Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Certifikace integrovaného systému řízení dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN ISO/IEC 27001:2014, pro období 2019 až 2020

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12517

Název zakázky: Certifikace integrovaného systému řízení dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN ISO/IEC 27001:2014, pro období 2019 až 2020

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 9. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Městská část Praha 5

Sídlo zadavatele: nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Pavel Richter
  • Telefon: +420257000590
  • E-mail: pavel.richter@praha5.cz

IČ zadavatele: 00063631

DIČ zadavatele: CZ00063631

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Eliška Svobodová
  • Telefon: +420257000574
  • E-mail: eliska.svobodova@praha5.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 10. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je certifikace integrovaného systému řízení dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN ISO/IEC 27001:2014, pro období 2019 až 2020.

Důvodem pro zavedení systému managementu kvality u ÚMČ je snaha o neustálé zlepšování služeb pro občany, zefektivnění vnitřní i vnější správy města a jeho úřadu, zvyšování výkonnosti úředníků a nárůst spokojenosti občanů s úrovní poskytovaných služeb. Toho cíle bude dosaženo prostřednictvím recertifikace a dozorových auditů zavedených metod řízení

kvality ISO 9001:2016, dle které se provádí tzv. certifikace systémů řízení kvality. Norma je založena na využívání procesního přístupu, což představuje identifikaci, vzájemné působení a řízení procesů organizace za účelem přeměny vstupů na požadované výstupy. Hlavní činností Úřadu MČ je zajišťovat úkoly a činnosti veřejné správy v oblasti samostatné a přenesené působnosti. Tato činnost je významnou měrou závislá na zpracování informací, včetně osobních údajů a citlivých informací. Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům na zabezpečení informací v organizacích je zpracována a následně využívána k certifikaci třetí stranou norma pro systém managementu bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27001:2014 Informační technologie - postupy pro opatření bezpečnosti informací a systémy řízení bezpečnosti informací. Zabezpečení informací a norma ISO/IEC 27001 se netýká jen informačních technologií, ale i zabezpečení dat, ochrany listinných dokumentů a systému procesů nakládání s informacemi. Systém managementu bezpečnosti informací v sobě zahrnuje management, politiku, organizaci i pravidelné přezkoumávání. Obě normy ISO 9001 a ISO/IEC 27001 jsou významným příspěvkem při dodržování zákonných norem a nařízení EU GDPR. Na realizace projektu je podána žádost o dotaci z Operačního program Zaměstnanost.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v přílohách č. 1, 2, 3 a 8 této dokumentace.

Příloha č. 1 ZD: Místa plnění veřejné zakázky

Příloha č. 2 ZD: Povinnosti externího subjektu při fyzickém přístupu k aktivům Úřadu

Příloha č. 3 ZD: Směrnice č. 10_2017

Příloha č. 8 ZD: Návrh smlouvy

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 661000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz příloha č. 8

Místo dodání / převzetí plnění:
viz příloha č. 1

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • viz příloha: ZD - Certifikace integrovaného systému_final

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz příloha: ZD - Certifikace integrovaného systému_final

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz příloha: ZD - Certifikace integrovaného systému_final

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 9. 2018
 
Aktualizováno: 18. 10. 2018