Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

„Školení ve společnosti Packeta International s.r.o. – Účetní, ekonomické a právní kurzy“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13631

Název zakázky: „Školení ve společnosti Packeta International s.r.o. – Účetní, ekonomické a právní kurzy“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 9. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Packeta International s.r.o.

Sídlo zadavatele: Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Tomáš Křesťan
 • Telefon: +420778888927
 • E-mail: tomas.krestan@zasilkovna.cz

IČ zadavatele: 02018799

DIČ zadavatele: CZ02018799

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Kateřina Bílek, MBA
 • Telefon: +420733515982
 • E-mail: katerina@mededucation.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 10. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Packeta International s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Podrobný rozpis předmětu zakázky a vzdělávacích aktivit, včetně počtu osobohodin a předpokládaného obsahu jednotlivých kurzů, je uvedený v Příloze č. 2 této výzvy. 

 

Realizace kurzů bude probíhat ve školících prostorách dle určení zadavatele a na náklady zadavatele v rámci území České republiky, vyjma území hlavního města Prahy, formou kurzů připravených na míru. Dle Přílohy č.2 se bude jednat o kombinaci otevřených a uzavřených kurzů.

 

Počet osob ve školicí skupině je min. 1 a max. 12 dle volby zadavatele, a to až do vyčerpání celkového počtu osobohodin na daný kurz, pokud není výslovně uveden u daného kurzu objednávaný počet osob na kurz.

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka zadávacího řízení spojené se zajištěním předmětu plnění zakázky, převážně odměna, cestovné, stravné a náklady na případné ubytování lektora, potřebné a vhodné školící pomůcky a materiály apod. Nabídková cena je konečná, zahrnuje veškeré náklady nutné, uznatelné a jinak nezbytné k řádnému, úplnému a bezvadnému poskytnutí plnění v rozsahu nabídky podané účastníkem řízení.

 

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

 • Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.
 • Vzhledem k tomu, že jednotlivé kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby dodavatel byl schopen realizovat konkrétní kurz vždy do sedmi (7) dnů od doručení požadavku zadavatele.
 • U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.
 • Součástí plnění je vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu v souladu s pravidly publicity OPZ.
 • Objednatel je povinen participovat na přípravě Plánu aktivit na příští měsíc tak, že společně s objednatelem nejpozději do 10. dne v měsíci běžném potvrdí termíny školení (místo, čas, téma kurzu), které budou nahlášeny poskytovateli dotace.
 • Výukové hodiny vždy mají délku 60 min. u všech plánovaných kurzů.
 • Školicí den zahrnuje 8 hodin školení, bez přestávek. Doba poskytnuté zákonné pauzy na oběd pro školené zaměstnance se do délky školení nezapočítává. 
 • Plnění této zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a dodavatel je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.
 • Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

 

Součástí realizace každého kurzu vedle samotné realizace výuky jako takové dále jsou:

·       kompletní příprava kurzu, včetně konzultací se zadavatelem k zabezpečení kvalitní přípravy a průběhu školení,

·       zajištění veškerých potřebných školicích materiálů individuálně připravovaných pro každý vzdělávací kurz, materiály musí být zpracovány v souladu s pravidly publicity OPZ, 

·       zajištění odpovídající didaktické techniky a didaktických pomůcek, 

·       zajištění evidence realizace kurzu na základě prezenčních listin v souladu s publicitou OPZ,

·       vyhodnocení kurzu, poskytnutí zpětné vazby, 

·       příprava a předání osvědčení o absolvování okruhu každému účastníkovi zpracované v souladu s pravidly publicity OPZ.

 

Nabídka účastníka musí obsahovat všechna uvedená školení pro každou z dílčích částí předmětu zakázky, do níž směřuje, a to v celém svém rozsahu dle Přílohy č. 2; není přípustné nabídnout pouze některá školení.

 

Součástí plnění dodavatele budou veškeré dodávky a činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro zhotovení díla a jeho funkci.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 142983,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.6.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Místa plnění veřejné zakázky jsou prostory zajištěné zadavatelem, realizace bude probíhat v rámci ČR vyjma hl.m. Prahy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotícím kritériem jsou: 

Nejnižší nabídková cena

Praxe lektorů

 

I. Nejnižší nabídková cena

-          Nabídková cena za předmět plnění bez DPH.

