Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Další vzdělávání zaměstnanců ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. v oblasti digitální gramotnosti a měkkých dovednostech v rámci zavádění age managementu

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12995

Název zakázky: Další vzdělávání zaměstnanců ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. v oblasti digitální gramotnosti a měkkých dovednostech v rámci zavádění age managementu

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 10. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: ČSAD Autobusy České Budějovice a.s.

Sídlo zadavatele: Žižkova tř. 1914/1a, 370 01 České Budějovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Vladimír Homola, generální ředitel
  • Telefon: +420386100111
  • E-mail: homola@busem.cz

IČ zadavatele: 26060451

DIČ zadavatele: CZ26060451

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: BNV Consulting, s.r.o., Melantrichova 17b, 110 00 Praha 1, IČ:27170241 DIČ:CZ27170241, kontaktní osoba: Mgr. Hana Bartoňková
  • Telefon: +420224235330
  • E-mail: hana.bartonkova@bnvconsulting.com

Lhůta pro podání nabídek: 5. 11. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
ČSAD Autobusy České Budějovice a.s.; Žižkova tř. 1914/1a, 370 01 České Budějovice, osobní podání nabídek: 6. patro, sekretariát generálního ředitele, pouze v pracovní dny 9 - 14 hodin

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na 2 samostatné části:

Dílčí část 1 – Vzdělávání v digitální gramotnosti
Dílčí část 2 – Vzdělávání v měkkých dovednostech

Detailní popis předmětu plnění je uveden v dokumentu Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky, který je přílohou č. 1 této výzvy.

Účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně, nebo na obě části veřejné zakázky současně, za předpokladu splněni kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané dílčí části a musí být podána ve zvláštní obálce  dle příslušného bodu této výzvy.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od podpisu smlouvy nejpozději do 30. 11. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Realizace plnění: v prostorách zadavatele na území Jihočeského kraje Převzetí plnění: v sídle zadavatele ČSAD Autobusy České Budějovice a.s., Žižkova tř. 1914/1a, 370 01 České Budějovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti nabídek, přičemž zadavatel stanoví následující dílčí hodnotící kritéria, jejich váhu a způsob hodnocení:

 

(1) Kritéria hodnocení. Základním hodnoticím kritériem pro zadání příslušné části veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky s dílčími hodnotícími kritérii:

Kritérium                                          Váha dílčího kritéria

Nabídková cena bez DPH              50%

Kvalita nabízených služeb            50%

 

(2)      Váha kritérií. Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100.

Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem

 

Metoda hodnocení.

 

(3)       Hodnoticí kritérium nabídková cena

Při hodnocení ceny bude za nejvhodnější nabídku považována ta, která nabídne nejnižší hodnotu.

Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, jež vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

 

Vzorec pro výpočet:

Hodnota z nabídky, která je v daném kritériu

nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota

100 x -------------------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

hodnota z hodnocené nabídky

 

 (4)         Hodnoticí kritérium Kvalita nabízených služeb

Pro hodnocení tohoto subjektivního (nečíselného) kritéria bude použita bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním body odpovídající výsledku jejich porovnáni s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

Hodnotící kritérium bude posuzovat zadavatel dle svých odborných znalostí a zkušeností získaných během realizace zakázek obdobného charakteru.

Dodavatel v nabídce předloží návrh realizace plnění veřejné zakázky dle požadované struktury, který bude hodnocen dle podkritérií dle následující tabulky:

Podkritérium/ Popis podkritérií a způsobu hodnocení /Rozsah přidělených  bodů

1/ Detailnost rozpracování náplně nabízených služeb včetně metod a forem výuky s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe zadavatele v oblasti age managementu / (1 -40 bodů)

Hlavními aspekty hodnocení u tohoto podkritéria jsou: obsah a struktura nabízených vzdělávacích aktivit, jejich náplň a způsob hodnocení výsledků školení, návrh zpětné vazby. Dále návrh metod výuky, návrh forem s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe.

