Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Cílené vzdělávání – zvýšení kvalifikace zaměstnanců

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11683

Název zakázky: Cílené vzdělávání – zvýšení kvalifikace zaměstnanců

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 9. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: InterGast a.s.

Sídlo zadavatele: Na vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Petr Lupínek
  • Telefon: +420602395296
  • E-mail: lupinek@intergast.cz

IČ zadavatele: 62917153

DIČ zadavatele: CZ62917153

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Andrea Kosová
  • Telefon: +420775260308
  • E-mail: kosova@intergast.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 10. 2017 09:30

Místo pro podání nabídek:
InterGast a.s., Na vinobraní 1792/55, 106 00 Praha 10

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích služeb pro zaměstnance společnosti InterGast a.s. a zaměstnance společnosti Servisní Gastromonická s.r.o. v rámci projektu „Cílené vzdělávání – zvýšení kvalifikace zaměstnanců“ (registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004548) dle specifikace kurzů v výzvě a v příloze č. 1 k této výzvě.

 

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1080000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
říjen 2017 – leden 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory zajištěné zadavatelem v obci Herink a v obci Průhonice, obojí okr. Praha-východ. Přesná specifikace bude vždy upřesněna s dodavatelem.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritéria hodnocení

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem podle základního hodnotícího kritéria, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny.

Metoda hodnocení

Bude hodnocena výše předložené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky. Jako vítězná bude vybrána ta nabídka, která bude obsahovat nejnižší celkovou nabídkovou cenu.

Zadavatel stanoví maximálně přípustnou procentuální odchylku od nabídkových cen, tedy bude-li nabídková cena uchazeče 20 % a více pod aritmetickým průměrem všech nabídkových cen, bude hodnotící komise posuzovat, zda se jedná či nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Zadavatel si v případě mimořádně nízké nabídkové ceny vyhrazuje právo postupu s použitím právní úpravy dle § 48 odst. 4) a §113 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

1. Základní způsobilost

2. Profesní způsobilost

3. Technická kvalifikace

1. Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tyto skutečnosti dodavatel prokáže podepsaným čestným prohlášením. (Vzor čestného prohlášení – příloha č. 4)

2. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost prokazuje dodavatel předložením dokladu oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku případně jiný obdobný doklad).

3. Technická kvalifikace

Splnění podmínky technické kvalifikace dodavatel prokáže předložením:

Seznamu obdobných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel uvede název zakázky, včetně uvedení ceny a doby (roku) jejich poskytnutí a identifikace objednatele, a bližší popis, není-li patrný z názvu plněné zakázky. Dodavatel předloží nejméně 2 obdobné realizované zakázky ukončené v uvedeném období, v hodnotě nejméně 1/2 předpokládané hodnoty této vyhlašované zakázky bez DPH.

 

Doložení dokladů o splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace postačí v kopii – na vyžádání musí být dodavatel schopen doložit originály nebo ověřené kopie předkládaných dokumentů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být jednoznačná a bez pochybností. Za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný účastník.

Formální požadavky na nabídku

Zadavatel požaduje, aby jednotlivé listy nabídky byly pevně spojeny nerozebíratelným způsobem a řádně očíslovány a nabídka byla strukturována v následujícím pořadí:

 

1)  Krycí list nabídky dle přílohy č. 2 k této výzvě

2) Rozpis nabídkové ceny: minimálně v rozsahu jednotkové ceny za každý vzdělávací den v každém okruhu kurzů - doporučená tabulka - příloha č. 3 k této výzvě. Je-li struktura kalkulace ceny dodavatele odlišná, nahradí uvedenou tabulku vlastní kalkulací.

3) Doklady k prokázání splnění kvalifikace

- čestné prohlášení (vzor – příloha č. 4 k této výzvě)

- doklad oprávnění k podnikání

- seznam poskytnutých služeb (reference)

- další případné podklady k posouzení kvalifikace dodavatele

4) Doplněný návrh smlouvy dle přílohy č. 5 k této výzvě

Zadavatel jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o realizaci zakázky, který je pro dodavatele závazný. Dodavatel doplní do návrhu smlouvy identifikační a kontaktní údaje, nabídkovou cenu, a smlouvu opatří podpisem oprávněnou osobou.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena v české měně (CZK).

Nabídková cena bude zpracována v členění na:

- nabídkovou cenu bez DPH,

- výše DPH,

- nabídkovou cenu včetně DPH.

 

Způsob výpočtu ceny:

-  z rozpisu musí být jasná cena za každý jednotlivý školicí den pro každý tématický okruh kurzů - bez DPH a včetně DPH

-  celková cenová nabídka se musí rovnat součtu cen za školicí dny

Zadavatel doporučuje využít tabulku – příloha č. 3 – Kalkulace ceny, případně jiný obdobný přehled kalkulace nabídkové ceny.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady k realizaci předmětu zakázky dle požadavků zadavatele.

Platnost nabídkové ceny bude do konce realizace zakázky.

Nabídkovou cenu lze při realizaci zakázky překročit pouze v případě změny sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v jednom vyhotovení v listinné podobě v uzavřené obálce označené názvem zakázky „Cílené vzdělávání – zvýšení kvalifikace zaměstnanců“ a nápisem „NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být identifikace dodavatele. Nabídky musí být podepsány dodavatelem (oprávněnou osobou).Nabídka, včetně dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace musí být předložena v českém jazyce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost (pošta, e-mail) musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Kontaktní osoba zadavatele: Andrea Kosová, e-mail: kosova@intergast.cz.Zadavatel může poskytnout účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Odměna za poskytování služeb bude hrazena zadavatelem měsíčně, dle skutečného plnění po realizaci kurzu a doložení všech výstupů z kurzu, dle prohlášení o nabídkové ceně, zpracovaného v souladu s předmětem veřejné zakázky a na základě faktur vystavených dodavatelem za uskutečněné aktivity.

Splatnost faktur bude 30 dní od data jejich vystavení. Na faktuře bude vždy uveden název projektu a registrační číslo projektu, název kurzu, počet účastníků a počet dní realizace. Pokud faktura nebude mít veškeré náležitosti daňového dokladu a další požadované údaje, je zadavatel oprávněn je vrátit dodavateli k doplnění. Tím bude ukončen termín splatnosti a bude běžet znovu od začátku. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Součinnost v případě kontroly:

Dodavatel bere na vědomí, že bude-li vybrán k plnění zakázky, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný dodavatel plnit část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

Vybraný dodavatel umožní osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci.

Další podmínky:

Vybraný dodavatel bez zbytečného odkladu poskytne zadavateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádá zadavatel, případně kontrolní orgány.

Dodavatel bude označovat veškeré materiály, související s dodávkou, dle Manuálu pro publicitu OPZ - dostupné na www.esfcr.cz.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (analogicky s § 107 odst. 5 zákona).

Plnění zakázky musí být v souladu s platnými právními předpisy a případnými technickými předpisy. Nabídka účastníka musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodů. Zadavatel je oprávněn rozsah poptávaného vzdělávání snížit. Návrh smlouvy (příloha č. 5)může být přiměřeným způsobem upraven, nesmí však zvýhodnit vybraného dodavatele.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje. Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost aktuální ke dni vyhlášení tohoto výběrového řízení. Na toto zadávací řízení se přímo neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 584000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Kanu system s.r.o.Královka 629/16, 621 00 BrnoIČ: 27685993Ing. Dagmar Zemanová, jednatelka

    Datum podpisu smlouvy: 18. 10. 2017

Datum ukončení: 18. 10. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 9. 2017
 
Aktualizováno: 26. 2. 2018