-          Váha kritéria: 60%

-          Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší celkovou cenou bez DPH.

-          Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše nabídkové ceny za předpokládaný počet školících dnů bez DPH. Hodnocení bude provedeno matematicky, přičemž nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Dalším nabídkám jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s nejvhodnější nabídkou, na základě vzorce:

 

Způsob hodnocení:

Počet bodů hodnocené nabídky = 100 * (nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem

 

-          Hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek komise stanoví výsledné pořadí. Vítěznou se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů.

 

II. Dílčí hodnotící kritérium Praxe lektorů

-          Váha kritéria: 40%

-          Nejvýhodnější je nabídka s nejvyšší nabídnutou praxí lektorů

 

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny zkušenosti lektorského týmu nad rámec požadavků v rámci technické kvalifikace, doložené strukturovanými životopisy členů týmu a dokumenty dokládajícími jejich dosažené vzdělání nebo požadované osvědčení (prostá kopie). Hodnoceny budou tři (3) osoby na pozici „Lektor“ a jedna (1) osoba na pozici „Vedoucí týmu“. V případě, že dodavatel v předloženém seznamu osob realizačního týmu uvede více osob (než je stanoveno jako minimální počet), Zadavatel po posouzení všech osob splňující technickou kvalifikaci započte do dílčího hodnotícího kritéria "Praxe lektorů" body osob s nejvyšší kvalifikací dle kritéria (od osob v počtu rovnajícímu se minimálnímu požadovanému počtu). Zadavatel bude požadovat, aby se tyto osoby primárně podílely na plnění veřejné zakázky.

Pozice:

Vedoucí týmu:

Praxe: 

1 bod za každý celý rok navíc nad pět (5) let praxe jako lektor či školitel v oblasti školení měkkých a manažerských dovedností, přičemž praxe přesahující

délku 10 let nebude bonifikována

 

Pozice:

Lektor

Praxe:

1 bod za každý celý rok navíc nad tři (3) roky praxe v oblasti školení měkkých a manažerských dovedností, přičemž praxe přesahující délku 10 let

nebude bonifikována.

 

Nabídce, která získá v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria nejvíce pomocných bodů, tzn. nejlépe splňuje požadavky zadavatele stanovené tímto dílčím hodnotícím kritériem – nejvhodnější nabídka,  je přiřazena hodnota 100 bodů. Dalším nabídkám jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s nejvhodnější nabídkou, na základě vzorce:

 

Způsob hodnocení:

Počet bodů hodnocené nabídky = 100 * (hodnocená nabídka / nejvýhodnější nabídka) * váha vyjádřená desetinným číslem

 

Vítězná je nabídka, která bude mít v součtu nejvyšší bodový zisk z výše uvedených kritérií. V případě shodnosti bodového zisku rozhoduje o pořadí počet bodů za hodnotící kritérium Nejnižší nabídková cena.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Prokázání kvalifikace účastníku stanovuje zadavatel následovně:

Kvalifikovaným účastníkem je ten, který splní:

 •  základní způsobilost dle §74
 • profesní způsobilost dle §77
 • technickou kvalifikace dle §79
 • základní způsobilost (dle § 74)[1]

Základní způsobilost (§ 74 ZZVZ) splňuje dodavatel, který

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v Příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 2, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Způsob doložení:

Čestným prohlášením podepsaným v souladu s jednáním za společnost účastníka (Vzor viz Příloha č.3 ZD).

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

a)     profesní způsobilost

·       profesní způsobilost v rozsahu daném § 77 odst. 1 ZZVZ [2]

Způsob doložení:

Profesní způsobilost (§ 77 ZZVZ) splňuje dodavatel, který:

 1. Předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
 2. Je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tedy živnostenské oprávnění pro obor: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti či obdobné, pokud jiné právní předpisy takové oprávněnívyžadují.

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku a Výpisu z Živnostenského rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců před zahájeném zadávacího řízení.

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Dodavatel (uchazeč) nemůže v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. 

