Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

"Vzdělávání a rozvoj Havířovsko-karvinský kovo klastr z.s."

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13473

Název zakázky: "Vzdělávání a rozvoj Havířovsko-karvinský kovo klastr z.s."

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 6. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Havířovsko-karvinský kovo klastr z.s.

Sídlo zadavatele: U Závor 590/5, Havířov - Šumbark, 736 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bc. Milan Kasl, Jiří Peca
 • Telefon: +420725717871
 • E-mail: m.kasl@hlimont.cz

IČ zadavatele: 04583302

DIČ zadavatele: CZ04583302

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jana Valdmannová
 • Telefon: +420777702042
 • E-mail: jana.valdmannova@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 7. 2020 16:00

Místo pro podání nabídek:
U Závor 590/5, Havířov - Šumbark, 736 01

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem výběrového řízení je zakázka s dílčím plněním.

Dílčí plnění 1: Obecné a specializované IT kurzy

Dílčí plnění 2: Manažerská a měkká školení

Dílčí plnění 3: Účetní kurzy

Dílčí plnění 4: Technické školení – Obsluha CNC obráběcích strojů

Dílčí plnění 5: Technické školení – Obsluha hydraulické ruky

Dílčí plnění 6: Technické školení – Řidičský průkaz sk C

Dílčí plnění 7: Technické školení - Periodické přezkoušení svařování

Dílčí plnění 8: Technické školení - Obsluha tlakových nádob

Dílčí plnění 9: Technické školení – Vazač břemen

Dílčí plnění 10: Technické školení – Výškové práce

Dílčí plnění 11: Technické školení – Svařovací kurzy

Poptáváme vzdělávací kurzy - soubor technických a odborných kurzů pro pracovníky Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s. a jejich partnery s cílem zvýšit jejich odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí.

Přesný popis poptávaných vzdělávacích kurzů je uveden v Příloze č.1 Zadávací dokumentace.

Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení   požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1385760,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.8.2020 - 31.12.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Školící středisko v dojezdu 40ti km od sídla firmy (případné náklady na pronájem školící místnosti a potřebného vybavení hradí dodavatel).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny pro každé Dílčí plnění uvedené v Příloze č.1  této Zadávací dokumentace zvlášť.

i) Kritéria hodnocení:

Hodnocena bude vždy cena bez DPH uvedená v Krycím listu nabídky, Příloha č. 2  ZD

ii) Váha kritéria:

Nabídková cena bude jediným hodnotícím kritériem, váha kritéria 100%.

iii) Metoda vyhodnocení:

Bodové hodnocení nabídkové ceny bude provedeno podle následujícího vzorce:

100 * nejvýhodnější nabídka (nejnižší cena)/ hodnocená nabídka (cena) * váha vyjádřená desetinným číslem.

 

Výsledná bodová hodnocení budou zaokrouhlena na 2 desetinná místa (0,00).

Za nejvýhodnější nabídku se považuje nejnižší cena bez DPH. O pořadí jednotlivých nabídek rozhoduje výše bodů a pořadí dalších nabídek je určena sestupně podle výše bodů směrem od nejvyšší hodnoty k nejnižší.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 Základní kvalifikační předpoklady:

 • Dodavatel podepíše Čestné prohlášení o tom, že nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čestné prohlášení je Přílohou č. 4 ZD.

   

 • Profesní kvalifikační předpoklady:

  Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložením následujících dokladů: kopie výpisu z Obchodního rejstříku (internetový výpis), v případě zahraničních účastníků výpisem z evidence, která toto nahrazuje v dané zemi (internetový výpis).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Krycí list nabídky (viz. příloha č.2 ZD)
 • Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů – podepsané Čestné prohlášení (viz. Příloha č.4  ZD)
 • Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů
 • Doplněný a podepsaný Návrh kupní smlouvy o poskytování služeb (viz. Příloha č. 3 ZD)
 • Ostatní dokumenty dle uvážení uchazeče.


Každý účastník výběrového řízení ponese veškeré náklady související s účastí a podáním nabídky, bez ohledu na výsledek VŘ. Nabídky nebudou vráceny - zůstávají v majetku zadavatele.

Všechny výše uvedené dokumenty musí být podepsány statutárním zástupcem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována v této struktuře:

 • Cena celkem bez DPH
 • DPH
 • Cena celkem včetně DPH

Nabídková cena bude zpracována v CZK (případě EUR, USD). V případě, že dodavatel nabídne cenu v jiné měně než CZK, pak zadavatel pro účely hodnocení nabídek přepočte nabídkovou cenu na CZK kurzem ČNB stanoveným ke dni lhůty pro podání nabídek.

http: //www.cnb.cz/cs/financni trhy/devizovy trh/kurzy devizoveho trhu/denni kurz.jsp

Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky. Dále cena musí zahrnovat všechna rizika a vlivy souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoliv další výdaje nutné pro realizaci zakázky.

Nabídková cena je konečná a nebude v průběhu realizace projektu navyšována.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu bez DHP za každé Dílčí plnění zvlášť – do Krycího listu (Příloha č. 2 ZD a do Návrhu Smlouvy o poskytování služeb (Příloha č. 4 ZD). Každé dílčí plnění bude hodnoceno zvlášť. • Nabídka bude předložena v jednom vyhotovení: 1x originál v písemné podobě• Zadavatel variantní nabídky nepřipouští• Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a identifikačním kódem zakázky. Název zakázky: „Vzdělávání a rozvoj Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s.“Kód zakázky: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010899• Na obálce bude uvedena adresa dodavatele, dále bude na obálce označení "NEOTVÍRAT"• Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce. • Nabídková cena bude zpracována pro každé dílčí plnění uvedené v Příloze č.1 této ZD zvlášť. • Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena e-mailem nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní podmínky

 • Lhůta splatnosti faktur 30 dnů od data vystavení faktury
 • Smluvní pokuta za prodlení dodavatele: V případě  nedodržení termínu  poskytnutí služeb, nepředání požadovaných výstupů, nezajištění lektorů na vzdělání uvedených v nabídce poskytovatele nebo neposkytnutí služeb ve sjednané kvalitě, rozsahu a množství podle této smlouvy ze strany poskytovatele, je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny poskytovaných služeb, bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
 • Smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
 • Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Ostatní:

Dodavatelé budou vyrozumíváni o výsledku, resp. zrušení výběrového řízení, a o případném vyloučením nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz

Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu zadavatel zašle k uveřejnění i na portál www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1071960.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Dílčí plnění 1-11:Key2Business s.r.o., Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČ: 08267863

  Datum podpisu smlouvy: 29. 7. 2020

Zrušené části zakázky: -

Datum ukončení: 29. 7. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 6. 2020
 
Aktualizováno: 3. 8. 2020