu, jež se bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky. Přílohou tohoto seznamu bude strukturovaný životopis každého z členů realizačního týmu. Z přiložených strukturovaných životopisů musí být dále patrné, že každý člen týmu splňuje požadavky zadavatele. Minimální požadavky na realizační tým jsou uvedeny v bodě 7.2. Zadávací dokumentace.

  Zadavatel preferuje takový realizační tým, který dle přiložených strukturovaných životopisů prokáže vyšší dosaženou zkušenost a profesionalitu v oboru. V případě, že u některého z členů realizačního týmu nebude patrná 5 letá praxe v oboru, nabídce bude automaticky přiděleno bodové ohodnocení 0 bodů.

  Metody hodnocení:

  Hodnocení proběhne analogicky dle ustanovení § 78 a § 79 zákona.
  Číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
  Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována na dvě desetinná místa podle matematických pravidel.
  Hodnocení bude provedeno pomocí uvedených dílčích hodnotících kritérií, kterým jsou přiřazeny váhy vyjádřené v procentech podle důležitosti a specifikace kritéria, které stanovuje způsob výpočtu bodového hodnocení.
  Celkové hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější nabídky bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.
  Součet všech vah jednotlivých kritérií tvoří 100%. Zvítězí nabídka, která obdrží celkem nejvyšší počet bodů. Hodnocení bude provedeno matematickou metodou v jedné tabulce.
  V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu Celková nabídková cena v Kč bez DPH.

  O posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise písemnou zprávu.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KRITÉRIÍ ZPŮSOBILOSTI

Účastník je povinen v nabídce prokázat splnění následujících kritérií na způsobilost:

a) základní způsobilosti analogicky v souladu s ustanovením § 74 ZZVZ,

b) technické kvalifikace analogicky v souladu s ustanovením § 79 ZZVZ,
c) další požadavky zadavatele na splnění kvalifikačních kritérií.

         

Základní způsobilost

Účastník je povinen prokázat splnění základní způsobilosti v souladu s ustanovením § 74 zákona. Účastník prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, k čemuž je povinen využít vzor v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že účastník příslušnou základní způsobilost splňuje.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínky základní způsobilosti v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) splňovat:

a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Pokud se výběrového řízení účastní pobočka závodu:

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle ustanovení § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, české právnické osoby,
b) musí podmínku podle ustanovení § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ  splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

 

Technická kvalifikace

Účastník prokáže splnění technické kvalifikace předložením:

a) seznamu, ve kterém uvede alespoň 1 referenční zakázku ke každému modulu, jenž je předmětem školení dle přílohy č. 1 Zadávací dokumentace poskytnuté účastníkem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu, ceny, předmětu a doby plnění. Každá z těchto zakázek musí být v minimálním objemu 50.000 Kč bez DPH za každé školení na jednotlivý modul.
b) seznamu osob podílejících se na veřejné zakázce, a to zejména těch, které zajišťují průběh školení, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. 

Zadavatelem požadovaný seznam je dodavatel povinen předložit v níže uvedené struktuře:

První stranou musí být seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Na dalších stranách musí dodavatel předložit zadavateli strukturované profesní životopisy jednotlivých pracovníků.

Profesní životopisy musejí být zpracovány minimálně v níže uvedené struktuře:

            • jméno a příjmení pracovníka;

            • podrobný popis pracovní náplně pracovníka na plnění této veřejné zakázky;

            • dosažené vzdělaní;        

            • praxe v oboru;

            • přehled profesní praxe a kvalifikace vztahující se k plnění této veřejné zakázky (z uvedeného seznamu musí vyplývat splnění                                     požadavků dle následujícího odstavce);

Dodavatel splní kvalifikační předpoklad, pokud disponuje alespoň pracovníky dle níže uvedené specifikace, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

            • Garant vzdělávacího programu;

            • Lektoři.