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

 

b)          technická kvalifikace dle §79

Požadavky na splnění kritérií technické kvalifikace jsou zadavatelem stanoveny takto:

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje zadavatel uvést a předložit v rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace seznam významných zakázek, poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Zadavatel požaduje, aby součástí seznamu významných zakázek byly alespoň 2 významné služby obdobného charakteru, tj. realizace školení v oblasti Účetní, ekonomické a právní kurzy, přičemž minimální finanční rozsah každé významné služby musel být alespoň 50.000,- Kč bez DPH.

 

Seznam významných zakázek dodavatel předloží formou čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou zastupovat dodavatele, ve kterém budou uvedeny tyto informace:

(i)            Identifikace zakázky

(ii)           Identifikace objednatele

(iii)         Kontaktní osoba objednatele, u které bude možné si uvedené informace ověřit

(iv)         Termín realizace zakázky

(v)           Cena plnění

 

Dodavatel může využít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č.3 této zadávací dokumentace.

Předložení seznamu lektorů (školitelů), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky

 

Dodavatel musí doložit, že má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým, jehož členové mají potřebné vzdělání, odborné zkušenosti a praxi pro plnění veřejné zakázky a mohou se v případě potřeby zastoupit.

Zadavatel požaduje, aby z předloženého seznamu členů odborného týmu vyplynulo, že dodavatel má k dispozici pro plnění veřejné zakázky celkem alespoň čtyři (4) osoby, a to:

 

-  minimálně tři (3) osoby na pozici „Lektor“ splňující následující požadavky:

·     řádně ukončené vysokoškolské vzdělání

·     minimálně tři (3) roky praxe jako lektor či školitel v oblasti školení měkkých a manažerských dovedností

-  minimálně jednu (1) osobu na pozici „Vedoucí týmu“ (odpovědný za řádné plnění zakázky, kvalitu vzdělávání, komunikaci se zadavatelem, řízení lektorů a dodržování stanovených termínů) splňující následující požadavky:

·     řádně ukončené vysokoškolské vzdělání

·     minimálně pět (5) let praxe jako lektor či školitel v oblasti školení měkkých a manažerských dovedností

Zadavatel připouští, aby jedna osoba v rámci odborného týmu zastávala více pozic.

Zadavatel výslovně požaduje, aby se osoby uvedené dodavatelem v nabídce v seznamu členů odborného týmu fakticky přímo podílely na realizaci veřejné zakázky, a to ve vztahu k požadovaným pozicím, resp. v rozsahu odpovídajícím požadovaným zkušenostem a potřebám při plnění veřejné zakázky. Nahrazení těchto osob lze pouze s přechozím souhlasem zadavatele.

K prokázání tohoto kritéria technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu členů odborného týmu dle přílohy č. 5 této zadávací dokumentace, strukturovaných životopisů jednotlivých členů odborného týmu dle přílohy č.6 a jejich osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci.

 Podmínky pro plnění kvalifikace:

Uchazeč může prokázat dle §83 ZZVZ určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Je možné aplikovat odst. 2 § 83.

Vybraný dodavatel bude dle § 122 odst. 3 ZZVZ vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je zadavatel nebude již mít k dispozici.

Od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, bude zadavatel v souladu s § 122 odst. 5 ZZVZ vyžadovat, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil:

·      Identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, Seznam akcionářů,

Rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 

Společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48 odst. 7 ZZVZ, tedy zda se jedná o akciovou společnost nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, která nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

Poddodavatelé

Zadavatel umožnuje využití poddodavatelů.

Dodavatel je povinen smluvně zavázat své poddodavatele k dodržování všech povinností a požadavků, ke kterým se v souvislosti s plněním této veřejné zakázky zavázal dodavatel, a které souvisí s plněním poskytovaným  prostřednictvím  daného  poddodavatele.  Změna poddodavatele  v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze po předchozím písemném souhlasu zadavatele.

Pro vyloučení pochybností Zadavatel upřesňuje, že se do Seznamu poddodavatelů veřejné zakázky (Příloha č. 5 ZD) uvádí také jiné osoby podle § 83 ZZVZ.

Dodavatel je povinen ve své nabídce předložit Seznam poddodavatelů veřejné zakázky, pokud mu jsou známi a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý poddodavatel plnit. K tomuto účelu účastník zadávacího řízení využije jako vzor Přílohu č. 5 této ZD.

 

 

[1] Základní způsobilost

(1) Způsobilým není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

(3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

[2] (1) Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

 

Nabídka dodavatele musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění. 

