Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Aktualizace územní energetické koncepce - Chomutov

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12827

Název zakázky: Aktualizace územní energetické koncepce - Chomutov

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Chomutov

Sídlo zadavatele: borovská 4602, PSČ 430 28 Chomutov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Vladimír Skála
 • Telefon: +420775605052
 • E-mail: v.skala@chomutov-most.cz

IČ zadavatele: 00261891

DIČ zadavatele: CZ00261891

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Vladimír Skála
 • Telefon: +420775605052
 • E-mail: v.skala@chomutov-most.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 7. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Zborovská 4602, PSČ 430 28 Chomutov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Podmínky účasti v zadávacím řízení jsou dány těmito Zadávacími podmínkami, které jsou současně Výzvou k podání nabídek a zároveň i Zadávací dokumentací. Kompletní zadávací dokumentace (vč. příloh) bude po celou dobu lhůty pro podání nabídek uveřejněna na profilu zadavatele:

https://zakazky.chomutov-mesto.cz/profile_display_2.html/   

 

Veřejná zakázka je vyhlášena v souvislosti s realizací projektu „Chytrý Chomutov - strategické řízení rozvoje dopravy, technické infrastruktury, energetiky, informačních a komunikačních technologií“, na který byla schválena finanční podpora ze zdrojů Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), v rámci Výzvy č. 58 s názvem Výzva pro územní samosprávné celky, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa.

Realizace projektu z OPZ je vázána dodržováním pokynů a podmínek uvedených v obecně závazných dokumentech a specifických dokumentech pro jednotlivé výzvy, zejména pak v příručce Pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (dále jen „Pravidla“). Pravidla mohou být v průběhu realizace OPZ aktualizována. Informace o aktualizaci Pravidel jsou uveřejněny na webových stránkách

http://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/

Druh veřejné zakázky:             veřejná zakázka na služby

Druh zadávacího řízení:             veřejná zakázka malého rozsahu

 

CPV

POPIS

71410000-5

Územní plánování

71314000-2

Energetické a související služby

72316000-3

Analýza dat

 

Předmětem veřejné zakázky je zpracování aktualizace územní energetické koncepce Statutárního města Chomutov dle nařízení vlády č. 232/2015 Sb., v souladu s Metodikou tvorby územních energetických koncepcí, vydanou v rámci dotačního titulu EFEKT ministerstvem průmyslu a obchodu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1200000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 2. 1. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Zborovská 4602, PSČ 430 28 Chomutov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena musí být v nabídce uvedena jako celková cena (hodnota) předmětu zakázky v Kč bez DPH, i s DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť.
  Dodavatel ve své nabídce stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění zakázky. Nabídkovou cenu dodavatel doplní do návrhu smlouvy.
  Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V závazném návrhu smlouvy o dílo bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
  Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.
  V nabídkové ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné a včasné splnění předmětu veřejné zakázky dle požadavků zadavatele.
  Celková nabídková cena za realizaci veřejné zakázky bude předmětem posouzení z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.
  Nabídková cena musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.
  O

   

  Hodnotícím kritériem, pro veřejnou zakázku, je ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Nabídka účastníka zadávacího řízení, který předloží nabídku s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH, bude vyhodnocena jako nabídka vítězná.

   

  Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za všechna dílčí plnění, bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady atp.).

  Nabídkovou cenu je účastník povinen uvést v návrhu smlouvy. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, a to v následujícím členění:  

   

   

  Část

  Dílo

  Cena bez
  DPH

  DPH

  Cena celkem
  vč. DPH

  1

  Analytická část

   

   

   

  2

  a) Koncept návrhu k veřejnému
  projednání

   

   

   

  b) Návrhová část

   

   

   

   

  Cena Celkem

   

   

   

  objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkových cen: Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazeb DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Splnění základní způsobilosti bude prokázáno předložením čestného prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 3 této Výzvy.

   

  Splnění profesní způsobilosti bude prokázáno předložením:

  výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

  b)  dokladu o oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku) podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění k živnostem s předmětem podnikání podle přílohy 4 živnostenského zákona:

  „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti č. 60 „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“,

   

  Splnění technické kvalifikace dodavatel prokáže předložením:

  Seznamu významných služeb

  K prokázání kritéria technické kvalifikace požaduje zadavatel, aby dodavatel předložil seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

  Minimální úroveň pro splnění technického kritéria je stanovena v rozsahu:

  2 referenční zakázky týkající se tvorby územní energetické koncepce nebo analýzy v oblasti energetiky celostátního významu v minimální hodnotě 500 000 Kč bez DPH za každou z nich.