Minimální požadavky zadavatel na jednotlivé členy realizačního týmu:

Garant vzdělávacího programu:

- vysokoškolské vzdělání;
- min. 5 let pedagogické praxe;
- min. 5 let praxe z oblasti Smart City.

Lektoři:

- min. 5 let praxe v oblasti, který je předmětem daného MODULU, jenž bude vyučovat.

 

Účastník prokazuje splnění technické kvalifikace předložením čestného prohlášení (příloha č. 4 zadávací dokumentace).

Další požadavky zadavatele

a) Účastník je povinen v rámci své nabídky předložit zpracovanou metodiku vzdělávacího programu v minimálním rozsahu 7 normostran.

b) Účastník dále v rámci své nabídky nabídne zadavateli prostory splňující následující požadavky:

 • minimální kapacita prostor 25 osob;
 • dostatečná velikost vzdělávacích prostor s návazností na ukázky projektů Smart City;
 • lokalita vzdělávacích prostor musí být v docházkové vzdálenosti od stanice metra nacházející se v Praze 1, Praze 2, Praze 5 nebo Praze 6.

 

Forma splnění kvalifikace

Účastníkům je umožněno prokázat splnění kvalifikace (s výjimkou čestných prohlášení) doklady předloženými v prostých kopiích. Zadavatel si vyhrazuje právo před podpisem smlouvy s vybraným účastníkem požadovat doložení těchto dokladů v originálech. Doklady prokazující splnění základní způsobilosti nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 3 měsíců.

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka (výjimkou je slovenský jazyk), pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.

 

DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE JSOU UVEDENY V PŘÍLOHÁCH!

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

a) Nabídka bude zpracována v písemné formě ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž jeden výtisk bude tvořit tzv. „Originál“ nabídky a další výtisk pak „Kopie“. Všechny výtisky musí být zcela shodné, tj. výtisk „Kopie“ musí být úplnou a věrnou kopií „Originálu“. Dále nabídka bude zpracována v digitální podobě a přeložena na CD.


b) Všechny listy Originálu nabídky budou očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1. Vkládá-li účastník do nabídky jako její součást některý samostatný celek (listinu), který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, účastník zřetelně odlišně očísluje i tyto všechny strany znovu, v rámci nepřerušené číselné řady.


c) Jednotlivé výtisky nabídky (a každý svazek, je-li výtisk tvořen více svazky) musí být dostatečným způsobem zajištěny proti manipulaci s jednotlivými listy takovými bezpečnostními a jedinečnými prvky, které vyloučí možnost neoprávněného nahrazení listů. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků provázání šňůrkou, jejíž konec po převázání bude přelepen nálepkou, opatřen razítkem účastníka a podpisem statutárního orgánu. Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon, které souvisejí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel v této výzvě.


d) Účastník spolu s tištěnými doklady předloží úplnou elektronickou verzi celé předkládané nabídky, a to na fyzickém nosiči dat neumožňujícím přepsání (např. CD-R, DVD-R), a to elektronickou verzi úplného výtisku Originálu ve formátu PDF (pro tyto účely Zadavatel požaduje, aby byla elektronická verze nabídky v PDF rozdělena do několika samostatných a zřetelně označených souborů dle jednotlivých kapitol nabídky, které plynou z jejího obsahu). Dále zadavatel požaduje na CD zvlášť zahrnout rovněž Návrh Smlouvy ve formátu DOC (Word). Nosič bude označen identifikačními údaji účastníka a názvem veřejné zakázky. Nosič bude vyhotoven tak, aby bylo možné z něj zahrnuté soubory dále kopírovat.


e) Výtisky nabídky spolu s nosičem dat dle předchozího bodu budou podány v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce (obálkách), či jiném obalu označeném na přední straně následovně: v levém horním rohu obálky (obalu) bude poštovní adresa účastníka, uprostřed bude nápis „název zakázky“ - NEOTEVÍRAT“ a v pravém dolním rohu bude adresa Zadavatele. Obálka (obal) bude opatřena na uzavření razítkem účastníka, případně podpisem statutárního orgánu účastníka. Podle ustanovení § 28 odst. 2 pokud nebyla žádost o účast, předběžná nabídka nebo nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží.

