Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Age management ve společnosti MODYNAS

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12897

Název zakázky: Age management ve společnosti MODYNAS

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 8. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: MODYNAS, s.r.o

Sídlo zadavatele: Hruškové Dvory 131, 586 01 Jihlava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Petr Musil
  • Telefon: +420730181386
  • E-mail: petr.musil@modynas.cz

IČ zadavatele: 25193813

DIČ zadavatele: CZ25193813

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Pavlína Komedová
  • Telefon: +420604207021
  • E-mail: komedova@ak-komedova.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 8. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
Zlepšovatelé s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9, nabídky mohou být doručovány vždy v pracovní dny mezi 9.00 a 16:00.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících zejména ve školení a vzdělávání zaměstnanců zadavatele a dalších níže uvedených souvisejících služeb. Předmět zakázky je rozdělen na následující čtyři části:

část 1:  Implementace Age Managementu

Age management pro zaměstnance
Vzdělávání managementu v oblasti implementace Age managementu
Vzdělávání v oblasti personálních postupů

část 2:  Individuální koučing a vzdělávání zaměstnanců

Individuální koučing
Příprava interních lektorů a mentorů

Digitální gramotnost

Finanční gramotnost
Preventivní a motivační semináře

část 3:  Vzdělávání v oblasti péče o zdraví zaměstnanců 50+

Péče o zdraví

 

Přesný popis předmětu veřejné zakázky včetně rozsahu je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Účastníci (dále též i „dodavatelé“) jsou oprávněni podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, nebo na obě části veřejné zakázky. Nabízenou část veřejné zakázky však musí nabídnout kompletně. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny samostatně, na každou část je tedy nutné podat samostatnou nabídku.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1231500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Veškeré aktivity budou realizovány v období od září 2019 (zahájení aktivit se očekává neprodleně po uzavření smlouvy) do října 2021.

Místo dodání / převzetí plnění:
Služby budou poskytovány v místě sídla zadavatele, tj. Hruškové Dvory 131, 586 01 Jihlava. Zadavatel si vyhrazuje právo požadované místo poskytování služeb změnit, v takovém případě ponese náklady na případný pronájem prostor a dopravu školených zaměstnanců.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena, Kvalita realizačního týmu, Posouzení zakázek nad rámec kvalifikace (blíže viz Výzva)

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní a technická kvalifikace - blíže viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídka účastníka musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění veřejné zakázky, včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky a ostatních vedlejších nákladů jakou jsou např. poplatky, inflační vlivy, náklady na dopravu, cestovné, tisk a jakékoliv další výdaje, jsou-li nutné pro řádné, úplné a kvalitní plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena musí být uvedena v korunách českých (CZK).

Nabídková cena musí být členěna na cenu s DPH, bez DPH a samostatné DPH.

Nabídková cena musí být uvedena pro jednotlivé části veřejné zakázky zvlášť. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem -pro první část: „Neotevírat – Age management ve společnosti MODYNAS - část. 1: Implementace Age Managementu“;-pro druhou část: „Neotevírat – Age management ve společnosti MODYNAS - část. 2: Individuální koučing a vzdělávání zaměstnanců“;-pro třetí část: „Neotevírat – Age management ve společnosti MODYNAS - část. 3 Vzdělávání v oblasti péče o zdraví zaměstnanců 50+“Na obálce bude uvedena kontaktní adresa účastníka. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka bude podána ve 2 písemných vyhotoveních, 1 originál + 1 kopie, a v 1 elektronickém vyhotovení na CD. Všechny listy nabídky včetně všech příloh (tedy i včetně jednoho vyhotovení podepsané smlouvy) budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly zabezpečeny před vyjmutím nebo vložením listů. K nabídce budou zvlášť přiložena další dvě vyhotovení podepsané písemné smlouvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat do předmětné části pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Každý dodavatel může podat do předmětné části pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou odpověď zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem a to do 2 pracovních dnů.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka účastníka bude obsahovat minimálně tyto dokumenty:

Vyplněný krycí list nabídky s identifikačními údaji účastníka (viz příloha č. 2 až 4)
Dokumenty prokazující způsobilost a splnění kvalifikace (viz příloha č.5 až 7)
Účastníkem podepsaný návrh smlouvy o poskytování služeb (viz příloha č. 8 až 10, účastník doplní pouze údaje označené k doplnění

Další relevantní přílohy (např. plné moci aj.)

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 874500.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DUET, spol. s r. o.; Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Poděbradova 856/24; IČ: 48399892

    Datum podpisu smlouvy: 30. 9. 2019

Zrušené části zakázky: NR

Datum ukončení: 30. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 8. 2019
 
Aktualizováno: 14. 10. 2019