Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Age management jako RADOST

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13232

Název zakázky: Age management jako RADOST

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

Sídlo zadavatele: Říčany u Prahy - Modletice 135, PSČ 25101

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Miloš Malaník

IČ zadavatele: 61329266

DIČ zadavatele: CZ61329266

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Lenka Miess
  • Telefon: +420602140757
  • E-mail: LMiess@dpd.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 1. 2020 16:00

Místo pro podání nabídek:
Nad Petruskou 63/1, 120 00 Praha 2

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Tato veřejná zakázka vychází z projektu Age management jako RADOST, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009471 dle rozhodnutí o poskytnutí dotace je spolufinancována z prostředků z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Toto zadávací řízení je realizováno v souladu s Pravidly OPZ.

Dodavatel je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje vyplněním krycího listu nabídky, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Cílem projektu je zavést ve firmě age management, který chápeme jako způsob řízení s ohledem na věk zaměstnanců, který zohledňuje průběh životních fází člověka na pracovišti a přihlíží k jeho měnícím se zdrojům (zdraví, kompetence, ale i hodnoty, postoje a motivace). V popředí tohoto konceptu stojí tedy člověk a změny, kterými prochází v průběhu svého pracovního života. V rámci změny řízení firmy budou zakotveny zásady age managementu do komplexní personální strategie.

Bude se měřit pracovní schopnost. Výsledky měření managementu umožní cílenou podporu jednotlivých skupin zaměstnanců.

Zavede se systém ergonomických opatření a systém podporující zdraví zaměstnanců.

Při tvorbě pracovních míst se budou zohledňovat potřeby zaměstnanců dle věkových skupin a s ohledem na zdravotní a funkční kapacitu starších zaměstnanců.

 

S ohledem na skutečnost, že v rámci plnění veřejné zakázky by měly být zabezpečovány vzdělávací moduly odlišného obsahu a rozsahu, rozhodl se zadavatel tuto veřejnou zakázku dále rozdělit na dvě části. S ohledem na skutečnost, že k plnění v rámci jednotlivých dílčích částí veřejné zakázky bude docházet v různých časových obdobích a v různých vzdělávacích modulech, rozhodl se zadavatel zadat jednotlivé části veřejné zakázky samostatně, přičemž ve vztahu ke každé dílčí části bude uzavřena samostatná smlouva s jedním uchazečem.

Rozsah a požadavky na jednotlivé části předmětu zakázky jsou stanoveny v příloze č.1 výzvy, k nacenění poskytovaného plnění uchazečům slouží příloha č. 2

Veřejná zakázka je dělena na dílčí části

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 509490,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dílčí plnění 1 – Podpora zdraví zaměstnanců: předpoklad 02/2020 (ve vazbě na ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy) – 03/2021 Dílčí plnění 2 – Pracovní schopnosti zaměstnanců: předpoklad 02/2020 (ve vazbě na ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy) - 03/2021 Projektové aktivity budou po celou dobu realizovány dle harmonogramu a možností zadavatele. Konkrétní termíny budou sjednány v harmonogramu dle dohody mezi vítězným dodavatelem a zadavatelem. Harmonogram plnění pro danou dílčí část zakázky bude předložen dodavatelem k odsouhlasení zadavateli po podpisu smlouvy o poskytování dílčího plnění uzavřené mezi vítězným dodavatelem a zadavatelem a bude přílohou této smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy Lidická 1527, 273 51 Unhošť Řecká 1106, 250 81 Nehvizdy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky, které byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek a jsou úplné z hlediska požadavků zadavatele, postupují do fáze hodnocení jednotlivých nabídek.

Do hodnocení budou zahrnuty jen ty nabídky, které byly doručeny ve stanovené lhůtě pro podání nabídek, a které budou posouzeny jako úplné a obsahově odpovídající požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí stanovené lhůty pro podání nabídek, nebo které budou neúplné, nebo které nebudou obsahově odpovídat požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci, budou z výběrového řízení vyloučeny.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnoticího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek u všech částí VZ se hodnotí na základě Nejnižší nabídkové ceny.

Dodavatel nabídne výši ceny za celý předmět plnění v Kč bez DPH. Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria hodnocení je pro něj nejvýhodnější nejnižší nabídková cena za celý předmět plnění dané části veřejné zakázky. Celkové hodnocení provede komise tak, že jednotlivé nabídkové ceny v Kč bez DPH seřadí od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější nabídka bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Splnění základních kvalifikačních předpokladů

Základní způsobilost nesplňuje ten dodavatel, který:

a)      byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)      má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c)      má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)      má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)      je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V případě právnické osoby musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat i tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

 

Prokazování základní způsobilosti:

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být předloženo v originále.