  K prokázání kritéria technické kvalifikace je dodavatel oprávněn použít referenční zakázky, které poskytl společně s jinými dodavateli nebo jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel. V takovém případě je dodavatel povinen v nabídce doložit, že v rámci dokladované referenční zakázky realizoval sám právě takovou část předmětu plnění, která odpovídá požadavkům zadavatele na tuto část technické kvalifikace. V seznamu významných služeb musí být uveden také název objednatele a kontaktní osoby objednatele významné služby pro možnost ověření reference (e-mail, telefonní číslo).

  Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit skutečnosti deklarované v seznamu významných služeb.

  3.3.2    Seznamu osob, které se budou podílet na plnění zakázky

  K prokázání kritéria technické kvalifikace požaduje zadavatel, aby dodavatel předložil seznam minimálně tříčlenného realizačního týmu, ve kterém bude mít každý člen ukončené vysokoškolské studium magisterského oboru a zároveň bude mít min. 5 let praxe v oboru energetických služeb.

  Seznam bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za účastníka a jeho přílohou budou profesní životopisy členů realizačního týmu prokazující splnění minimálních požadavků na odbornou způsobilost stanovených v tomto bodě.

   

  K prokázání kvalifikačních předpokladů

  Za účelem prokázání splnění kvalifikace předkládají dodavatelé v nabídkách ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (viz příloha č. 3 této Výzvy). Zadavatel si může před podpisem smlouvy vyžádat předložení kopií dokladů o kvalifikaci dle bodů 3.2 a 3.3 této Výzvy, a to od dodavatele vybraného na základě hodnocení provedeného dle čl. 4 této Výzvy. Výše zmíněná výzva k předložení kopií dokladů k prokázání splnění kvalifikace, jakožto i samotné doklady zaslané dotčeným dodavatelem, budou zasílány kontaktní osobě dodavatele uvedené v návrhu smlouvy. Využije-li zadavatel práva uvedeného v čl. 3.4.1. této Výzvy, tj. vyžádá si předložení kopií dokladů o kvalifikaci dle čl. 3.2 a 3.3 této Výzvy, je vybraný dodavatel povinen mu tyto doklady poskytnout.
  Vybraný dodavatel je dále povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 kalendářních dnů od prokazatelného obdržení výzvy k součinnosti. V případě neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení.
  Doklady prokazující profesní způsobilost podle bodu 3.2 písm. a) této Výzvy musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
  Doklady dle bodu 3.1 a 3.2 této Výzvy lze nahradit výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění základní a profesní způsobilosti.
  Zadavatel má právo požadovat objasnění nebo doplnění kvalifikace.
  Účastník zadávacího řízení není oprávněn prostřednictvím poddodavatele prokázat splnění kritéria profesní způsobilosti podle čl. 3.2. písm. a) této Výzvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel může podat pouze 1 nabídku.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

 

Obsahové náležitosti nabídky v pořadí:

Krycí list nabídky - viz Příloha č. 7 této Výzvy;
Doklady k prokázání kvalifikace - viz Příloha č. 3 a č. 5 této Výzvy;
Seznam poddodavatelů - viz Příloha č. 4 této Výzvy;
Podepsaný návrh smlouvy - viz Příloha č. 2 této Výzvy;
Další dokumenty

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být v nabídce uvedena jako celková cena (hodnota) předmětu zakázky v Kč bez DPH, i s DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť.
Dodavatel ve své nabídce stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění zakázky. Nabídkovou cenu dodavatel doplní do návrhu smlouvy.
Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V závazném návrhu smlouvy o dílo bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.
V nabídkové ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné a včasné splnění předmětu veřejné zakázky dle požadavků zadavatele.
Celková nabídková cena za realizaci veřejné zakázky bude předmětem posouzení z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny.
Nabídková cena musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.
Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkových cen: Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazeb DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 6. 2019
 
Aktualizováno: 18. 9. 2019