Zadavatel bude u tohoto podkritéria hodnotit především: obsah a strukturu, náplň – fáze přípravy a realizace aktivit a jejich ukončení, způsob hodnocení výsledků, návrh zpětné vazby – nejefektivnější a nejjednodušší systém sběru zpětné vazby, která bude zajišťovat vyšší komplexnost získaných dat, více motivovat účastníky k jejich vyplnění, způsob hodnocení – testy, přínos a vzestup znalostí, doporučení dalšího rozvoje. Dále rozsah teorie a praxe, užití praktických výukových metod (úkoly, hry) aktuálnost, vhodnost v praxi.

 

2* / Praxe členů týmu / (0 - 15 bodů)

V rámci tohoto podkritéria bude hodnocen počet let praxe nad rámec kvalifikačního kritéria členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění zakázky. Hodnoceni budou vždy 2 členové týmu (dle technické kvalifikace).

Počet lex praxe členů realizačního týmu (dle technické kvalifikace):

min 3 roky délky praxe v oblasti poskytování vzdělávacích služeb spojených s předmětu plnění na pozici odborný garant projektu
min 2 roky délky praxe v oblasti poskytování vzdělávacích služeb spojených s předmětu plnění na pozici odborná osoba.

Maximální počet let, které zadavatel zohlední u jednotlivých členů týmu, bude 10 let. Za každý rok praxe navíc nad rámec kvalifikačního kritéria bude účastníkovi přidělen 1 bod. Tzn., že maximální počet získaných bodů bude 15. Všechny body za jednotlivé členy týmu budou sečteny a dle výsledku bude stanoveno pořadí uchazečů, nejvýhodnější nabídka obdrží nejvíce bodů.

*Pro hodnocení podkritéria 2 „Praxe členů týmu“ vyplní dodavatel přílohu č. 6_Délka praxe členů týmu.

 

3** / Ukázka výukových materiálů / (1 - 45 bodů)

Hlavními aspekty hodnocení u tohoto podkritéria jsou: interaktivní zapojení účastníka školení, shrnutí látky, praktická použitelnost, odkazy na další zdroje.

Zadavatel bude u tohoto podkritéria hodnotit především: strukturovanost, zaměření na firemní praxi, grafické zpracování (poutavost materiálu), informační přínos, interaktivní zapojení účastníků školení. Studijní materiály jsou v souladu s didaktickými doporučeními při práci s cílovou skupinou.

**Pro hodnocení podkritéria 3„Ukázka výukových materiálů“ předloží dodavatel pro hodnocení dílčího plnění 1. Vzdělávání v digitální gramotnosti ukázku vzdělávacího materiálu pro kurz „IT technologie v rámci dopravy“.

**Pro hodnocení podkritéria 3 „Ukázka výukových materiálů“ předloží dodavatel pro hodnocení dílčího plnění 2. Vzdělávání v měkkých dovednostech ukázku vzdělávacího materiálu pro kurz „Stres a jak se s ním vypořádat“.

 

Vzorec pro výpočet:

 

počet bodů hodnocené nabídky

100 x  ------------------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

počet bodů nejvýše ohodnocené nabídky

 

Sestavení celkového pořadí

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí. Vítěznou se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů.

V případě rovnosti celkových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí v prvním dílčím hodnotícím kritériu – nabídková cena.

Hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií proběhne v souladu s pravidly uvedenými Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

 

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
  

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

Základní způsobilost, - platí společně pro dílčí plnění 1 i 2 veřejné zakázky

Profesní způsobilost, - platí společně pro dílčí plnění 1 i 2 veřejné zakázky

Technická kvalifikace – pro každé dílčí plnění jsou uvedeny samostatné technické kvalifikace.

Nabídka uchazeče nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyřazena a uchazeč vyloučen.

 

Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje uchazeč:

vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo  insolvenční  návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
který není v likvidaci,
který nemá v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
který nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
který nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče.

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče. Uchazeč ke splnění tohoto kritéria využije Přílohu č. 5 Čestné prohlášení dodavatele.

