Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Administrace projektu "Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků sociálních služeb a managementu CPTS Zbůch"

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11255

Název zakázky: Administrace projektu "Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků sociálních služeb a managementu CPTS Zbůch"

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 6. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch

Sídlo zadavatele: V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: PaedDr. Petr Štainigl, ředitel CPTS Zbůch
 • Telefon: +420377830611
 • E-mail: stainigl@centrumzbuch.cz

IČ zadavatele: 00411949

DIČ zadavatele: CZ00411949

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jindřiška Holá
 • Telefon: +420377830206
 • E-mail: hola@centrumzbuch.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 6. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Sekretariát CPTS Zbůch, V Sídlišti 347, 3.patro

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem tohoto výběrového řízení je sestavení realizačního týmu projektu. Realizační tým bude zajišťovat kompletní administraci projektu vzdělávání. Jde zejména o zajištění vhodných vzdělávacích kurzů, výběr vhodných zařízení sociálních služeb v zahraničí pro plánované stáže, přípravu workshopů v návaznosti na zahraniční stáže, přípravu realizace supervize pracovníků CPTS Zbůch, zajištění vhodných vzdělávacích kurzů pro management, přípravu realizace edukačního videa. Podrobný popis pracovní náplně realizačního týmu je popsán ve specifikaci předmětu zakázky, viz Příloha č. 4, která je nedílnou součástí výzvy.

Uchazeči mohou podat nabídku pouze na celý předmět veřejné zakázky. Podání nabídky pouze na jednotlivé členy realizačního týmu veřejné zakázky je vyloučeno.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 587356,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládanou dobou realizace celé zakázky je květen 2017 až duben 2019. Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místen dodání je CPTS Zbůch, V Sídlišti 347

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

  Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí hodnotící kritéria:

  Celková nabídková cena bez DPH (váha 70 %)

  Kvalifikace a zkušenosti realizačního týmu (váha 30 %)

  Dílčí hodnotící kritérium Nabídková cena:

  Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

  Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny vynásobeného 100:

  100 x (nejnižší cena/cena posuzované nabídky) x váha vyjádřená v procentech

  Dílčí hodnotící kritérium Kvalifikace a zkušenosti realizačního týmu:

  Účastník předloží za účelem hodnocení tohoto kritéria seznam osob zajišťujících plnění zakázky (realizačního týmu) s min. 4  řádnými členy a 1 náhradníka. Tento počet je stanoven jako minimální. Předložení seznamu více jak 5 osob/vč. náhradníků nemá vliv na hodnocení zakázky. V seznamu bude uveden odborný garant.

  Dále účastník předloží:

  Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání členů a náhradníků realizačního týmu.

  Vyplněnou „Tabulku k hodnocení kvalifikace a zkušenosti realizačního týmu“, která tvoří přílohu č. 5 této výzvy. Do této uchazeč uvede informace o vzdělání všech členů realizačního týmu, délce praxe všech členů realizačního týmu v sociální oblastia manažerských zkušenostech v podnikatelské sféře u všech členů realizačního týmu. Dokument vlastnoručně podepíší všichni členové realizačního týmu.

  Hodnoceny budou skutečnosti dle níže uvedeného přehledu:

  Vzdělání členů realizačního týmu

  Vysokoškolské vzdělání

  3 bodů/osoba, tj. možno získat celkem 15 bodů za 5 členů týmu

  Vyšší odborné vzdělání členů týmu

  2 body/osoba

  Středoškolské vzdělání

  1 bod/osoba

  Garant disponuje vysokoškolským vzděláním v oboru pedagogiky či sociálním

  + 5 bodů

  Za vzdělání členů realizačního týmu je možno získat maximálně 20 bodů.

  Budou-li mít někteří členové realizačního týmu nižší než středoškolské vzdělání s maturitou, nebude tako skutečnost bodově ohodnocena.

  Délka praxe členů realizačního týmu v sociální oblasti

  (tj. praktické zkušenosti v sociální oblasti. Nerozhoduje druh pracovněprávního vztahu ani skutečnost, zda se jednalo o plný či částečný úvazek. Rozhodující je délka trvání pracovně-právního vztahu).

  5 a více let

  7 bodů/ osoba, tj. možno získat celkem 35 bodů za 5 členů týmu

  Méně než 5 let a zároveň 2 a více let

  3 body/osoba

  Za délku praxe členů realizačního týmu v sociální oblasti je možno získat maximálně 35 bodů.

  Délka praxe členů realizačního týmu v délce kratší než 2 roky nebude bodově ohodnocena.

  Zkušenosti ve vedoucí pozici v podnikatelské sféře

  (tj. praktické zkušenosti ve vedoucí pozici. Nerozhoduje druh pracovněprávního vztahu ani skutečnost, zda se jednalo o plný či částečný úvazek. Rozhodující je délka trvání pracovně-právního vztahu).

  5 a více let

  9 bodů/osoba, tj. možno získat celkem 45 bodů za 5 členů týmu

  Méně než 5 let a zároveň 2 a více let

  3 body/ osoba

  Za zkušenosti ve vedoucí pozici v podnikatelské sféře u členů realizačního týmu je možno získat maximálně 45 bodů.

  Manažerské zkušenosti u členů realizačního týmu v délce kratší než 2 roky nebudou bodově ohodnoceny.

  Přidělené body dle přechozího přehledu budou sečteny. Za nejvýhodnější nabídku bude považována ta s nejvyšším počtem bodů.