 

Požadavky na prokázání profesní kvalifikace dodavatele

 

Splnění a prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

Profesní způsobilost splňuje a zároveň prokáže ten dodavatel, který předloží prostou kopii:

 

a)    výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence (výpis z živnostenského rejstříku apod.), pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b)    dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to zejména

-          živnostenské oprávnění pro provozování živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - pro dílčí plnění 1

-          živnostenské oprávnění pro provozování živnosti poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - pro dílčí plnění 2.

 

Požadavky na prokázání technické kvalifikace dodavatele

Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:

1)    seznamu významných služeb provedených uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, včetně popisu náplně služby a kontaktní osoby objednatele

Účastník prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:

min. 3 referenčních zakázek, kdy předmět poskytovaných služeb odpovídá svým rozsahem a povahou předmětu zakázky za dobu posledních 3 let  ve výši minimálně 

 

pro dílčí plnění č. 1 :  200.000,-Kč bez DPH za každou zakázku u minimálně 3 odlišných subjektů, kterým byly poskytnuty služby í obdobného charakteru jako předmět dílčího plnění

pro dílčí plnění č. 2 :  40.000,-Kč bez DPH za každou zakázku u minimálně 3 odlišných subjektů, kterým byly poskytnuty služby obdobného charakteru jako předmět dílčího plnění

 

Seznam významných služeb předloží dodavatel ve formě čestného prohlášení v následující struktuře, nejlépe ve formě tabulky

(i)            Identifikace služby

(ii)           Cena služby bez DPH

(iii)          Doba realizace (rok a měsíc)

(iv)          Uvedení obchodní firmy zákazníka včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu

 

2)    osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům,

 

Pro dílčí plnění č. 1 Podpora zdraví zaměstnanců

Dodavatel předloží jmenný seznam min. 2 kvalifikovaných lektorů/konzultantů  (jehož vzor je Přílohou č. 6 této zadávací dokumentace), kteří povedou školení, trénink a analýzu, a jejich stručný profesní životopis

Kvalifikovaným lektorem/konzultantem je ten, který:

-       má minimálně středoškolské vzdělání.

 

Každý lektor prokáže účast na realizaci min. 2 obdobných zakázek u různých objednatelů – uvedením referenčních zakázek v životopise.

Zadavatel požaduje, aby uvedení lektoři/konzultanti měli alespoň 3 roky lektorských/ konzultačních  zkušeností v oblasti podpory zdraví a zdravého životního stylu

Přílohou seznamu kvalifikovaných lektorů musí být:

-       kopie dokladu o dosaženém vzdělání,

-       kopie certifikátu odborné kvalifikace,

-       profesní životopis pro každého lektora uvedeného v seznamu, ze kterého bude zřejmý rozsah zkušeností s vedením školení vzhledem k předmětu plnění příslušné dílčí části veřejné zakázky, přehled a doba profesní praxe

-       referenční zakázky, na kterých se dotyčná osoba podílela – u každé zakázky bude uveden objednatel, předmět zakázky, včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu objednatele a doba realizace referenční zakázky,

-       součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se jako člen realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky. Součástí bude prohlášení o pravdivosti údajů obsažených v profesním životopise.

 

Pro dílčí plnění č.2 : Pracovní schopnosti zaměstnanců

Dodavatel předloží jmenný seznam min. 2 kvalifikovaných lektorů  (jehož vzor je Přílohou č. 6 této zadávací dokumentace), kteří provedou měření, a jejich stručný profesní životopis

Kvalifikovaným lektorem/konzultantem je ten, který:

-       má vysokoškolské vzdělání.

-       má min. tříletou praxi v oblasti vzdělávání dospělých anebo VŠ vzdělání v oboru humanitních věd (např. Andragogika, Pedagogika, Personální práce, Sociální práce apod.)

Zadavatel požaduje, aby min. 1 lektor prokázal Osvědčení  o absolvování kurzu „Auditor age managementu“ nebo osvědčení o absolvování kurzu obdobného  typu, který je s kurzem „ Auditor age managementu“ srovnatelný a kompatibilní,

Každý lektor prokáže účast na realizaci min. 2 obdobných zakázek u různých objednatelů – uvedením referenčních zakázek v životopise.

Přílohou seznamu kvalifikovaných lektorů musí být:

-       kopie dokladu o dosaženém vzdělání,

-       kopie certifikátu odborné kvalifikace,

-       profesní životopis pro každého lektora uvedeného v seznamu, ze kterého bude zřejmý rozsah zkušeností s vedením školení vzhledem k předmětu plnění příslušné dílčí části veřejné zakázky, přehled a doba profesní praxe

-       referenční zakázky, na kterých se dotyčná osoba podílela – u každé zakázky bude uveden objednatel, předmět zakázky, včetně telefonu a e-mailu na kontaktní osobu objednatele a doba realizace referenční zakázky,

-       součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se jako člen realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky. Součástí bude prohlášení o pravdivosti údajů obsažených v profesním životopise.