 

Profesní způsobilost

Uchazeč musí dále předložit:

Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci) – Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ode dne zahájení výběrového řízení. Uchazeč je oprávněn prokázat kvalifikaci také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

Technická kvalifikace – dílčí plnění 1. Vzdělávání v digitální gramotnosti

Uchazeč musí splnit kvalifikaci vymezenou v ustanovení § 79 odst. 2, písm. b), c) a d) zákona, která musí splňovat níže uvedenou minimální úroveň rozsahu požadované kvalifikace stanovenou zadavatelem v zadávací dokumentaci:

odst. 2 písm b) zákona – kvalifikaci splní uchazeč, který předloží Seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.

Minimální požadovaná úroveň je realizace:

             alespoň 1 významné služby poskytnuté uchazečem v posledních 3 letech s uvedením informací alespoň v rozsahu Přílohy č. 4, zadávací dokumentace. Významnou službou se rozumí taková služba, jejímž předmětem plnění byla realizace vzdělávacích aktivit v oblasti digitální gramotnosti odpovídající předmětu plnění veřejné zakázky včetně prokázání osvědčení o realizaci této služby

Pro významnou službu dále platí:

-že její finanční rozsah byl min. 250 000,- Kč bez DPH

odst. 2 písm. c) zákona – kvalifikaci splní uchazeč, který předloží Seznam techniků (členů realizačního týmu uchazeče a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto osob.

Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního požadavku zadavatel určuje minimální úroveň takto:

uchazeč předloží Seznam techniků (členů realizačního týmu) – 1 osoba garant projektu, odpovědný za poskytování komplexních služeb. A dále minimálně 1 odborné osoby, která bude odpovědná za poskytování příslušných odborných služeb. Pro všechny osoby zadavatel požaduje prokázat dosažené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně.
uchazeč dále předloží profesní životopisy výše uvedených osob.

Profesní životopis bude obsahovat tyto údaje:

•Jméno, příjmení a titul;

•Dosažené vzdělání

•Role v realizačním týmu;

•Zkušenosti /praxe v oblasti bezprostředně související s úlohou v realizačním týmu v souladu s požadavky na členy realizačního týmu;

•Další údaje podstatné pro plnění svěřené role

Součástí profesního životopisu bude rovněž Čestné prohlášení podepsané odborným pracovníkem o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v příslušném profesním životopise.

-Všechny odborné osoby musejí splňovat požadavek délky praxe v oblasti poskytování vzdělávacích služeb spojených s předmětem plnění v délce minimálně 3 let u odborného garanta a min. 2 roky praxe u dalších členů týmu. Odborné služby musejí odpovídat předmětu veřejné zakázky a musejí být doloženy v profesním životopise s uvedením referenčních zakázek, na kterých se odborná osoba podílela.

 

c. Technická kvalifikace – dílčí plnění 2. Vzdělávání v měkkých dovednostech

Uchazeč musí splnit kvalifikaci vymezenou v ustanovení § 79 odst. 2, písm. b), c) a d) zákona, která musí splňovat níže uvedenou minimální úroveň rozsahu požadované kvalifikace stanovenou zadavatelem v zadávací dokumentaci:

odst. 2 písm b) zákona – kvalifikaci splní uchazeč, který předloží Seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení. Minimální požadovaná úroveň je realizace:

•alespoň 3 významné služby poskytnuté uchazečem v posledních 3 letech s uvedením informací alespoň v rozsahu Přílohy č. 4, zadávací dokumentace.

Minimálně pro jednu významnou služby dále platí:

-že její finanční rozsah byl min. 180 000,- Kč bez DPH

odst. 2 písm. c) zákona – kvalifikaci splní uchazeč, který předloží Seznam techniků (členů realizačního týmu uchazeče a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto osob.

Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního požadavku zadavatel určuje minimální úroveň takto:

uchazeč předloží Seznam techniků (členů realizačního týmu) – 1 osoba garant projektu, odpovědný za poskytování komplexních služeb. A dále minimálně 1 odborné osoby, která bude odpovědná za poskytování příslušných odborných služeb. Pro všechny osoby zadavatel požaduje prokázat dosažené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně.
uchazeč dále předloží profesní životopisy výše uvedených osob.

Profesní životopis bude obsahovat tyto údaje:

•Jméno, příjmení a titul;

•Dosažené vzdělání

•Role v realizačním týmu;

•Zkušenosti /praxe v oblasti bezprostředně související s úlohou v realizačním týmu v souladu s požadavky na členy realizačního týmu;

•Další údaje podstatné pro plnění svěřené role

Součástí profesního životopisu bude rovněž Čestné prohlášení podepsané odborným pracovníkem o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v příslušném profesním životopise.

Všechny odborné osoby musejí splňovat požadavek délky praxe v oblasti poskytování vzdělávacích služeb spojených s předmětem plnění v délce minimálně 3 let u odborného garanta a min. 2 roky praxe u dalších členů týmu. Odborné služby musejí odpovídat předmětu veřejné zakázky a musejí být doloženy v profesním životopise s uvedením referenčních zakázek, na kterých se odborná osoba podílela.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být odevzdána v následující struktuře:

  1. Identifikační údaje uchazeče
  2. Prokázání splnění kvalifikačních požadavků
  3. Nabídková cena (viz Příloha 3_Krycí list)
  4. Návrh smlouvy (viz Příloha 2_Návrh smlouvy)
Vlastní návrh realizace plnění veřejné zakázky zpracovaný dle hodnotících kritéria „Kvalita nabízených služeb“

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu dle Přílohy č. 3_ Krycí list

Požadavek na písemnou formu nabídky:
1. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou dílčí část veřejné zakázky. Dodavatelé mohou nabídky předkládat v listinné formě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a její dílčí části a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele). Nabídka bude podána v 1 výtisku (originále) a na CD (ve formátu .pdf). Na CD bude rovněž uložen návrh smlouvy ve formátu MS Word (*.doc/.docx).2. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.3. Návrh smlouvy bude součástí podané nabídky a bude podepsán statutárním zástupcem společnosti uchazeče nebo oprávněnou osobou.4. Nabídka i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace musejí být pevně spojeny a zajištěny proti neoprávněné manipulaci a budou očíslovány vzestupnou řadou.5. Uchazeč je povinen zpracovat nabídku a veškeré informace nezbytné pro její hodnocení v přehledné a průkazné formě. V případě uvedení zmatečných či nepravdivých informací, nebude k těmto částem nabídky při hodnocení přihlíženo. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si veškeré informace uvedené v nabídce.6. Nabídka včetně příloh musí být zpracována v českém jazyce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je účastník svou nabídkou vázán) činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až po uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení
§ 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrové řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením§ 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

 

Platební a obchodní podmínky

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o realizaci zakázky v souladu s obchodními podmínkami na plnění veřejné zakázky, které zadavatel stanovil ve formě vzorového návrhu smlouvy (příloha č. 2 výzvy). Přílohy (příloha č. 1 – zadávací dokumentace, příloha č. 2 – Návrh realizace plnění veřejné zakázky), které jsou dle návrhu její nedílnou součástí, budou přiloženy ke smlouvě s vybraným uchazečem při jejím podpisu.

Návrh smlouvy o realizaci zakázky musí být doplněný o vyznačené náležitosti (dílčí plnění, identifikační údaje uchazeče, finanční částky nabídkové ceny) a podepsaný uchazečem, resp. statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. Originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky.

Uchazeč není oprávněn upravovat znění jednotlivých ustanovení návrhu smlouvy o realizaci zakázky (vzor v příloze výzvy) jakýmkoliv způsobem, který by mohl být posouzen jako úprava v neprospěch zadavatele či v rozporu se zadávacími podmínkami.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/12016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 10. 2019
 
Aktualizováno: 17. 1. 2020