Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Akční plán Mikroregionu Sokolov - východ

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13755

Název zakázky: Akční plán Mikroregionu Sokolov - východ

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 2. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Mikroregion Sokolov - východ

Sídlo zadavatele: Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Patrik Pizinger
 • Telefon: +420352352241
 • E-mail: starosta@mestochodov.cz

IČ zadavatele: 70948755

DIČ zadavatele: CZ70948755

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Daniel Tomín
 • Telefon: +420607580711
 • E-mail: tomin@sokolov-vychod.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 2. 2021 14:30

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Konkrétním výstupem této zakázky je vypracování akčního plánu Mikroregionu Sokolov – východ. Akční plán je soubor projektů, jejichž realizace vede k naplnění cílů Strategie Mikroregionu Sokolov – východ 2018 (dále také jen Strategie)

https://www.sokolov-vychod.cz/file.php?nid=13258&oid=6726726.

Tato práce spočívá ve sběru plánovaných projektů na území členských obcí Mikroregionu Sokolov – východ období do roku 2025. Sběr bude probíhat komunikaci s obcemi a ostatními potencionálními tvůrci dotovaných projektů a to pomocí např. telefonu, e-mailu, internetu nebo sociálních medií. Požaduje se uskutečnit účinnou komunikační kampaň s cílovými skupinami, tj. obcemi, podnikateli a neziskovými organizacemi na území Mikroregionu Sokolov – východ s cílem informovat o nabídce služby poskytnutí prostoru pro zařazení plánovaných projektů do strategického dokumentu Mikroregionu a sesbírat potřebný počet projektů.

Tím se vytvoří zásobník projektů.

Projekty budou v zásobníku a tříděné podle priorit Strategie a dále na projekty těchto cílových skupin:

 

Obcí a jejich organizací (min. počet projektů 50)
Podnikatelských subjektů (min. počet projektů 20)
Neziskových organizací (min počet projektů 20)

Projekty, které bude realizovat buď Mikroregion sám, nebo kterým bude partnerem (min počet projektů 10)

Veškeré projekty budou popsány min v tomto rozsahu (tzv. fiche):

Identifikace subjektu
Název projektu
Stručný popis plánovaných aktivit
Předpokládané celkové náklady projektu v Kč, způsob financování
Očekávaný termín realizace
Míra připravenosti projektu

Na základě těchto údajů se každý projekt vyhodnotí pomocí sledovacích indikátorů:

Připravenost projektu pro realizaci
Jasný plán financování projektu
Soulad projektu se Strategií

Do vlastního akčního plánu budou zařazené jen ty projekty, které jsou zcela připravené pro realizaci, je jasný plán financování a jsou v souladu se Strategií.

Technické údaje k dokumentaci:

Akční plán bude předán ve 3 výtiscích. Dokumentace bude rovněž předána v elektronické podobě na CD.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 104132,30 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
5 měsíců od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Žadatel přiloží k nabídce:

  Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku) v kopii.

  Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – viz příloha č.1 Formulář pro podání nabídky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude podána v listinné formě formou vyplněného a podepsaného formuláře „Krycí list nabídky“ a na žlutých místech vyplněného a podepsaného návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Smlouva musí být podepsána dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu. Součástí nabídky je rovněž doklad o oprávnění k podnikání.  

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Způsob zpracování nabídky je daný formulářem krycího listu, viz Příloha č. 1 této výzvy, který dodavatel vyplní a přiloží k vyplněnému návrhu smlouvy. Ceny se zde uvádí bez DPH. Ve smlouvě pak bude uvedené ještě DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Veškeré písemné výstupy zakázky budou na titulní straně označené logem dle vzoru v záhlaví tohoto dokumentu. Žádné další případně použité logo nesmí být větší, než toto integrované logo EU.
Variantní nabídky se nepřipouštějí
Podrobné požadavky a podmínky jsou uvedeny v přiloženém návrhu smlouvy

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 55000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Kowex Consulting s. r. o.Chlumova 1207/30, Praha 3IČ 25737945

  Datum podpisu smlouvy: 12. 4. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 2. 2021
 
Aktualizováno: 12. 4. 2021