Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Analýza Ministerstva pro místní rozvoj

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12865

Název zakázky: Analýza Ministerstva pro místní rozvoj

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 7. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Sídlo zadavatele: Staroměstské náměstí 6, Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA
 • Telefon: +420224861819
 • E-mail: Radmila.Outla@mmr.cz

IČ zadavatele: 66002222

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA
 • Telefon: +420224861819
 • E-mail: Radmila.Outla@mmr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 6. 8. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
https://nen.nipez.cz

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je analýza prostředí Ministerstva pro místní rozvoj (Zadavatele) se zacílením na kompetence stanovené Kompetenčním zákonem, nastavení moderní koncepce řízení ministerstva, kompetence jednotlivých útvarů ministerstva, kapacitní nastavení a využití zdrojů ministerstva, efektivita provozních útvarů ministerstva, doporučení nastavení rozvoje elektronizace.

 

Dodavatel se zavazuje zhotovit pro objednatele:

 • analýzu stávajícího stavu kompetencí (působnosti a činností) jednotlivých odborných útvarů MMR a využití zdrojů MMR pro výkon této činnosti,
 • analýzu stávajícího stavu kompetencí provozních útvarů MMR a využití rozložení zdrojů těchto útvarů pro výkon jejich činnosti,
 • analýzu agend MMR v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími “Působnosti MMR”
 • návrh na doporučení efektivity využití zdrojů a zefektivnění činností odborných a provozních útvarů,
 • návrh na implementaci opatření a
 • návrh osnovy a základní struktury kapitol plánované strategie MMR.

 

Analýza (skládající se ze tří výše popsaných tří částí) bude analytický dokument skládající se z části analytické a z části návrhové. Část analytická bude popisovat současný stav kompetencí jednotlivých odborných útvarů, propojení organizačního řádu, popisu pracovních činností a výkonem agend vyplývajících z Organizačního řádu a Působnosti MMR (oba dva dokumenty budou poskytnuty účastníkům na vyžádání). Ve všech procesech a popisech bude zohledněna kompetence zaměstnanců a efektivita využití zdrojů pro správný výkon činností. Část analytická také uvede, zda jsou v praxi dodržovány interní předpisy zadavatele. Část návrhová naváže na dříve uvedené příležitosti zdokonalení. Návrhová část bude sumarizovat základní charakteristiky, které by nový systém nastavení činností a zásadních kompetencí, efektivní využití zdrojů měl mít. Navrhovaný systém procesního řízení bude popsán jako žádoucí, tzn. cílový stav po zavedení a nastavení strategie zadavatele (MMR).

 

Návrh implementace se bude skládat:

 • z Manuálu řízení kompetencí a efektivity procesů na MMR, jehož součástí bude:
 1. metodika specifikující propojení organizačního řádu a působnosti MMR
 2. metodika efektivního využití zdrojů odborných útvarů
 3. metodika řízení provozních útvarů a efektivní využití jejich zdrojů
 • Manuál bude dále Metodiky rozpracovávat do podoby konkrétních postupů jejich realizace.

Dále bude součástí Návrhu implementace písemná zpráva formou manažerského shrnutí.

Návrh Osnovy základních kapitol Strategie MMR

Na základě získaných údajů zpracuje dodavatel návrh osnovy se základním popisem obsahu jednotlivých kapitol připravované Strategie MMR tak, aby zcela obsah korespondoval s výstupy z Analýzy.

Přílohy zadávací dokumentace na vyžádání:

 • Organizační řád
 • Působnosti MMR dané právními předpisy doplněné o dlouhodobé úkoly uložené usneseními vlády a seznam mezinárodních smluv a ujednání organizačně technického obsahu
 • Další interní dokumenty budou poskytnuty při plnění zakázky dle potřeby
 • Dodavatel po podpisu smlouvy dodá harmonogram jednání a tvorby dokumentů tak, aby bylo zřejmé, jakou časovou dotaci plánuje na své straně a na straně zadavatele.

 

Doporučené metody:

 • Studium dokumentů poskytnutých elektronicky
 • Řízené rozhovory
 • Pracovní jednání – workshopy s malými skupinami zaměstnanců
 • Konzultace
 • Akceptace dílčích výstupů

 

Časová dotace:

 • Část Analýza – Zadavatel předpokládá, že časová dotace pro zpracování Analýzy je 30–40 člověkodní dvou členů realizačního týmu
 • Část Implementace – Zadavatel předpokládá, že časová dotace pro zpracování části implementace je 10 člověkodní dvou členů realizačního týmu
 • Část Návrh osnovy – Zadavatel předpokládá, že časová dotace pro zpracování návrhu osnovu jsou 3–5 člověkodní.

Celkový plánovaný čas na finální dodání jsou max. 3 měsíce od data účinnosti smlouvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1900000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Celkový plánovaný čas na finální dodání jsou max. 3 měsíce od data účinnosti smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
MMR

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Kritériem hodnocení je nabídková cena v Kč s DPH (Nabídková cena s DPH = 100%)

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 Základní kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal, že je dodavatelem, který

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném a ani na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném a ani na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení.