 

Dodavatel je povinen tyto požadavky plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení.

 

Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

 

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, s uvedením kontaktní adresy účastníka. 

 

Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

 

Účastníkem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou) a budou poskytnuty ve dvou vyhotoveních včetně všech příslušných příloh.

 

Dodavatel je povinen předložit vyplněný návrh smlouvy dle přílohy „Návrh smlouvy“ a upravovat smí jen vyznačená pole.

 

Návrh smlouvy musí být podepsán ze strany dodavatele statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém případě je dodavatel kdykoli na výzvu zadavatele povinen doložit toto oprávnění v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce.

 

Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla předložena v následující struktuře: 

1.         Krycí list obsahující identifikační údaje uchazeče, nabídkovou cenu a další hodnoty hodnotících kritérií. 

2.         Dokumenty k prokázání kvalifikačních předpokladů.

3.         Popis nabízeného plnění dodávky včetně položkového rozpočtu (v rozsahu pro posouzení splnění požadavků).

4.         Podepsaný Návrh Smlouvy o dílo.

6.         Kontaktní údaje zpracovatele nabídky.

7.         V případě předložení nabídky v jazyce jiném než českém, je povinnou přílohou překlad nabídky do českého jazyka.

8.         Ostatní dokumenty dle uvážení dodavatele

 

S nabídkou bude dodavatelem předložen rovněž vyplněný návrh smlouvy zadavatele dle Přílohy č. 4 této výzvy, včetně všech požadovaných příloh. Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

 

Návrh smlouvy však nebude sešit s nabídkou a bude k nabídce přiložen zvlášť, avšak bude součástí stejné obálky.

 

Dále bude s nabídkou dodavatelem předložen rovněž datový nosič s veškerými dokumenty nabídky v elektronické podobě.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat kromě případu změny sazby DPH stanovené zákonem.

Nabídková cena bude členěna na položkové ceny dle jednotlivých částí předmětu plnění.

 

Celková nabídková cena bude uvedena v měně CZK a bude respektovat členění:

o   nabídková cena za celý předmět zakázky bez DPH

o   DPH za celý předmět zakázky

o   nabídková cena za celý předmět zakázky včetně DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“ a názvu zakázky: „Školení ve společnosti Packeta International s.r.o. – Účetní, ekonomické a právní kurzy“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.Dodavatelem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou), a to ve dvou vyhotoveních včetně jejich příloh.Zadavatel, jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o realizaci vzdělávání v rámci projektu, viz Příloha č. 4 Návrh smlouvy, která je pro dodavatele závazná. Dodavatel doplní do návrhu smlouvy o realizaci vzdělávání v rámci projektu identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem prostřednictvím barevného označení, přičemž dodavatel není oprávněn obsah smlouvy jakkoli jinak měnit, doplňovat či jakkoli jinak modifikovat. Jakákoliv případná modifikace oproti vzoru nebude pro smluvní strany závazná, vždy bude vycházeno ze vzoru návrhu smlouvy dle Přílohy č. 4.Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány statutárním zástupcem dodavatele oprávněným jednat za dodavatele dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud bude dodavatele zastupovat zmocněnec na základě plné moci, postačí v nabídce předložit prostou kopii plné moci. Předložená plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii, však bude dodavatel povinen doložit kdykoli na výzvu dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informacek zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

 

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo výseče předmětu zakázky ve smyslu Přílohy č. 2.

 

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem. 

 

Vybraný dodavatel si musí být vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny subdodavatele, pomocí kterých bude vybraný dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

 

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

 

Lhůta, pro kterou je zájemce svou nabídkou vázán, činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do lhůty 90 dní dle předchozí věty jsou nabídky podané dodavateli ve lhůtě pro podání nabídek neodvolatelnými ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku.

 

Předložení nabídky v tomto výběrovém řízení berou dodavateli bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z dodavatelů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí dodavatelů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje. 

 

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese dodavatel. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel je nucen uvedené výběrové řízení ve vyhlášené podobě, tedy v celém rozsahu zrušit ve smyslu povinnosti uvedené v odst. 20.10.1 písmene a) Pravidel, jelikož nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky.

Datum ukončení: 21. 10. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 9. 2020
 
Aktualizováno: 23. 10. 2020