 

Společné ustanovení ke kvalifikaci:

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky je splnění kvalifikace. V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatelé podají nabídku následujícím způsobem:

Obálka s nabídkou bude označena slovy „NEOTVÍRAT“ a heslem „ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ - „Age management jako RADOST.“ a dále číslem a názvem příslušné dílčí části, tj.

„Dílčí plnění 1 – Podpora zdraví zaměstnanců“

nebo

„Dílčí plnění 2 – Pracovní schopnosti zaměstnanců“

 

Obálka bude doručena osobně, poštou nebo kurýrní službou na adresu zadavatele:

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Nad Petruskou 63/1, 120 00 Praha 2.

 

Nabídka uchazeče pro každou dílčí část zakázky bude obsahovat:

1.     Vrchní stranu nabídky obsahující identifikační údaje o uchazeči v rozsahu: Obchodní název / Firma, IČO, sídlo / místo podnikání,  a jméno a příjmení, kontaktní adresa, telefon a e-mailové adresa kontaktní osoby ve věci nabídky; je-li dodavatel zastoupen, uvedou se také identifikační údaje zástupce, a to minimálně v rozsahu: jméno a příjmení / název / obchodní firma, IČO (bylo-li přiděleno, kontaktní adresa, telefon a e-mailová adresa.

2.     Cenovou nabídku (Příloha č. 2 zadávací dokumentace)

3.     Krycí list nabídky (příloha č. 3 zadávací dokumentace) – Krycí list nabídky bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci.

4.     Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 4 zadávací dokumentace)

5.     Doklady k prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů

6.     Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 5 zadávací dokumentace)

7.     Seznam členů realizačního týmu (Příloha č. 6 zadávací dokumentace)

8.     Podrobný popis nabízeného plnění pro příslušnou dílčí část zakázky,

9.     Osobou oprávněnou jednat za uchazeče podepsanou Smlouvu o poskytování služeb pro příslušnou dílčí část zakázky (Příloha č. 7 nebo příloha č. 8) a to v originále ve dvojím vyhotovení

10.  Seznam poddodavatelů (Příloha č. 9 zadávací dokumentace), bude-li je dodavatel v rámci plnění zakázky využívat

11.  Plná moc (uchazeč doloží plnou moc pouze v případě, že budou některý z dokumentů uvedených pod body 1-… podepsány nikoliv statutárním orgánem, ale osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena za dané dílčí plnění bude uchazečem uvedena v českých korunách bez DPH a je závazná pro uzavření smlouvy.

Celková nabídková cena za dané dílčí plnění bude uchazečem uvedena v členění Cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH dle zadání v krycím listu.

V případě, že je uchazeč neplátce DPH uvede cenu pouze do kolonky cena s DPH a pole pro uvedení ceny bez DPH a DPH nechá prázdnou.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění aktivit zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, studijní materiály, atp. Součástí ceny jsou i náklady na zajištění výstupů a dokladů jako je Potvrzení o absolvování školení.

 

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v listinné podobě v českém jazyce a bude podepsána uchazečem nebo osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.Všechny popsané strany nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou zabezpečeny, resp. svázány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky. Na obálce bude uvedena kontaktní adresa dodavatele.Nabídka bude dodaná poštou, doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně na adresu – Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Nad Petruskou 63/1, 120 00 Praha 2. Podání nabídek e-mailem není možné. V případě osobního doručení nabídky budou nabídky doručeny na vrátnici v sídle zadavatele, kde budou nabídky převzaty.Nabídka do každého dílčího plnění bude zpracována samostatně se všemi náležitostmi. Pokud uchazeč podá nabídky pro více dílčích plnění zakázky, musí nabídky doručit v samostatných obálkách, vždy musí být na obálce označeno, pro jaké dílčí plnění je nabídka podávána.Nabídka bude zpracována v jednom tištěném originále a v jedné kopii v elektronické podobě na CD nebo flash disku.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do každého dílčího plnění. Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky – nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena z výběrového řízení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečně informaci k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Centrum andragogiky, s.r.o., K Dolíkám 809, Hradec Králové, 503 11, IČ: 27489698

    Datum podpisu smlouvy: 28. 2. 2020

  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Age management z.s., Orlí 542/27, Brno, 602 00 11, IČ: 01318063

    Datum podpisu smlouvy: 30. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 1. 2020
 
Aktualizováno: 31. 3. 2020