 

DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE JSOU UVEDENY V PŘÍLOHÁCH!

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídkovou cenu vymezí účastník ve své nabídce v členění:

-celková nabídková cena v Kč bez DPH;

-výše DPH v Kč;

-celková nabídková cena v Kč vč. DPH.

Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčísluje a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede prohlášením ve své nabídce. Účastníkem takto vymezena nabídková cena bude určena jako cena konečná a nejvýše přípustná, v níž budou obsaženy všechny náklady, které účastníkovi můžou vzniknout v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídkovou cenu uvede účastník v krycím listu nabídky, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Změna (překročení) nabídkové ceny poskytované služby včetně DPH je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.

 

DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE JSOU UVEDENY V PŘÍLOHÁCH!

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zpracována v písemné formě ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž jeden výtisk bude tvořit tzv. „Originál“ nabídky a další výtisk pak „Kopie“. Všechny výtisky musí být zcela shodné, tj. výtisk „Kopie“ musí být úplnou a věrnou kopií „Originálu“. Dále nabídka bude zpracována v digitální podobě a přeložena na CD.Všechny listy Originálu nabídky budou očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1. Vkládá-li účastník do nabídky jako její součást některý samostatný celek (listinu), který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, účastník zřetelně odlišně očísluje i tyto všechny strany znovu, v rámci nepřerušené číselné řady.Jednotlivé výtisky nabídky (a každý svazek, je-li výtisk tvořen více svazky) musí být dostatečným způsobem zajištěny proti manipulaci s jednotlivými listy takovými bezpečnostními a jedinečnými prvky, které vyloučí možnost neoprávněného nahrazení listů. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků provázání šňůrkou, jejíž konec po převázání bude přelepen nálepkou, opatřen razítkem účastníka a podpisem statutárního orgánu. Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon, které souvisejí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel v této výzvě.Účastník spolu s tištěnými doklady předloží úplnou elektronickou verzi celé předkládané nabídky, a to na fyzickém nosiči dat neumožňujícím přepsání (např. CD-R, DVD-R), a to elektronickou verzi úplného výtisku Originálu ve formátu PDF (pro tyto účely Zadavatel požaduje, aby byla elektronická verze nabídky v PDF rozdělena do několika samostatných a zřetelně označených souborů dle jednotlivých kapitol nabídky, které plynou z jejího obsahu). Dále zadavatel požaduje na CD zvlášť zahrnout rovněž Návrh Smlouvy ve formátu DOC (Word). Nosič bude označen identifikačními údaji účastníka a názvem veřejné zakázky. Nosič bude vyhotoven tak, aby bylo možné z něj zahrnuté soubory dále kopírovat.Výtisky nabídky spolu s nosičem dat dle předchozího bodu budou podány v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce (obálkách), či jiném obalu označeném na přední straně následovně: v levém horním rohu obálky (obalu) bude poštovní adresa účastníka, uprostřed bude nápis “ - NEOTEVÍRAT“ a v pravém dolním rohu bude adresa Zadavatele. Obálka (obal) bude opatřena na uzavření razítkem účastníka, případně podpisem statutárního orgánu účastníka. DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE JSOU UVEDENY V PŘÍLOHÁCH!

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Veškeré žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám a ostatní komunikaci je nezbytné zaslat na e-mailovou adresu kontaktní osoby ve věcech administrativních (Ing. Petr Topič). DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE JSOU UVEDENY V PŘÍLOHÁCH!

Další požadavky na zpracování nabídky:
DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE JSOU UVEDENY V PŘÍLOHÁCH!

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek. DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE JSOU UVEDENY V PŘÍLOHÁCH!

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: viz soubor s názvem "Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení"

Datum ukončení: 26. 4. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 4. 2019
 
Aktualizováno: 26. 4. 2019