  Dále budou nabídky váženy dle následujícího vzorce:

  Počet bodů = (hodnocená nabídka : nejvýhodnější nabídka) x váha vyjádřená v procentech

  Pro hodnocení kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Počet získaných bodů bude poté vynásoben vahou daného kritéria dle výše uvedených vzorců.

  Sestavení celkového pořadí:

  Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

  Hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

  Dílčí bodové výsledky budou zaokrouhleny na celé desetiny, v případě čísla 5 a větší na místě setin nahoru a v případě čísla 4 na místě setin a nižšího dolů. V případě rovnosti celkových bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí v prvním dílčím hodnotícím kritériu – nabídková cena.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

+Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

Základní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady

Nabídka účastníka nesplňující kvalifikační předpoklady bude vyloučena.

Základní kvalifikační předpoklady

Účastník prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením účastníka, ve kterém bude uvedeno, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokáže dodavatel podpisem čestného prohlášení. Účastník může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka.

 

Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje účastník:

Který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Který je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Je postačující, aby tento doklad byl předložen v podobě kopie.

 

Technické kvalifikační předpoklady

Technické předpoklady splňuje účastník:

Který předloží seznam významných služeb poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení. Účastník splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 významné služby. Za významnou službu se považuje zakázka, jejíž cena činí minimálně 500 000,- Kč bez DPH.

Přílohou seznamu významných služeb musí být:

Identifikace služby

Cena služby (její finanční objem) bez DPH

Doba realizace služby (měsíc a rok)

Uvedení obchodní firmy zákazníka včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu

Seznam realizačního týmu, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zde jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Seznam musí mít podobu čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou účastníka.

Do seznamu uveďte minimálně 4 členy realizačního týmu, z nichž  jeden bude v postavení vedoucího týmu – odborný garant, který bude odpovědný zejména za řádné plnění zakázky a za komunikaci se zadavatelem.

Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění zakázky. Trvalé změny na pozici vedoucího realizačního týmu – odborného garanta – budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný dodavatel bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré shora uvedené požadavky zadavatele týkající se vedoucího realizačního týmu – odborného garanta. Výměnu člena realizačního týmu je dodavatel povinen zadavateli písemně oznámit nejpozději do pěti dnů od takové změny. Člena realizačního týmu je dodavatel povinen nahradit pouze se souhlasem ze strany zadavatele takovou osobou, která splňuje požadavky uvedené v této výzvě.

Přílohu seznamu realizačního týmu budou tvořit profesní životopisy všech členů realizačního týmu. Profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění:

a) jméno a příjmení

b) označení pozice v realizačním týmu

c) nejvyšší dosažené vzdělání

d) přehled profesní praxe a délky jejího trvání

 

Společná ustanovení ke kvalifikaci

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka je splnění kvalifikace. Zadavatel si vyhraňuje právo využít institutu doptání, resp. doplnění případných nesrovnalosti či nedostatků a vyžádat si písemné objasnění předložení informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů. V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení

Účastník prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženým v prostých kopiích. Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného účastníka předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce účastníka u třetích osob, účastník je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

Doklad prokazující splnění profesní způsobilost (výpis z obchodního rejstříku) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Závazné požadavky zadavatele:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat

Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy.

Účastník pro posouzení subjektivních hodnoticích kritérií předloží, jako součást nabídky podklady obsahují relevantní informace k hodnoceným okruhům. Kvalita nabízených služeb je hodnocenou částí nabídky účastníka.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídka účastníka musí plně respektovat podmínky stanovené v této výzvě.

Nabídka účastníka musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Účastníka, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře:

Svazek č. 1 – nabídka:

Krycí list nabídky včetně prohlášení o vázanosti výzvou dle přílohy č. 1 této výzvy

Nabídková cena v níže uvedené struktuře

Dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů

Popis předmětu plnění v takovém rozsahu, který umožňuje jeho posouzení z toho hlediska, zda splňuje všechny požadavky na předmět zadavatele

Podklady pro vyhodnocení nabídky dle hodnotícího kritéria

Ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení účastníka)

Svazek č. 2 – návrh smlouvy:

Podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (v počtu vyhotovení dle návrhu smlouvy).

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s touto výzvou. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky, včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zjištění administrace projektu. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Účastník je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“ - Administrace projektu “Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků sociálních služeb a managementu CPTS Zbůch“ . Na obálce je uvedena kontaktní adresa účastníka.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Účastníkem podepsané návrhy smlouvy budou přiloženy zvlášť (nebudou sešity s nabídkou).Zadavatel jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o realizaci projektu, viz. Příloha č. 3, který je pro účastníka závazný. Účastník doplní do návrhu smlouvy o realizaci projektu identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „DOPLNIT“).Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány statutárním zástupcem účastníka oprávněným jednat za účastníka dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka. Pokud bude účastníka zastupovat zmocněnec na základně plné moci, musí být v nabídky předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii. Účastník dodá celou nabídku také na CD v editovaném formátu a to tak, že obsahem CD budou skeny všech listů nabídky tak, jak je podávána /tj. naskenovaná kopie nabídky a dále návrh smlouvy i s podpisy).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím  kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že v případě neúspěšného výběrového řízení či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí  účastníků v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občasného zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje

Náklady na účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.6,datum účinnosti od 1.5.2017) na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Nabídka pouze jednoho dodavatele.

Datum ukončení: 31. 7. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 6. 2017
 
Aktualizováno: 31. 10. 2017