 Technická kvalifikace

a) Dodavatel předloží seznam alespoň 3 významných služeb: Za významnou službu je považována služba s obdobným předmětem plnění, jako je předmět veřejné zakázky (viz popis Obecný popis předmětu veřejné zakázky), jejímž předmětem byla analýza, aplikovaný výzkum a/nebo evaluace (hodnocení). Za významnou službu bude považována služba s hodnotou minimálně 500 tis. Kč bez DPH. Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud doloží alespoň 3 takto definované významné služby realizované v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení. Alespoň dvě ze tří referencí budou reference ze spolupráce s veřejnou správou. U referencí bude uveden také kontakt na zadavatele (uživatele výstupů) z důvodu prověření kvality výstupu. (Příloha č. 2 Formulář prokazující splnění technické kvalifikace)

b) Dodavatel předloží seznam členů realizačního týmu odpovědných za realizaci předmětu veřejné zakázky (dále „Seznam osob“). Součástí Seznamu osob musí být profesní životopisy všech členů realizačního týmu, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, a osvědčení o jejich vzdělání a odborné kvalifikaci analogicky.

Dodavatel splní tyto kvalifikační předpoklady, pokud doloží seznam minimálně 3 členů týmu, kteří budou splňovat následující požadavky:

Vedoucí člen týmu – dokončené vzdělání minimálně magisterského stupně; 5 let praxe v analytické, evaluační nebo výzkumné oblasti a 2 roky ve vedoucí pozici (příp. v pozici vedoucího výzkumného/ projektového týmu), zkušenost s analytickou činností pro veřejnou správu;

min. další 2 členové týmu – dokončené vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářského stupně); min. 2 roky praxe v oblasti analytické nebo výzkumné činnosti.

Seznam členů týmu bude pro každého člena týmu obsahovat následující údaje:

 • Příjmení, jméno, titul člena týmu
 • Role člena v týmu
 • Nejvyšší dosažené vzdělání člena týmu
 • Období započitatelné (relevantní) praxe v oblasti výzkumu od-do (v měsících, vč. indikace, zda šlo o vedoucí pozici/zda šlo o výzkum v oblasti státní / veřejné správy a tomu odpovídající celkový započitatelný počet let praxe (zaokrouhleno na jedno desetinné místo)

Seznam členů týmu bude doplněn potřebnými dokumenty pro doložení požadované kvalifikace:

 • Za doklad o dokončeném vzdělání se považuje alespoň kopie příslušného diplomu.
 • Požadovaná praxe bude doložena vlastnoručně podepsaným strukturovaným životopisem jednotlivými členy týmu s uvedením oblasti analytické činnosti, přičemž informace uvedené v seznamu členů týmu musí být v souladu s údaji v životopisech.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH (nebo celková cena v případě neplátce DPH) specifikována pro každou dílčí část předmětu veřejné zakázky bez DPH, DPH, s DPH a pro celé plnění celkem;

Cena bude rozdělena pro každé z dílčích plnění: Analýza, Návrh implementace a Návrh osnovy strategie (vždy bez DPH, DPH, s DPH)

A dále musí nabídka obsahovat:

 • Čestné prohlášení prokazující splnění základní kvalifikace;
 • Seznam členů týmu;
 • Seznam významných služeb;
 • Prokázání zkušeností osob zapojených do realizace pomocí CV;
 • Popis přístupu k realizaci plnění veřejné zakázky;
 • Kontaktní osoba dodavatele.
 • Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém jazyce.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely zadání veřejné zakázky rozumí celková cena za poskytnutí předmětu plnění veřejné zakázky včetně DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky včetně všech nákladů souvisejících.

Nabídková cena bude součástí nabídky dodavatele.

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění cena bez DPH, sazba DPH v % a cena celkem včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě. Nabídky podané v elektronické podobě musí být: - podány prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) na adrese https://nen.nipez.cz , dle tam uvedených podmínek a pokynů.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.-Na tuto veřejnou zakázku bude v budoucnu navazovat nadlimitní veřejná zakázka na zpracování Vize a Strategií MMR a řízení kvality MMR. S ohledem na tuto skutečnost Zadavatel požaduje, aby se vítězný dodavatel této veřejné zakázce malého rozsahu (VZMR) z důvodu transparentnosti již neúčastnil navazujícího výběrového řízení nadlimitní veřejné zakázky v roli dodavatele, ani subdodavatele a to ani zaměstnanci vítězného dodavatele. Podáním nabídky do tohoto výběrového řízení uchazeč tuto podmínku akceptuje.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 649000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Equica, a.s.se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - VysočanyIČO: 26490951

  Datum podpisu smlouvy: 9. 9. 2019

Datum ukončení: 9. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 7. 2019
 
Aktualizováno: 13. 9. 2019