Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

AFORUM Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13145

Název zakázky: AFORUM Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: A - FORUM, z.s.

Sídlo zadavatele: U Divadla 49, 530 02, Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. František Janeba
 • Telefon: +420776211677
 • E-mail: janeba@podporovat.eu

IČ zadavatele: 03740021

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Pavlína Valentová
 • Telefon: +420775500622
 • E-mail: valentova@podporovat.eu

Lhůta pro podání nabídek: 20. 12. 2019 08:00

Místo pro podání nabídek:
A - FORUM, z.s., U Divadla 49, 530 02, Pardubice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění je zajištění realizace vzdělávacích aktivit pro členy A-FORUM z.s. v rámci projektu OPZ výzva: „Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II!, projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010837  „AFORUM Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů II“

Vzdělávací aktivity budou realizovány formou uzavřených a v odůvodněných případech i otevřených kurzů.

Veřejná zakázka malého rozsahu je rozdělena na čtyři části se samostatným plněním:

 1. Obecné IT
 2. Měkké a manažerské dovednosti
 3. Jazykové vzdělávání
 4. Účetní, ekonomické a právní kurzy

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1352600,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.1.2020 – 30.6.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Celá ČR bez hl. města Prahy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Pro všechny dílčí části je stanoveno jedno hodnotící   kritérium:

Cena za osobohodinu.  

Dodavatel uvádí maximální cenu za osobohodinu bez DPH. Cena zahrnuje veškeré výdaje, potřebné pro realizaci kurzů (odměnu lektora, dopravu, nájemné, občerstvení účastníků apod.)

Vítěznou nabídkou se stane nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.


 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Profesní způsobilost podle:

   -  § 77 odst.1 ZZVZ Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

   - § 77 odst.2 ZZVZ Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Objednatel stanovuje splnění této způsobilosti v minimálním rozsahu nutném k plnění této veřejné zakázky, tj. předložením  výpisu z  živnostenského rejstříku, jehož předmět podnikání odpovídá předmětu zakázky.

 • Čestné prohlášení, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Vzor čestného prohlášení - viz. Příloha č. 6

Výše uvedené dokumenty se pro účely nabídky předkládají v prosté kopii.

Vítězný dodavatel dodá originál příslušných dokladů bezprostředně před podpisem smlouvy. Doklady nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel nabídku sestaví v pořadí:

 1. Krycí list (vzor Příloha č. 5)
 2. Dokumenty prokazující způsobilost a kvalifikaci
 3. Seznam poddodavatelů (vzor Příloha č. 7)
 4. Smlouva o poskytování služeb (vzor Příloha č. 4)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Pro dílčí části Obecné IT , Měkké a manažerské dovednosti, Účetní, ekonomické a právní kurzy platí:

cena za osobohodinu je stanovena na výuku kurzu v délce trvání 8 hodin (8x 60 min) při počtu účastníků 8.

 
 • Pro dílčí část Jazykové vzdělávání platí:

cena za osobohodinu je stanovena na výuku kurzu v délce trvání 40 hodin (1 hodina = 60 min) při počtu účastníků 5.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v listinné formě v originále v jednom vyhotovení.Nabídka bude předložena v českém jazyce.Nabídka bude v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Nabídka bude doručena výhradně poštovní službou ( Česká pošta apod.) na adresu: A - FORUM, z.s., U Divadla 49, 530 02, Pardubice.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel se může účastnit všech dílčích částí zakázky.Pro každou dílčí část může každý dodavatel podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po objednateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být objednateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodavatel se bude ve věci vysvětlení zadávacích podmínek obracet na e-mailovou adresu valentova@podporovat.eu do předmětu uvede „Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek“.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Je povoleno plnění prostřednictvím poddodavatele. V takovém případě musí být každý poddodavatel schválen objednatelem. Poddodavatele je možné přidávat během realizace zakázky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel objevil závažné nedostatky vdefinování jednotlivých kurzů. Tyto nedostatkypřímo ovlivňují hodnocené kritérium ve všechdílčích částech výběrového řízení. Zadavateltímto oznamuje úplné zrušení výběrovéhořízení.

Datum ukončení: 16. 12. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 12. 2019
 
Aktualizováno: 16. 12. 2019